Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
24.4.2018Arbetskraftsundersökning 2018, mars
Sysselsättningen ökade i mars jämfört med året innan
PDF
24.4.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2018, februari
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under december-februari från året innan
PDF
24.4.2018Producentprisindex 2018, mars
Producentpriserna för industrin steg med 3,1 procent från mars året innan
PDF
24.4.2018Producentprisindex för tjänster 2018, 1:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,5 procent under januari-mars från året innan
PDF
23.4.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2018, mars
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,1 procent i mars från året innan
PDF
19.4.2018Hushållens konsumtion 2016
Hälften av hushållen har mindre än två kilometer till hälsostationen
PDF
19.4.2018Inkvarteringsstatistik 2017
Efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade rekordartat år 2017
PDF
19.4.2018Kreditinstitutens bokslut 2017, 4:e kvartalet
Finansnettot för bankerna i Finland ökade, men rörelsevinsten minskade under fjärde kvartalet år 2017
PDF
19.4.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2018, mars
I vägtrafiken dog 13 personer i mars
PDF
19.4.2018Värdepappersföretag 2017, 4:e kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under fjärde kvartalet 2017
PDF
18.4.2018Företagssaneringar 2018, 1:a kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 10,3 procent under januari - mars 2018
PDF
18.4.2018Konkurser 2018, mars
Antalet konkurser ökade med 60,4 procent under januari - mars 2018 från året innan
PDF
18.4.2018Skuldsaneringar 2018, 1:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner på fjolårets nivå under januari - mars 2018
PDF
18.4.2018Yrkeshögskoleutbildning 2017
Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen ökade ytterligare
 
17.4.2018Arbetskraftsundersökning 2017, 14
Omkring 0,3 procent av finländarna fick minst en fjärdedel av sina inkomster via digitala plattformar år 2017
PDF
13.4.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2018, februari
Bytesbalansen visade ett överskott i februari
PDF
13.4.2018Byggnadskostnadsindex 2018, mars
Byggnadskostnaderna steg i mars med 1,6 procent från året innan
PDF
13.4.2018Konjunkturindikator för produktionen 2018, februari
Samhällsekonomin ökade i februari från året innan, en svag nedgång från föregående månad
PDF
13.4.2018Konsumentprisindex 2018, mars
Inflationen i mars 0,8 procent
PDF
13.4.2018Lönesummaindex 2018, februari
Lönesumman ökade under december - februari med 3,7 procent från året innan
PDF
13.4.2018Omsättning inom handeln 2018, februari
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i februari med 3,3 procent från året innan
PDF
13.4.2018Omsättningsindex för industrin 2018, januari
Omsättningen inom industrin ökade med 6,5 procent under november - januari
PDF
12.4.2018Arbetskraftsundersökning 2017, 13
Sysselsättningen förbättrades år 2017
PDF
12.4.2018Inkvarteringsstatistik 2018, februari
Utländska turisters övernattningar ökade med 6,7 procent i februari 2018
PDF
12.4.2018Innovationsverksamhet 2016
Innovationsverksamheten i företagen allmännare än tidigare under 2014 - 2016
PDF
12.4.2018Omsättning inom servicebranschen 2018, januari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under november-januari med 6,2 procent från året innan
PDF
12.4.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, januari
Byggföretagens omsättning ökade med 7,5 procent under november-januari från året innan
PDF
10.4.2018Industrins orderingång 2018, februari
Industrins orderingång ökade i februari med 5,7 procent från året innan
PDF
10.4.2018Volymindex för industriproduktionen 2018, februari
Industriproduktionen ökade i februari från året innan men minskade från föregående månad
PDF
6.4.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, februari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 513 849 i slutet av februari
PDF
6.4.2018Första registreringar av motorfordon 2018, mars
I mars 2018 registrerades 11 721 nya personbilar
 
6.4.2018Utsökningsärenden 2017
246 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2017
PDF
4.4.2018Prisindex för ägarboende 2017, 4:e kvartalet
Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,1 procent
PDF
3.4.2018Presidentval 2018
Över hälften av väljarna förhandsröstade
PDF
29.3.2018Befolkningsstruktur 2017
Minskningen av antalet personer med inhemska språk som modersmål tilltog
PDF
29.3.2018Finländarnas resor 2017
Finländarnas resor till Mellan- och Sydeuropa ökade år 2017
PDF
29.3.2018Offentliga sektorns underskott och skuld 2017
Den offentliga sektorns underskott 0,6 procent och skuld 61,4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2017
PDF
29.3.2018Omsättningsestimat för storföretag 2018, februari
Storföretagens omsättning ökade i februari
PDF
28.3.2018Aktiebostadspriser 2018, februari
Aktiebostadspriserna steg i februari
 
