Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juni

Publicerad: 7.5.2008

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i februari

Den säsongrensade produktionen ökade i februari med 0,3 procent från föregående månad. Jämfört med februari 2007 var ökningen 4,8 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konjunkturindikator för produktionen.

Produktionens volym 2003-2008, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

De procentuella förändringarna i produktionen från motsvarande månad året innan

Förädlingen har ökat med något under sex procent, men tjänsterna med bara tre. Primärproduktionen steg med något under 16 procent från februari året innan. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänster omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Före detta månadsgrafen över totalproduktionen revideras

I fortsättningen kommer statistiken att publiceras under namnet konjunkturindikator för produktionen. Beräkningen av den har harmoniserats med beräkningsmetoden för produktionen i kvartalsräkenskaperna och utvecklingsarbetet pågår under år 2008. Vid beräkningen av näringsgrensuppgifter har man gått över till att i första hand använda värdeuppgifter som deflateras genom att som jämförelsepunkt använda medelpriser för det föregående året. På detta sätt erhålls volymsiffror till föregående års priser där det föregående året alltid är basår. Med hjälp av volymförändringarna till det föregående årets priser kedjas, med användning av den s.k. annual overlap-metoden, den fortlöpande volymserien enligt priserna för referensåret 2000, som sedan publiceras som konjunkturindikator för produktionen. Den här metoden motsvarar kvartalsräkenskapernas deflaterings- och kedjningsförfarande för produktionen. I den här publikationen har man använt 54 källor vid beräkningen av värdeuppgifterna samt 55 källor vid beskrivningen av prisutvecklingen. Tidsserierna har fr.o.m. år 1996 genomgående reviderats till att motsvara nya källor och metoder.

Källmaterialen vid beräkningen av konjunkturindikatorn för produktionen har utökats betydligt och beräkningen genomförs på en mer detaljerad nivå än tidigare (näringsgrensindelningens 2-siffernivå). Publiceringsnivån är primärproduktion, förädling och tjänster. En betydande del av de källuppgifter som används vid beräkningen av denna indikator har redan bytts ut till att motsvara de reviderade kvartalsräkenskaperna. I fråga om industri och privata tjänster används som källuppgifter i huvudsak preliminära uppgifter om omsättningsindexen. I fråga om andra näringsgrenar fortsätter utvecklingen.

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2008, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756 kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 7.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. februari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2008/02/ktkk_2008_02_2008-05-07_tie_001_sv.html