Sukupuolten välinen palkkaero kaventui vuonna 2009

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan sukupuolten välinen palkkaero kaventui viime vuonna, kun verrataan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioita vuosina 2008 ja 2009. Kun vuonna 2008 naisten keskimääräiset kuukausiansiot olivat 80,8 prosenttia miesten ansioista, niin vuonna 2009 ansioiden suhde oli 81,0 prosenttia, eli vuodessa sukupuolten välinen palkkaero kaventui 0,2 prosenttiyksikköä.

Taulukko 1. Kuukausiansiot työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuonna 2009

Työnantajasektori Naiset Miehet ansioiden suhde, %
Yhteensä 2 669 3 297 81,0
Yksityinen sektori 2 677 3 277 81,7
Kuntasektori 2 599 3 213 80,9
Valtio 3 007 3 614 83,2
Sukupuolten välisen ansioeron kaventuminen johtui naisten miehiä paremmasta ansiokehityksestä vuonna 2009. Naisten keskimääräiset ansiot nousivat palkkarakennetilaston mukaan 3,7 prosenttia ja miesten ansiot 3,5 prosenttia. Kiinteärakenteisen säännöllisen ansion indeksin (SANI) mukaan naisten ansiot nousivat vastaavana ajankohtana 0,3 prosenttiyksikköä miesten ansioita enemmän eli palkansaajarakenteen muutoksella on ollut palkkarakenneaineistossa mitattua sukupuolten välistä ansiokehityseroa supistava vaikutus. Naisten ansiot nousivat miehiä nopeammin julkisella sektorilla, kun taas yksityisellä sektorilla ansioiden nousu oli molemmilla sukupuolilla yhtä nopeaa. Naisten ja miesten välinen palkkaero on valtion palkansaajilla pienin ja kuntasektorin palkansaajilla suurin.

Kuvio 1. Naisten ja miesten palkkaero työnantajasektoreittain vuonna 2009

Kuvio 1. Naisten ja miesten palkkaero työnantajasektoreittain vuonna 2009

Naisten ja miesten palkkaeroja vertailtaessa on otettava huomioon, että henkilön saamaan palkkaan vaikuttaa muun muassa henkilön ikä ja koulutustaso sekä työnantajan toimiala ja sijainti. Kun nämä taustamuuttujat vakioidaan eli vertaillaan samanikäisten, vastaavan koulutustason suorittaneiden, samoissa ammateissa sekä samoilla toimialoilla ja alueilla toimivien palkansaajien palkkoja, niin sukupuolten välinen ansioiden suhde on palkkarakennetilaston mukaan 85,8 prosenttia. Tähän palkkaeroon voi sukupuolen lisäksi vaikuttaa myös muut tekijät, kuten tehtävän vaativuus.

Kuviosta 1 nähdään, että taustatekijöiden huomioiminen vaikuttaa palkkaeroja kaventavasti kaikilla työnantajasektoreilla, erityisesti kuntasektorilla vakiointi kaventaa palkkaeroa eniten, sillä naisia on prosentuaalisesti paljon ja heidän osuutensa alemman palkkatason tehtävissä on myös suuri.


Lähde: Palkkarakenne 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi (09) 1734 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 12.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2009, Sukupuolten välinen palkkaero kaventui vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2009/pra_2009_2010-11-12_kat_001_fi.html