28.3.2018Energianskaffning och -förbrukning 2017, 4:e kvartalet
Användningen av förnybar energi fortsatte att öka år 2017
PDF
28.3.2018Finansräkenskaper 2017, 4:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar 147,3 miljarder euro i slutet av år 2017
PDF
28.3.2018Inkomstfördelningsstatistik 2016
Överskuldsättningsgraden för boendekostnader nästan oförändrat
PDF
28.3.2018Offentliga sektorns finansräkenskaper 2017, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under alla kvartal år 2017
PDF
27.3.2018Konsumentbarometern 2018, mars
Starkt förtroende och god penningsituation bland konsumenterna
PDF
27.3.2018Växthusgaser 2016
Finlands utsläpp av växthusgaser 2016 till EU och FN:s klimatkonvention
PDF
26.3.2018Omsättning inom handeln 2018, februari
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i februari med 2,6 procent från året innan
PDF
26.3.2018Producentprisindex 2018, februari
Producentpriserna för industrin steg med 2,2 procent från februari året innan
PDF
23.3.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2018, januari
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under november-januari från året innan
PDF
23.3.2018Inkomstfördelningsstatistik 2016
Försvagad ekonomisk ställning bland enförsörjarhushåll
PDF
23.3.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2018, februari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,0 procent i februari från året innan
PDF
22.3.2018Motorfordonsbeståndet 2017
Fordonsbeståndet ökade år 2017
PDF
21.3.2018Konkurser 2018, februari
Antalet konkurser ökade med 82,0 procent under januari - februari 2018 från året innan
PDF
21.3.2018Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi 2016
Antalet gårdar har fortsatt minska
PDF
21.3.2018Varutransporter inom vägtrafiken 2017, 4:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under fjärde kvartalet 2017
PDF
20.3.2018Arbetskraftsundersökning 2018, februari
Det relativa arbetslöshetstalet för februari 8,6 procent
PDF
16.3.2018Brott och tvångsmedel 2017, 4:e kvartalet
Antalet fall av sexuellt antastande som kommit till kännedom minskade med 22,6 procent, antalet våldtäkter ökade med 6 procent
PDF
16.3.2018Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2017, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns underskott minskade med 1,3 miljarder euro under fjärde kvartalet
PDF
16.3.2018Konjunkturindikator för produktionen 2018, januari
Produktionen inom samhällsekonomin visade svag positiv utveckling i januari
PDF
16.3.2018Nationalräkenskaper, årsvis 2017
Bruttonationalprodukten ökade med 2,6 procent i fjol
PDF
16.3.2018Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2017, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten var 61,4 procent i slutet av år 2017
PDF
16.3.2018Sektorräkenskaper kvartalsvis 2017, 4:e kvartalet
Hushållssektorns sparkvot var sjunkande under sista kvartalet 2017
PDF
16.3.2018Skatter och avgifter av skattenatur 2017
Skatteutfallet ökade med 1,9 procent år 2017
PDF
15.3.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2018, januari
Bytesbalansen visade ett överskott, nettoställningen positiv
PDF
15.3.2018Byggnadskostnadsindex 2018, februari
Byggnadskostnaderna steg i februari med 1,7 procent från året innan
PDF
15.3.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, januari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 516 812 i slutet av januari
PDF
15.3.2018Omsättningsindex för industrin 2017, december
Omsättningen inom industrin ökade med något under 7 procent under sista kvartalet
PDF
15.3.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2018, februari
I vägtrafiken dog 8 personer i februari
PDF
15.3.2018Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, 4:e kvartalet
Exporten av tjänster ökade med 13 procent under sista kvartalet 2017
PDF
14.3.2018Avbrott i utbildningen 2016
Studieavbrotten minskade ytterligare
PDF
14.3.2018Konsumentprisindex 2018, februari
Inflationen i februari 0,6 procent
PDF
14.3.2018Omsättning inom servicebranschen 2017, december
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under oktober-december med 6,0 procent från året innan
PDF
14.3.2018Studiernas gång 2018
Utländsk bakgrund påverkade genomströmningen särskilt på andra stadiet
PDF
14.3.2018Sysselsättning bland studerande 2016
Andelen sysselsatta studerande ökade
PDF
13.3.2018Energipriser 2017, 4:e kvartalet
Priserna på importbränslen steg under sista kvartalet 2017
PDF
13.3.2018Hushållens konsumtion 2016
Över hälften av utgifterna hos låginkomsttagarna går till boende och kost
PDF
13.3.2018Lönesummaindex 2018, januari
Lönesumman ökade med 4,0 procent under november-januari jämfört med året innan
PDF
13.3.2018Omsättning inom handeln 2018, januari
Försäljningen ökade i januari inom handelns alla näringsgrenar
PDF
13.3.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, december
Byggföretagens omsättning ökade med 7,7 procent under oktober-december från året innan
PDF
9.3.2018Arbetskraftskostnadsindex 2017, 4:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme sjönk med 0,2 procent under oktober-december från året innan
PDF
9.3.2018Industrins orderingång 2018, januari
Industrins orderingång ökade i januari med 6,9 procent från året innan
PDF
9.3.2018Volymindex för industriproduktionen 2018, januari
Industriproduktionen ökade i januari från året innan och föregående månad
PDF
8.3.2018Bostadshyror 2017
Hyrorna steg med 1,5 procent i fjol
 
