Rekisteriseloste: Innovaatiotoiminta

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Tutkijapalvelun valmisaineisto: Innovaatiotoiminta

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Aineiston käyttö tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset re-kisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm:

Otostilasto, lkm: n. 3600

Valintaperiaatteet: census (250+) ja ositettu satunnaisotanta (10–249)

Tietotyypit: Tietoja yrityksen innovaatiotoiminnasta

Tunnistetiedot: Yrityksen/ammatinharjoittajan nimi, yritystunnus (Y-tunnus)

Arkaluonteiset tiedot: ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä:

Innovaatiokyselyt sisältävät tietoja yritysten

tuote- ja prosessi-innovaatioista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä

organisatorisista ja markkinoinnissa tapahtuneista muutoksista.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulko-puolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutki-musta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mah-dollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosio-ekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tilastokeskuksen Innovaatiotoiminta -tilasto.

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Timo Koskimäki
Tilastotuotannon ylijohtaja

Jaa