Publicerad: 31.1.2012

Ökningen av de offentliga utgifterna avtog år 2010

År 2010 var ökningen av den offentliga sektorns totala utgifter 3,1 procent. År 2009 ökade totalutgifterna med 5,7 procent och år 2008 med 7,3 procent. Det totala utgifterna uppgick år 2010 till 55,5 procent i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP), vilket var något lägre än året innan då förhållandet var 56,1 procent.

Konsoliderade totaltutgifter efter ändamål, den offentliga sektorn, 2009–2010

Ändamål År Miljon euro Kvoten till BNP, %
G0 Ändamål, totalt 2009 96 788 56,1
2010 99 835 55,5
G01 Allmän offentlig förvaltning 2009 12 692 7,4
2010 13 018 7,2
G02 Försvar 2009 2 851 1,7
2010 2 789 1,6
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2009 2 571 1,5
2010 2 766 1,5
G04 Näringslivfrågor 2009 8 648 5,0
2010 8 748 4,9
G05 Miljöskydd 2009 608 0,4
2010 506 0,3
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 2009 887 0,5
2010 914 0,5
G07 Hälso- och sjukvård 2009 13 696 7,9
2010 14 130 7,9
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2009 2 092 1,2
2010 2 204 1,2
G09 Utbildning 2009 11 357 6,6
2010 11 735 6,5
G10 Social trygghet 2009 41 386 24,0
2010 43 025 23,9

År 2010 var den största huvudgruppen för offentliga utgifter fortfarande socialskyddet, som uppgick till omkring 43 miljarder euro eller 23,9 procent i förhållande till BNP. Av de sociala utgifterna var 32 miljarder euro sociala förmåner andra än in natura, dvs. understöd och pensioner till hushåll. År 2010 utbetalades ungefär fem procent mer i sociala förmåner än året innan. Efter socialskyddet hänfördes näst mest utgifter till hälso- och sjukvård, dvs. 14 miljarder euro eller omkring åtta procent i förhållande till BNP.

Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter ökade med två procent år 2010, dvs. en klart långsammare ökning än ökningen av de totala utgifterna. Konsumtionsutgifterna beskriver de löpande utgifter som åsamkas den offentliga sektorn av produktionen av tjänster.

Med den offentliga sektorns totala utgifter avses här den offentliga sektorns konsoliderade totala utgifter. Kapitalutgifterna, kapitaltransfereringarna och andra löpande transfereringar mellan offentliga sammanslutningar har eliminerats från de konsoliderade totalutgifterna. Eftersom de totala utgifterna till sin natur är bruttoutgifter, omfattar de t.ex. när det gäller lokalförvaltningen de anskaffningar som gjorts från kommunernas egna affärsverk. Dessa anskaffningar syns på motsvarande sätt också i sektorns totala inkomster. Till den offentliga sektorn hör staten, lokalförvaltningen, arbetspensionsanstalter och övriga socialskyddsfonder.


Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen (09) 1734 3302, Jukka Hytönen (09) 1734 3484, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (228,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2010/jmete_2010_2012-01-31_tie_001_sv.html