8.3.2018Inkvarteringsstatistik 2018, januari
Utländska turisters övernattningar ökade med 6,6 procent i januari 2018
PDF
7.3.2018Finansräkenskaper 2015, 13
Statistikföringen av pensionsrätter har förnyats
PDF
6.3.2018Fastighetspriser 2017, 4:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under oktober-december med 1,3 procent från året innan
 
6.3.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, december
Finlands inflyttningsöverskott år 2017 på föregående års nivå
PDF
6.3.2018Första registreringar av motorfordon 2018, februari
I februari 2018 registrerades 9 106 nya personbilar
 
2.3.2018Inkomstfördelningsstatistik 2016
En tredjedel av låginkomsttagarna är unga vuxna
 
28.2.2018Brott och tvångsmedel 2017, 14
Undersökningar för att konstatera användning av narkotika ökar
PDF
28.2.2018Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2017, 4:e kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade också under sista kvartalet år 2017
PDF
28.2.2018Omsättningsestimat för storföretag 2018, januari
Storföretagens omsättning var oförändrad i januari jämfört med föregående månad
PDF
27.2.2018Aktiebostadspriser 2018, januari
Aktiebostadspriserna sjönk i januari
 
27.2.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2017, december
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under sista kvartalet 2017 från året innan
PDF
27.2.2018Konsumentbarometern 2018, februari
Nytt rekord i konsumenternas förtroende igen
PDF
26.2.2018Omsättning inom handeln 2018, januari
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i januari med 4,9 procent från året innan
PDF
26.2.2018Producentprisindex 2018, januari
Producentpriserna för industrin steg med 2,4 procent från januari året innan
PDF
23.2.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2018, januari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,1 procent i januari från året innan
PDF
22.2.2018Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2018
Forsknings- och utvecklingsfinansieringen ökar i budgeten för år 2018
PDF
21.2.2018Konkurser 2018, januari
Antalet konkurser fördubblades i januari 2018
PDF
20.2.2018Arbetskraftsundersökning 2018, januari
Det relativa arbetslöshetstalet för januari 8,8 procent
PDF
19.2.2018Industrins och handelns lagerstatistik 2017, 4:e kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under fjärde kvartalet 2017
PDF
19.2.2018Konsumentprisindex 2018, januari
Inflationen i januari 0,8 procent
PDF
19.2.2018Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2017, 4:e kvartalet
Stegringen av kostnaderna för fastighetsunderhåll var oförändrad på 2,0 procent
PDF
19.2.2018Lönestrukturstatistik 2016
Den vanligaste totaltimlönen för löntagare 15 euro år 2016
PDF
19.2.2018Undersökning om lediga arbetsplatser 2017, 4:e kvartalet
Under sista kvartalet 2017 fler lediga arbetsplatser än året innan
PDF
16.2.2018Sysselsättning 2016
Unga i Kymmenedalen mer sällan sysselsatta eller i utbildning än andra år 2016
PDF
15.2.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2017, december
Bytesbalansen visade ett svagt underskott i december
PDF
15.2.2018Byggnadskostnadsindex 2018, januari
Byggnadskostnaderna steg i januari med 1,4 procent från året innan
PDF
15.2.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, december
Finlands preliminära folkmängd var 5 516 224 i slutet av år 2017
PDF
15.2.2018Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2017, 4:e kvartalet
Dyrare priser på gödningsmedel kändes i odlarnas lön
PDF
15.2.2018Inkvarteringsstatistik 2017, december
Utländska turisters övernattningar ökade med 10,4 procent i december 2017
PDF
15.2.2018Producentprisindex för lantbruk 2017, 4:e kvartalet
Stegringen av producentpriserna för lantbruket fortsättningsvis stark
PDF
15.2.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2018, januari
I vägtrafiken dog 18 personer i januari
PDF
14.2.2018Konjunkturindikator för produktionen 2017, december
Produktionen inom samhällsekonomin visade inga tecken på att avta i december
PDF
14.2.2018Omsättning inom handeln 2017, december
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i december med 2,6 procent från året innan
PDF
14.2.2018Omsättningsindex för industrin 2017, november
Omsättningen inom industrin ökade med drygt 7 procent under september-november
PDF
13.2.2018Lönesummaindex 2017, december
Lönesumman ökade med 2,9 procent under oktober-december jämfört med året innan
PDF
13.2.2018Omsättning inom servicebranschen 2017, november
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under september-november med 6,8 procent från året innan
PDF
13.2.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, november
Byggföretagens omsättning ökade med 7,7 procent under september-november från året innan
PDF
13.2.2018Prisindex för offentliga utgifter 2017, 4:e kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter sjönk inom kommunalekonomin och staten
PDF
13.2.2018Utbildningsanordnare och läroanstalter 2017
Antalet verksamma grundskolor 2 300, andelen enhetsskolor ökar
PDF
9.2.2018Industrins orderingång 2017, december
Industrins orderingång sjönk i december med 4,3 procent från året innan
PDF
9.2.2018Volymindex för industriproduktionen 2017, december
Industriproduktionen ökade i december med 4,2 procent från året innan
PDF
8.2.2018Bostadshyror 2017, 4:e kvartalet
Hyrorna steg med 2,5 procent under året
 
