Studerande och examina vid läroanstalter

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/opiskt/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistikcentralen producerar statistik över examensinriktad utbildning efter grundskolestadiet, som ger en helhetsbild av studerande och examina inom examensinriktad utbildning. Gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning finns med i statistiken med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken omfattar t.ex. uppgifter om ålder, rörlighet, medborgarskap och modersmål när det gäller studerande och dem som avlagt examen. Statistiken bygger på ett individbaserat material till vilket det är möjligt att foga andra individbaserade uppgifter. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.

Statistiken produceras årligen.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken omfattar uppgifter om de studerande och examina inom examensinriktad utbildning efter grundskolestadiet.

Klassificeringar

utbildning, studerande, examina, examinander, ålder, rörlighet, medborgarskap, modersmål

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Via utbildningsanordnarna samlar Statistikcentralen in individbaserade uppgifter om studerande och examina om alla utbildningar som leder till examina. Uppgifterna samlas in elektroniskt via internet.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna färdigställs i november.

Tidsserie

Produktionen av uppgifter om de studerande har varierat beroende på utbildningssektor (se yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, gymnasieutbildning, universitetsutbildning). Insamlingen av individbaserade uppgifter beträffande alla utbildningssektorer och insamlingen av förhandsuppgifter inleddes år 1999. Examensuppgifter finns tillgängliga i examensregistret fr.o.m. år 1971.

Nyckelord

examina, examinerade, läroinrättningar, medborgarskap, studerande, utbildning, utlänningar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/opiskt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 06.09.2019