Rekisteriseloste: Globaalit arvoketjut (GVC)

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Tutkijapalvelun valmisaineisto: Globaalit arvoketjut (GVC)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Aineiston käyttö tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm:

Otostilasto, lkm: n. 1600 yritystä vuosina 2009-2011.

Valintaperiaatteet:

Kyselylomake lähetetty vuoden 2009 Rakennetilaston yrityskanan yrityksille, jotka työllistävät yli 100 henkilöä sekä otoksella valitut 50 - 99 henkilöä

työllistävät yritykset. Vastausprosentti oli 82 %.

Tietotyypit:

Global Value Chains -kyselyaineisto kuvaa globaalien tuotanto/arvoketjujen esiintymistä kartoittamalla yritystoimintojen kansainvälistä organisointia, ulkomaisia tytäryhtiöitä sekä ulkopuolisten alihankkijoiden käyttöä.

Tunnistetiedot: Yritystunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä:

Muista yritystiedoista poiketen kynnyssääntönä tietojen suojauksessa on vähintään 5 yritystä/luokka, jos kyselyyn pohjautuvia tietoja julkaistaan. Tämän lisäksi tutkijan on erityisesti harkittava, onko tietojen julkaiseminen perusteltua laatu- ja tietosuojanäkökulmat huomioiden.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tilastokeskuksen Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille 2012 -kysely

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Timo Koskimäki
Tilastotuotannon ylijohtaja

Jaa