8.2.2018Finländarnas resor 2017, 15
Fritidsresorna till utlandet ökade under september-december 2017
PDF
7.2.2018Kommunekonomi kvartalsvis 2017, 4:e kvartalet
Årsbidraget för kommunerna i Fasta Finland 3,2 miljarder euro år 2017
PDF
6.2.2018Första registreringar av motorfordon 2018, januari
I januari 2018 registrerades 13 579 nya personbilar
 
6.2.2018Förtjänstnivåindex 2017, 4:e kvartalet
Löntagarnas löner steg med 0,2 procent
PDF
2.2.2018Presidentval 2018
Jämnt stöd för Sauli Niinistö i de olika områdena i presidentvalet 2018
PDF
31.1.2018Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 2016
Socialskyddets andel av den offentliga sektorns utgifter ökade ytterligare år 2016
PDF
31.1.2018Nationalräkenskaper, årsvis 2016
Bruttonationalprodukten ökade med 2,1 procent år 2016
PDF
31.1.2018Omsättningsestimat för storföretag 2017, december
Storföretagens omsättning ökade i december
PDF
31.1.2018Stenkolsförbrukning 2017, december
Stenkolsförbrukningen minskade med 10 procent år 2017
PDF
30.1.2018Aktiebostadspriser 2017, december
Priserna på gamla aktiebostäder oförandrade under fjärde kvartalet
 
30.1.2018Presidentval 2018
Sauli Niinistö valdes till president i första omgången 2018
PDF
29.1.2018Konsumentbarometern 2018, januari
Konsumenternas stämningar ljusare än någonsin
PDF
26.1.2018Omsättning inom handeln 2017, december
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i december med 3,0 procent från året innan
PDF
25.1.2018Arbetskraftsundersökning 2017, december
Det relativa arbetslöshetstalet för december 8,4 procent
PDF
25.1.2018Nya och nedlagda företag 2017, 3:e kvartalet
Antalet nya företag ökade 7,7 procent jämfört med tredje kvartalet året innan
PDF
25.1.2018Placering efter utbildning 2016
Nyutexaminerade hade lättare att få arbete än året innan
 
25.1.2018Statistik över skuldsättning 2016
Bostadshushållen hade bostadsskulder på 97 220 euro
PDF
24.1.2018Företagssaneringar 2017, 4:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 3,0 procent år 2017
PDF
24.1.2018Konkurser 2017, december
Antalet konkurser minskade med 10,3 procent år 2017 jämfört med året innan
PDF
24.1.2018Producentprisindex 2017, december
Producentpriserna för industrin steg med 3,0 procent från december året innan
PDF
24.1.2018Producentprisindex för tjänster 2017, 4:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,9 procent under oktober-december från året innan
PDF
24.1.2018Skuldsaneringar 2017, 4:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner på föregående års nivå år 2017
PDF
23.1.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2017, november
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under september-november från året innan
PDF
23.1.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2017, december
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,2 procent i december från året innan
PDF
18.1.2018Inkvarteringsstatistik 2017, november
Utländska turisters övernattningar ökade med 14,9 procent i november 2017
PDF
18.1.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2017, december
I vägtrafiken dog 12 personer i december
PDF
16.1.2018Konjunkturindikator för produktionen 2017, november
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i november
PDF
16.1.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2016
I vägtrafikolyckor dog 258 och skadades allvarligt 460 personer år 2016
PDF
15.1.2018Avfallsstatistik 2016
Återvinning av avfall har ersatt deponering av kommunalt avfall på avstjälpningsplatserna
PDF
15.1.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2017, november
Bytesbalansen visade ett svagt överskott i november, värdet av varuexporten steg
PDF
15.1.2018Byggnadskostnadsindex 2017, december
Byggnadskostnaderna steg i december med 0,7 procent från året innan
PDF
15.1.2018Konsumentprisindex 2017, december
Inflationen i december 0,5 procent
PDF
15.1.2018Omsättning inom handeln 2017, november
Försäljningen ökade i november inom handelns alla näringsgrenar
PDF
15.1.2018Omsättningsindex för industrin 2017, oktober
Omsättningen inom industrin ökade med 6,5 procent under augusti-oktober
PDF
12.1.2018Deltagande i vuxenutbildning 2017
Varannan 18 - 64-åring i vuxenutbildning
PDF
12.1.2018Lönesummaindex 2017, november
Lönesumman ökade under september - november med 3,1 procent från året innan
PDF
12.1.2018Omsättning inom servicebranschen 2017, oktober
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under augusti-oktober med 6,7 procent från året innan
PDF
12.1.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, oktober
Byggföretagens omsättning ökade med 7,9 procent under augusti-oktober från året innan
PDF
10.1.2018Industrins orderingång 2017, november
Industrins orderingång steg i november med 15,1 procent från året innan
PDF
10.1.2018Volymindex för industriproduktionen 2017, november
Industriproduktionen ökade i november med 3,4 procent från året innan
PDF
9.1.2018Prisindex för ägarboende 2017, 3:e kvartalet
Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,6 procent
PDF
8.1.2018Första registreringar av motorfordon 2017, december
I december 2017 registrerades 8 068 nya personbilar
 
