Publicerad: 31.1.2013

De offentliga utgifternas förhållande till bruttonationalprodukten sjönk år 2011 (översikten har lagts till 20.3.2013)

År 2011 var den offentliga sektorns totala utgifter 55,0 procent i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP). Utgifterna i förhållande till BNP minskade från år 2010, då förhållandet var 55,8 procent. År 2011 var ökningen av den offentliga sektorns totala utgifter 4,6 procent, dvs. 4,6 miljarder euro. I förhållande till BNP minskade utgifterna, eftersom den nominella ökningen av bruttonationalprodukten var snabbare än ökningen av de offentliga utgifterna. År 2010 ökade de totala utgifterna med 3,1 procent.

Konsoliderade totaltutgifter efter ändamål, den offentliga sektorn 2010–2011

Ändamål År Miljon euro Kvoten till BNP, %
G0 Ändamål, totalt 2010 99 707 55,8
2011 104 259 55,0
G01 Allmän offentlig förvaltning 2010 13 018 7,3
2011 13 889 7,3
G02 Försvar 2010 2 789 1,6
2011 2 753 1,5
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2010 2 766 1,5
2011 2 825 1,5
G04 Näringslivfrågor 2010 8 730 4,9
2011 9 120 4,8
G05 Miljöskydd 2010 506 0,3
2011 471 0,2
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 2010 914 0,5
2011 1 047 0,6
G07 Hälso- och sjukvård 2010 14 130 7,9
2011 14 829 7,8
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2010 2 204 1,2
2011 2 300 1,2
G09 Utbildning 2010 11 735 6,6
2011 12 091 6,4
G10 Social trygghet 2010 42 915 24,0
2011 44 934 23,7

Den största huvudgruppen för offentliga utgifter var fortfarande socialskyddet, som uppgick till omkring 44,9 miljarder euro, dvs. 23,7 procent i förhållande till BNP. Av de sociala utgifterna var 33,1 miljarder euro sociala förmåner andra än in natura, dvs. understöd och pensioner till hushåll. Efter socialskyddet hänfördes näst mest utgifter till hälso- och sjukvård, 14,8 miljarder euro dvs. 7,8 procent i förhållande till BNP. Den tredje största uppgiften var allmän offentlig förvaltning.

Av den offentliga sektorns konsoliderade utgifter användes år 2011 omkring 40 procent inom lokalförvaltning och 32 procent inom sektorn Socialskyddsfonder. Resten, dvs. 28 procent, var utgifter inom statsförvaltningen.

Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter ökade med 4,4 procent år 2011, dvs. i samma takt med de totala utgifterna. I förhållande till BNP var konsumtionsutgifterna 24,4 procent. Den största uppgiftsklassen inom konsumtionsutgifterna var hälso- och sjukvården. Konsumtionsutgifterna beskriver de löpande utgifter som åsamkas den offentliga sektorn av produktionen av tjänster.

Med den offentliga sektorns totala utgifter avses här den offentliga sektorns konsoliderade totala utgifter. Kapitalutgifterna, kapitaltransfereringarna och andra löpande transfereringar mellan offentliga sammanslutningar har eliminerats från de konsoliderade totalutgifterna. Eftersom de totala utgifterna till sin natur är bruttoutgifter, omfattar de t.ex. anskaffningar som gjorts från kommunernas egna affärsverk. Dessa anskaffningar ingår på motsvarande sätt i sektorns totala inkomster. Till den offentliga sektorn hör staten, lokalförvaltningen, arbetspensionsanstalter och övriga socialskyddsfonder.


Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 09 1734 3484, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (296,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2011/jmete_2011_2013-01-31_tie_001_sv.html