Publicerad: 19.10.2012

Totallönen för löntagare i genomsnitt 3 111 euro i månaden år 2011

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen för alla heltidsanställda löntagare 3 111 euro och medianlönen 2 776 euro under sista kvartalet 2011. Timlönen för löntagare var i genomsnitt 18,35 euro och medianlönen 16,17 euro i timmen. Mycket höga löners inverkan på medianlönen är mindre än på genomsnittet och medianlönen beskriver således bättre lönenivån för den genomsnittliga löntagaren.

De högst avlönade löntagarna fanns inom statssektorn, där timlönen var 21,65 euro i timmen. Inom privata sektorn var timlönen i genomsnitt 18,70 euro och inom kommunsektorn 16,84 euro. Den höga lönenivån inom statssektorn förklaras av löntagarstrukturen. Staten är en liten arbetsgivarsektor och löntagarnas yrkesuppgifter är i huvudsak specialistuppgifter. En granskning enligt yrkesgrupp förbättrar jämförbarheten mellan lönenivåerna i olika sektorer. I flera yrkesgrupper är löntagarna inom privata sektorn bäst avlönade. Löntagarna inom kommunsektorn är sämst avlönade i alla yrkesgrupper.

Timslöner efter yrkesklassificeringens huvudgrupp år 2011

Yrkesklassificering Totallöner, euro/tim
Totalt Privata sektorn Staten Kommunala sektorn
Totalt 18,35 18,70 21,65 16,84
1 Chefer och högre tjänstemän 34,67 35,67 1) 38,57 29,67
2 Specialister 24,63 26,17 25,50 22,04
3 Experter 19,15 20,22 19,67 16,58
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 15,47 15,74 16,07 13,92
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 13,79 13,72 18,60 13,62
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 13,28 12,10 15,87 13,43
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 16,75 16,85 16,92 14,59
8 Process- och transportarbetare 16,66 16,73 15,95 13,78
9 Övriga arbetstagare 12,46 12,67 13,43 11,91
0 Militärer 22,45 22,45

Vid en jämförelse efter åldersgrupp är åldersgruppen 40–44 år den i genomsnitt bäst avlönade åldersgruppen inom alla arbetsgivarsektorer då man jämför månadslöner för heltidsanställda löntagare. Det bör också noteras att åldersgruppen i fråga är brytpunkten varefter lönerna i åldersgrupperna i genomsnitt börjar sjunka. Endast inom statssektorn ser lönerna ut att öka brant för personer som står precis på tröskeln till pensionering.

Löntagarnas medianmånadslöner efter ålder år 2011

Löntagarnas medianmånadslöner efter ålder år 2011

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik, som omfattar alla arbetsgivarsektorer. Månadslönen för den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. I lönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för övertids- och tilläggsarbetstid, men inte löneposter av engångsnatur.


Källa: Lönestrukturstatistik 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman 09 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi 09 1734 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2011/pra_2011_2012-10-19_tie_001_sv.html