29.12.2017Dödsorsaker 2016
Dödsfall till följd av olyckor och våld har minskat med en femtedel på tio år
 
29.12.2017Omsättningsestimat för storföretag 2017, november
Storföretagens omsättning ökade i november
PDF
28.12.2017Aktiebostadspriser 2017, november
Aktiebostadspriserna sjönk i november
 
28.12.2017Hushållens konsumtion 2016
Konsumtionsutgifterna bland personer över 64 år ökar
PDF
27.12.2017Konsumentbarometern 2017, december
Konsumenternas förtroende förblev starkt till årets slut
PDF
22.12.2017Arbetskraftsundersökning 2017, november
Det relativa arbetslöshetstalet för november 7,1 procent
PDF
22.12.2017Finansräkenskaper 2017, 3:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar har ökat oavbrutet i ett och ett halvt år
PDF
22.12.2017Offentliga sektorns finansräkenskaper 2017, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade ytterligare under tredje kvartalet 2017
PDF
22.12.2017Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2017, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld minskade ytterligare under tredje kvartalet 2017
PDF
22.12.2017Omsättning inom handeln 2017, november
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i november med 3,1 procent från året innan
PDF
22.12.2017Producentprisindex 2017, november
Producentpriserna för industrin steg med 3,6 procent från november året innan
PDF
21.12.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, 43
Bytesbalansen visade ett överskott, nettoställningen negativ
PDF
21.12.2017Byggnads- och bostadsproduktion 2017, oktober
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under augusti-oktober från året innan
PDF
21.12.2017Inkomstfördelningsstatistik 2016
Antalet låginkomsttagare år 2016 på föregående års nivå
 
21.12.2017Statistik över regional företagsverksamhet 2016
Bruttovärdet av produktionen på arbetsställena ökade år 2016 - Sme-företagen stod för hälften av ökningen
PDF
21.12.2017Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, 3:e kvartalet
Ökningen av exporten av tjänster fortsatte under årets tredje kvartal
PDF
20.12.2017Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2017, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns underskott ökade med 0,1 miljarder euro under tredje kvartalet
PDF
20.12.2017Energianskaffning och -förbrukning 2017, 3:e kvartalet
Totalförbrukningen av energi steg med en procent under januari - september
PDF
20.12.2017Jordbyggnadskostnadsindex 2017, november
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,0 procent i november från året innan
PDF
20.12.2017Sektorräkenskaper kvartalsvis 2017, 3:e kvartalet
Företagssektorns vinster ökade under tredje kvartalet 2017
PDF
20.12.2017Totalstatistik över inkomstfördelning 2016
Inkomstskillnaderna nästan oförändrade år 2016
PDF
20.12.2017Totalstatistik över inkomstfördelning 2016
Bostadshushållens inkomster har ökat mest i Helsingfors under de senaste åren
 
19.12.2017Skattepliktiga inkomster 2016
De direkta skatter 30,4 miljader euro
PDF
19.12.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2017, november
I vägtrafiken dog 19 personer i november
PDF
19.12.2017Sysselsättning 2016
Högre arbetslöshet än i genomsnitt bland personer som inte tillhör familj år 2016
PDF
18.12.2017Flyttningsrörelsen 2016
Utbildade finska medborgares utvandring större än invandringen
PDF
18.12.2017Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2016
Industrins rörelsevinst ökade år 2016
PDF
18.12.2017Utländska dotterbolag i Finland 2016
Svenska bolag visar tillväxt i Finland
PDF
18.12.2017Varutransporter inom vägtrafiken 2017, 3:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under tredje kvartalet 2017
PDF
15.12.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, oktober
Bytesbalansen visade ett överskott i oktober
PDF
15.12.2017Byggnadskostnadsindex 2017, november
Byggnadskostnaderna steg i november ber med 0,4 procent från året innan
PDF
15.12.2017Konjunkturindikator för produktionen 2017, oktober
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i oktober från året innan, liten minskning jämfört med föregående månad
PDF
15.12.2017Kreditinstitutens bokslut 2017, 3:e kvartalet
Finansnettot för bankerna i Finland ökade, men rörelsevinsten minskade under tredje kvartalet år 2017
PDF
15.12.2017Omsättning inom handeln 2017, oktober
Försäljningen ökade i oktober inom handelns alla näringsgrenar
PDF
15.12.2017Värdepappersföretag 2017, 3:e kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter ökade och rörelsevinsten minskade under tredje kvartalet 2017
PDF
14.12.2017Inkvarteringsstatistik 2017, oktober
Utländska turisters övernattningar ökade med 12,3 procent i oktober 2017
PDF
14.12.2017Konsumentprisindex 2017, november
Inflationen i november 0,8 procent
PDF
14.12.2017Miljöaffärsverksamhet 2016
Byggverksamheten ökade mest inom miljöaffärsverksamhet
PDF
14.12.2017Omsättningsindex för industrin 2017, september
Omsättningen inom industrin ökade med 6,1 procent under juli-september
PDF
14.12.2017Ämnesval 2017
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2017
PDF
13.12.2017Konkurser 2017, november
Antalet konkurser minskade med 12,7 procent under januari - november 2017 jämfört med året innan
PDF
13.12.2017Omsättning inom servicebranschen 2017, september
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juli-september med 6,3 procent från året innan
PDF
13.12.2017Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, september
Byggföretagens omsättning ökade med 7,8 procent under juli-september
PDF
13.12.2017Sökande till utbildning 2016
Bara en tredjedel av de nya studenterna fick direkt tillgång till fortsatta studier, av de som gick ut grundskolan fortsatte nästan alla studera
 
