Julkaistu: 28.4.2017

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2016 hieman enemmän kuin edeltävänä vuonna

Vuonna 2016 kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita koti- ja ulkomaan liikenteessä yhteensä 3 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna tonneilla mitattuna. Tonnikilometrit lisääntyivät 10 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kotimaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2016 kotimaan liikenteessä yhteensä 275 miljoonaa tonnia, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetusmatkoja ajettiin yhteensä 1,9 miljardia kilometriä, mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometrejä kertyi yhteensä 25 miljardia, mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan matkoittain tonneina ilmoitetun tavaran painon ja kilometreinä ilmoitetun kuljetusmatkan tulona.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista kuljetettujen tavaroiden tonneista oli 85 prosenttia, mikä oli prosentin enemmän kuin edeltävänä vuonna. Luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista tonnikilometreistä oli 93 prosenttia, mikä oli saman verran kuin edeltävänä vuonna.

Kuorma-autotyypeittäin tarkasteltuna vuonna 2016 kuorma-autoilla ilman perävaunua ja puoliperävaunuyhdistelmillä kuljetettiin 17 ja 8 prosenttia vähemmän tavaraa kuin edeltävänä vuonna. Täysperävaunuyhdistelmillä kuljetettu tavaramäärä puolestaan kasvoi 17 prosentilla edellisvuodesta. Kuljetussuorite oli kuorma-autoilla ilman perävaunua ja puoliperävaunuyhdistelmillä samaa tasona vuosina 2015 ja 2016. Kuljetussuorite kasvoi vuonna 2016 puolestaan 19 prosenttia täysperävaunuyhdistelmillä edellisvuoteen verrattuna.

Täysperävaunuyhdistelmien käyttö tavarankuljetuksessa on tasaisesti kasvanut vuosien 2011–2016 välisenä aikana tonneissa ja tonnikilometreinä mitattuna. Vertailujakson alussa 46 prosenttia tavarasta (70 % tonnikilometreistä) kuljetettiin täysperävaunuyhdistelmillä, kun taas viime vuonna vastaava osuudet olivat tonneissa 62 ja tonnikilometreissä 78 prosenttia. Kuorma-autojen ilman perävaunua suhteellinen osuus tonneissa mitattuna on samana aikavälinä laskenut 43 prosentista 26 prosenttiin ja taas tonnikilometreissä mitattuna 14 prosentista 8 prosenttiin. Puoliperävaunuyhdistelmien käyttö on pysynyt kutakuinkin samana tarkasteluajanjakson aikana.

Täysperävaunuyhdistelmissä oli yleisin vaihtoehto, jossa vetoautona varustetussa kuorma-autossa oli kolme akselia ja kuorma-auton vetokytkimeen on liitettynä varsinainen perävaunu, jossa oli viisi akselia. Näillä kuljetettiin vuonna 2016 tonneissa mitattuna 46 miljoonaa tonnia tavaraa ja niiden kuljetussuorite oli 7,7 miljardia tonnikilometriä. Puoliperävaunuyhdistelmissä oli yleisin kombinaatio kolmi-akselinen vetoauto, jonka vetopöydän päälle oli kytkettynä kolmi-akselinen puoliperävaunu. Näillä kuljetettiin vuonna 2016 tonneissa mitattuna 16 miljoonaa tonnia tavaraa ja niiden kuljetussuorite oli 2,2 miljardia tonnikilometriä.

Vuonna 2016 kokonaispainoluokaltaan yli 53 tonnia painavat kuorma-autot kuljettivat 171 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä oli 62 prosenttia koko kuljetetusta tavaramäärästä. Osuus kasvoi yhdeksällä prosenttiyksiköllä edeltävästä vuodesta. Kokonaispainoluokaltaan yli 53 tonnia painavien kuorma-autojen vuoden 2016 kuljetussuorite oli 18,9 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 77 prosenttia koko kuljetussuoritteesta. Osuus kasvoi neljällä prosentilla edeltävästä vuodesta.

Kun kuorma-autot ryhmitellään kokonaispainoluokassa mitattuna alle 53, 53–60, 60–68 ja yli 68 tonnia painaviin kuorma-autoihin niin kunkin ryhmän kuorma-autojen kuljetussuoritteen suhteellinen osuus oli vuonna 2015 koko kuljetussuoritteesta noin neljänneksen eli 27, 25, 24 ja 23 prosenttia. Vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 23, 21, 24 ja 32 prosenttia eli ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainojen kasvu on ollut merkittävä verrattuna vuoteen 2015.

Tonneilla mitaten 70 prosenttia kaikista tavaroista kuljetettiin korkeintaan 100 kilometrin pituisilla matkoilla vuonna 2016. Osuus väheni kolme prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Kun matkojen pituudet ryhmitellään luokkiin: 1–100, 101–200, 201–400 ja yli 400 kilometriä pitkiin matkoihin niin kunkin ryhmän kuorma-autojen kuljetussuoritteen suhteellinen osuus oli vuonna 2016 koko kuljetussuoritteesta noin neljänneksen eli 22, 22, 26 ja 30 prosenttia.

Tavaralajeista soraa ja muita maa-aineksia kuljetettiin teillä eniten eli 90 miljoonaa tonnia, mikä oli kolmanneksen kaikista tonneista. Kuljetussuoritetta kertyi eniten tukki-ja kuitupuuhun liittyvistä kuljetuksista eli 3,5 miljardia tonnikilometriä, 14 prosenttia kaikista tonnikilometreistä. Kilometreinä mitattuna eniten ajettiin tyhjänä, 23 prosenttia kaikista kilometreistä.

Keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2016 oli 73 kilometriä, mikä oli 11 kilometriä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Maa-aineskuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka oli 19 kilometriä ja tukki- ja kuitupuukuljetusten 104 kilometriä. Tyhjien matkojen keskimääräinen kuljetusmatka oli 45 kilometriä, mikä oli samaa tasoa kuin edeltävänä vuonna.

Ulkomaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2016 ulkomaan liikenteessä yhteensä 4,4 miljoonaa tonnia, mikä oli samaa tasoa kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite oli yhteensä 2,3 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 26 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

On huomattava, että tieliikenteen tavarankuljetukset tilastossa seurataan aina tutkimukseen valitun vetoauton suorittamia kuljetuksia tutkimusjaksolla. Otokseen valitulla vetoautolla voi olla tutkimusjakson aikana useampia eri perävaunuja. Jos perävaunuja vedetään esimerkiksi satamaan, mistä ne jatkavat merikuljetuksena ilman vetoautoa, päättyy kuljetuksen seuranta tilastossa tähän.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Klaus Bossart 029 551 2602, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (316,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2016/kttav_2016_2017-04-28_tie_001_fi.html