Tvångsmedel

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/pkei/index_sv.html
Ämnesområdet: Rättsväsende
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över tvångsmedel är inriktad på polisens och tullens tvångsmedel och till den delen på beskrivning av polisens verksamhet. Statistiken omfattar likaså uppgifter om de personer som råkat ut för tvångsmedel, bl.a. längden på frihetsberövandet redovisas. När det gäller övriga tvångsmedel är informationsinnehållet relativt knapphändigt. I statistiken specificeras de tvångsmedel som polisen själv kan besluta om samt de tvångsmedel som kräver domstolsbeslut. Tvångsmedlen indelas i allmänhet i tvångsmedel som gäller personer och tvångsmedel som gäller egendom. Statistiken över tvångsmedel ingår i statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedel har nästan utan undantag anknytning till brottsutredning.

Uppgiftsinnehåll

De tvångsmedel polisen och tullen använt, tvångsmedlets art, allmänt kriterium och brott, efter häradsrätt och distriktstullkammare. Uppgifterna om tvångsmedel erhålls efter urvalspersonens ålder och kön, den tid gripandet, anhållandet och häktningen varat, särskilda kriterier för gripande, anhållande och häktning, alkoholhalt i blodet, använt berusningsmedel och dygn i förvar.

Klassificeringar

Tvångsmedlen indelas i tre områden. De tvångsmedel vars bokstavsförkortning slutar på bokstaven O är sådana som förordnas av domstol: I StatFin-tabellen följs indelning dock inte. Där anges först alla tvångsmedel som riktar sig mot friheten.

  1. Tvångsmedel mot personer

KIP (1,2) Gripande/Anhållande YJT Gripande enligt polislagen [vanligen använd benämning: Tagande i förvar av berusade] MKP Reseförbud HKP Kroppsbesiktning HKY Kroppsbesiktning och beslag HLP Kroppsbesiktning vid trafikfylleri (precisionsalkometer) HUP Begäran om undersökning av berusningstillstånd HTP Kroppsvisitation HTY Kroppsvisitation och beslag NOM Förordnande om hämtning ILP Förbud mot att röja uppgifter om förundersökningen för utomstående (ILP)

  1. Tvångsmedel riktade mot egendom

TVP Beslag av egendom KEP Husrannsakan KEY Husrannsakan och beslag LPM Förordnande om kvarhållande av försändelse (post o.d.) VAP Förordnande om tillfällig åtgärd (skingringsförbud och kvarstad) TEP Avspärrande av undersökningsområde

  1. Tvångsmedel som domstolen förordnar

VAO Häktningsyrkande VPO Framställan om frigivning av häktad KMO Begäran om hävning av tvångsmedel MUU Begäran om ändring av tvångsmedel TVO Begäran om bevisupptagning [Mottagande av bevisning vid domstol] PIO Begäran om förlängning av tidsfrist för åtalsväckande [Förlängning av tidsfrist för tvångsmedel] VEO Begäran om åläggande att vittna TUO Yrkande av säkringsåtgärd (skingringsförbud och kvarstad)

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken framställs på basis av de uppgifter som erhållits ur polisens undersöknings-och handräckningssystem.

Uppdateringsfrekvens

Årligen

Färdigställs eller offentliggörs

Årligen före den 1 maj.

Tidsserie

Statistik finns fr.o.m. år 2002.

Nyckelord

anhållande, brott, häktning, polisen, rusmedel, trafikbrott, trafikfylleri, tullförbrytelser, tvångsmedel

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/pkei/yht_sv.html

Mera information

Statistiken publiceras i årspublikationen "Brott som kommit till polisens kännedom". Mer omfattande uppgifter är tillgängliga i StatFin-tjänsten.


Senast uppdaterad 27.03.2015