12.12.2017Vuxenutbildning vid läroanstalter 2016
Timmarna inom öppen yrkeshögskoleundervisning minskade, men antalet deltagare fortsatte att öka år 2016
 
11.12.2017Lönesummaindex 2017, oktober
Lönesumman ökade med 2,7 procent under augusti-oktober jämfört med året innan
PDF
8.12.2017Arbetskraftskostnadsindex 2017, 3:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme sjönk med 2,4 procent under juli-september från året innan
PDF
8.12.2017Energianskaffning och -förbrukning 2016
Användningen av förnybar energi på rekordnivå år 2016
PDF
8.12.2017Industrins orderingång 2017, oktober
Industrins orderingång steg i oktober med 10,6 procent från året innan
PDF
8.12.2017Regionalräkenskaper 2016
Ekonomin ökade mest i Kajanaland och Norra Österbotten år 2016
PDF
8.12.2017Reparationsbyggande 2016
Husbyggnadsföretagens entreprenader inom reparationsbyggande utgjorde 7,6 miljarder euro år 2016
PDF
8.12.2017Volymindex för industriproduktionen 2017, oktober
Industriproduktionen ökade i oktober med 1,8 procent från året innan
PDF
8.12.2017Växthusgaser 2016
Finlands utsläpp av växthusgaser vände uppåt
PDF
7.12.2017Energipriser 2017, 3:e kvartalet
Energipriserna steg under tredje kvartalet
PDF
7.12.2017Första registreringar av motorfordon 2017, november
I november 2017 registrerades 9 668 nya personbilar
 
4.12.2017Fastighetspriser 2017, 3:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under juli-september med 1,7 procent från året innan
 
4.12.2017Födda 2016
Medelåldern för förstföderskor steg i Finland till samma nivå som täten i Norden
PDF
1.12.2017Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2017, 3:e kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,4 procent från föregående kvartal
PDF
30.11.2017Användning av datateknik i företag 2017
Sociala medier används allmänt i företag
PDF
30.11.2017Lönsamhetsundersökningar 2016
Arbetsproduktiviteten ökade med 1,2 procent år 2016
PDF
30.11.2017Olycksfall i arbetet 2015
Antalet olycksfall i arbetet 127 000 i Finland år 2015
PDF
30.11.2017Omsättningsestimat för storföretag 2017, oktober
Storföretagens omsättning ökade i oktober
PDF
30.11.2017Statistik över företagsstöd 2016
Företagsstöden minskare är 2016
PDF
30.11.2017Utländska direktinvesteringar 2016
Finländska direktinvesteringar i utlandet ökade klart år 2016
PDF
29.11.2017Studerande och examina vid läroanstalter 2016
Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,28 miljoner
PDF
28.11.2017Aktiebostadspriser 2017, oktober
Aktiebostadspriserna sjönk i oktober
 
27.11.2017Konsumentbarometern 2017, november
Konsumenternas förtroende oförändrat i november
PDF
24.11.2017Byggnads- och bostadsproduktion 2017, september
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under tredje kvartalet jämfört med året innan
PDF
24.11.2017Familjer 2016
Antalet barn med utländsk bakgrund har fördubblats på tio år
PDF
24.11.2017Kommunekonomi kvartalsvis 2017, 3:e kvartalet
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland minskade med 2,5 procent under januari - september 2017
PDF
24.11.2017Massmediestatistik 2016
Massmediemarknaden ökade något
PDF
24.11.2017Omsättning inom handeln 2017, oktober
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i oktober med 2,1 procent från året innan
PDF
24.11.2017Producentprisindex 2017, oktober
Producentpriserna för industrin steg med 3,6 procent från oktober året innan
PDF
23.11.2017Industriproduktion 2016
Värdet av industriproduktionen 78 miljarder euro år 2016
PDF
23.11.2017Jordbyggnadskostnadsindex 2017, oktober
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,2 procent i oktober från året innan
PDF
23.11.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2017, oktober
I vägtrafiken dog 22 personer i oktober
PDF
22.11.2017Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2017
Mobilen en allt populärare apparat för internet - användningen blir mångsidigare
PDF
21.11.2017Arbetskraftsundersökning 2017, oktober
Det relativa arbetslöshetstalet för oktober 7,3 procent
PDF
17.11.2017Energiförbrukning inom boende 2016
Det kalla vädret ökade energiförbrukningen inom boende år 2016
PDF
17.11.2017Försäkringsverksamhet 2016
Försäkringsbolagens premieinkomster minskade och utbetalda ersättningar ökade år 2016
PDF
17.11.2017Industrins och handelns lagerstatistik 2017, 3:e kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under tredje kvartalet 2017
PDF
17.11.2017Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2017, 3:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 0,2 procent på årsnivå
PDF
17.11.2017Undersökning om lediga arbetsplatser 2017, 3:e kvartalet
Fler lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan
PDF
16.11.2017Bostadshyror 2017, 3:e kvartalet
Hyrorna steg med 2,5 procent under året
 
