Rekisteriseloste: Teollisuuden käyttöomaisuus ja teknologia

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Tutkijapalvelun valmisaineisto: Teollisuuden käyttöomaisuus ja teknologia

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Aineiston käyttö tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm:

Otostilasto, lkm: n. 1400 toimipaikkaa v.1990 ,n. 3300 toimipaikkaa v.2002.

Valintaperiaatteet:

Vuonna 1990 otos teollisuustoimipaikkarekisteristä yli 100 henkilön teollisuusyrityksistä. Vuonna 2002 yli 20 henkilön teollisuusyritykset jotka toimivat suurilla teollisuustoimipaikoilla ja kuuluvat saman vuoden toimialojen pääluokkiin C, D ja E. Suora kysely.

Tietotyypit:

Teollisuuden käyttöomaisuus- ja teknologiakyselyt vuosille 1990 ja 2002 sisältävät tietoa aineellisen käyttöomaisuuden jälleenhankinta-arvosta ja käyttöiästä sekä tietotekniikan käytöstä tuotannossa toimipaikoittain.

Tunnistetiedot: Toimipaikkatunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä:

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tilastokeskus, Teollisuuden käyttöomaisuus ja teknologia 1990- tilasto ja Teollisuuden käyttöomaisuus ja teknologia 2002 -kyselyn tietokanta.

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Timo koskimäki
Tilastojohtaja

Jaa