Registerbeskrivning: Företagsregistrets arbetsställen

1. Registeransvarig

Statistikcentralen

00022 Statistikcentralen, tfn 029 551 1000
Verkstadsgatan 13

2. Registrets namn

Forskartjänstens färdiga material: Företagsregistrets arbetsställen

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål:

Att använda materialet för undersökningar och statistiska utredningar.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register. Separata registerbeskrivningar utarbetas över sammanslagna register på det sätt som personuppgiftslagen förutsätter.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: ung. 300 000 arbetsställen per år

Urvalsstatistik, antal:

Urvalsprinciper:

Affärsföretag och privata icke-vinstsyftande organisationer.

Uppgiftstyper:

Primäruppgifter om arbetsställenas näringsgren, belägenhet, ägande, omsättning, antal anställda och löner. Uppgifter eller motsvarande uppgifter för åren 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988-.

Identifikationsuppgifter: FO-nummer, arbetsställe- och koncernsignum

Känsliga uppgifter: Inga

Andra uppgifter eller uppgiftskategori:

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Statistikcentralen översänder inte personuppgifter till länder utanför EU och EES.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Statistikcentralen, Företags- och arbetsställeregistret

Den registrerades egna upplysningar:

Hur uppgiften erhållits: Teknisk registrering

7. Principer för skydd av registret

Registeruppgifterna skyddas enligt den skyddsklass som fastställs i Statistikcentralens anvisningar om datasekretess

8. Godkännande av registerbeskrivningen

Statistikcentralen

Timo Koskimäki
Överdirektör för statistikproduktionen

Dela