16.11.2017Inkvarteringsstatistik 2017, september
Utländska turisters övernattningar ökade med 11,3 procent i september 2017
PDF
16.11.2017Materialflöden i samhällsekonomin 2016
Gruvdriften ökade materialflödena
PDF
15.11.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, september
Bytesbalansen visade ett svagt överskott, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
15.11.2017Byggnadskostnadsindex 2017, oktober
Byggnadskostnaderna steg i oktober med 0,1 procent från året innan
PDF
15.11.2017Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2017, 3:e kvartalet
Priserna på produktionsmedel inom jordbruket stiger
PDF
15.11.2017Konkurser 2017, oktober
Antalet konkurser minskade med 16,2 procent under januari - oktober 2017 jämfört med året innan
PDF
15.11.2017Omsättning inom handeln 2017, september
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i september med 2,5 procent från året innan
PDF
15.11.2017Omsättningsindex för industrin 2017, augusti
Omsättningen inom industrin ökade med drygt 8,0 procent under juni-augusti
PDF
15.11.2017Producentprisindex för lantbruk 2017, 3:e kvartalet
Producentpriserna för lantbruket steg klart
PDF
14.11.2017För- och grundskoleundervisning 2017
556 700 elever i grundskolan år 2017
PDF
14.11.2017Konjunkturindikator för produktionen 2017, september
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i september
PDF
14.11.2017Konsumentprisindex 2017, oktober
Inflationen i oktober 0,5 procent
PDF
14.11.2017Omsättning inom servicebranschen 2017, augusti
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juni-augusti med 6,9 procent från året innan
PDF
14.11.2017Ändringar i civilstånd 2016
Män gifter om sig oftare än kvinnor
PDF
13.11.2017Lönesummaindex 2017, september
Lönesumman ökade med 1,2 procent under juli-september jämfört med året innan
PDF
13.11.2017Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, augusti
Byggföretagens omsättning ökade med 8,3 procent under juni-augusti
PDF
13.11.2017Reparationsbyggande 2016
Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för 6,6 miljarder euro år 2016
PDF
10.11.2017Industrins orderingång 2017, september
Industrins orderingång steg i september med 8,8 procent från året innan
PDF
10.11.2017Volymindex för industriproduktionen 2017, september
Industriproduktionen ökade i september med 4,7 procent från året innan
PDF
8.11.2017Första registreringar av motorfordon 2017, oktober
I oktober 2017 registrerades 8 747 nya personbilar
 
3.11.2017Statistik över industrins energianvändning 2016
Energianvändningen inom industrin ökade med något under en procent år 2016
PDF
2.11.2017Befolkningens utbildningsstruktur 2016
Den högsta utbildningsnivån i Nyland 2016
PDF
2.11.2017El- och värmeproduktion 2016
Produktionen med förnybara energikällor 45 % av elproduktionen och 57 % av värmeproduktionen
PDF
31.10.2017Nya och nedlagda företag 2016
Antalet nya företag ökade med en procent och antalet nedlagda företag minskade med tre procent jämfört med år 2015
PDF
31.10.2017Omsättningsestimat för storföretag 2017, september
Storföretagens omsättning ökade i september
PDF
27.10.2017Aktiebostadspriser 2017, september
Priserna på gamla aktiebostäder steg något under tredje kvartalet
 
27.10.2017Avlidna 2016
Den förväntade livslängden för nyfödda var 78,4 år för pojkar och 84,1 år för flickor år 2016
PDF
27.10.2017Kommunekonomi 2016
År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan
PDF
27.10.2017Konsumentbarometern 2017, oktober
I oktober inga tecken på att konsumenternas starka förtroende sviktar
PDF
27.10.2017Prisindex för offentliga utgifter 2017, 3:e kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter sjönk inom kommunalekonomin och staten
PDF
26.10.2017Forskning och utveckling 2016
Minskningen av utgifterna för forskning och utveckling har avtagit
PDF
26.10.2017Miljöskyddsutgifter 2015
Vattenförsörjning och avfallshantering investerade mest i miljöskydd år 2015
PDF
26.10.2017Omsättning inom handeln 2017, september
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i september med 2,7 procent från året innan
PDF
26.10.2017Stenkolsförbrukning 2017, september
Stenkolsförbrukningen ökade med en procent under januari - september
PDF
24.10.2017Arbetskraftsundersökning 2017, september
Det relativa arbetslöshetstalet för september 8,0 procent
PDF
24.10.2017Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, september
Den preliminära folkmängden i Finland 5 509 984 i slutet av september
PDF
24.10.2017Nya och nedlagda företag 2017, 2:a kvartalet
Antalet nya företag ökade i andra kvartalet år 2017
PDF
24.10.2017Producentprisindex 2017, september
Producentpriserna för industrin steg med 4,0 procent från september året innan
PDF
24.10.2017Producentprisindex för tjänster 2017, 3:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,9 procent under juli-september från året innan
PDF
24.10.2017Satelliträkenskaper för kultur 2015
Kulturbranschernas sysselsättnings- och förädlingsvärdeandel av samhällsekonomin år 2015 på samma nivå som året innan
PDF
23.10.2017Jordbyggnadskostnadsindex 2017, september
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,3 procent i september från året innan
PDF
23.10.2017Offentliga sektorns underskott och skuld 2016
Den offentliga sektorns underskott år 2016 reviderades med sex miljoner euro
PDF
20.10.2017Byggnads- och bostadsproduktion 2017, augusti
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under juni-augusti
PDF
20.10.2017Sysselsättning 2015
Löntagarna med familj arbetade oftast som specialister år 2015
PDF
19.10.2017Brott och tvångsmedel 2017, 3:e kvartalet
Antalet fordonsstölder som kommit till kännedom håller på att minska
PDF
19.10.2017Inkvarteringsstatistik 2017, augusti
Utländska turisters övernattningar ökade med 11,6 procent i augusti 2017
PDF
19.10.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2017, september
I vägtrafiken dog 14 personer i september
PDF
18.10.2017CVTS, Företagens personalutbildning 2015
Små företag deltar i personalutbildning mer än tidigare
PDF
18.10.2017Företagssaneringar 2017, 3:e kvartalet
Antalet företagssaneringar ökade med 1,3 procent under januari - september 2017
PDF
18.10.2017Konkurser 2017, september
Antalet konkurser minskade med 14,2 procent under januari - september 2017 jämfört med året innan
PDF
18.10.2017Skuldsaneringar 2017, 3:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner på fjolårets nivå under januari - september 2017
PDF
13.10.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, augusti
Bytesbalansen visade ett överskott i augusti, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
13.10.2017Byggnadskostnadsindex 2017, september
Byggnadskostnaderna steg i september med 0,1 procent från året innan
PDF
13.10.2017Konjunkturindikator för produktionen 2017, augusti
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i augusti från föregående månad, men ökade från året innan
PDF
13.10.2017Konsumentprisindex 2017, september
Inflationen i september 0,8 procent
PDF
13.10.2017Kreditinstitutens bokslut 2017, 2:a kvartalet
Rörelsevinsten för bankerna i Finland sjönk under andra kvartalet 2017, finansnettot var oförändrat
PDF
13.10.2017Kultur 2016
Sysselsättningen inom kulturnäringsgrenar och -yrken försämrades från året innan
PDF
13.10.2017Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, juli
Byggföretagens omsättning ökade med 8,2 procent under maj-juli
PDF
13.10.2017Värdepappersföretag 2017, 2:a kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst och provisionsintäkter ökde från april - juni året innan
PDF
12.10.2017Förtjänstnivåindex 2017, 3:e kvartalet
Löntagarnas löner steg med 0,2 procent
 
12.10.2017Omsättning inom servicebranschen 2017, juli
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under maj-juli med 7,4 procent från året innan
PDF
12.10.2017Omsättningsindex för industrin 2017, juli
Omsättningen inom industrin ökade med 9,0 procent under maj-juli
PDF
11.10.2017Bostäder och boendeförhållanden 2016
Allt färre unga bor hos sina föräldrar
PDF
11.10.2017Lönesummaindex 2017, augusti
Lönesumman ökade med 1,3 procent under juni-augusti jämfört med året innan
PDF
11.10.2017Omsättning inom handeln 2017, augusti
Försäljningen inom hela handeln ökade i augusti med 6,7 procent från året innan
PDF
10.10.2017Arbetskraftsundersökning 2016, 14
De relativa sysselsättningstalet för pappor i barnfamiljer är högre än för andra män
PDF
10.10.2017Industrins orderingång 2017, augusti
Industrins orderingång sjönk i augusti med 4,6 procent från året innan
PDF
10.10.2017Volymindex för industriproduktionen 2017, augusti
Industriproduktionen ökade i augusti med 4,5 procent från året innan
PDF
5.10.2017Energiräkenskaper 2015
Nästan hälften av energiprodukterna användes inom tillverkning år 2015
PDF
5.10.2017Första registreringar av motorfordon 2017, september
I september 2017 registrerades 9 116 nya personbilar
PDF
5.10.2017Luftutsläpp efter näringsgren 2015
Finländarnas luftutsläpp minskade år 2015
PDF
4.10.2017Finländarnas resor 2017, 14
Finländarna reste sommaren 2017 inom landet och till Sydeuropa
PDF
3.10.2017Företagstjänster 2016
Omsättningen av personaltjänster fortsatte att öka år 2016
PDF
2.10.2017Prisindex för ägarboende 2017, 2:a kvartalet
Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,3 procent
PDF

Dela