Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
13.12.2018Lönesummaindex 2018, oktober
Lönesumman ökade under augusti - oktober med 4,4 procent från året innan
PDF
13.12.2018Miljöaffärsverksamhet 2017
Miljöaffärsverksamhetens betydelse har ökat
PDF
13.12.2018Omsättning inom servicebranschen 2018, september
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juli-september med 4,9 procent från året innan
PDF
13.12.2018Omsättningsindex för industrin 2018, september
Omsättningen inom industrin ökade med nästan 8 procent under tredje kvartalet
PDF
13.12.2018Sökande till utbildning 2017
Bara 28 procent av de nya studenterna fortsatte att studera samma år
 
12.12.2018Deltagande i vuxenutbildning 2017
Nittiotre procent av 18 - 64-åringarna kan minst ett främmande språk
 
12.12.2018Energipriser 2018, 3:e kvartalet
Energipriserna steg under tredje kvartalet
PDF
12.12.2018Omsättning inom handeln 2018, oktober
Försäljningen inom hela handeln ökade i oktober med 3,8 procent från året innan
PDF
12.12.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, september
Byggföretagens omsättning ökade med 7,7 procent under juli-september från året innan
PDF
12.12.2018Vuxenutbildning vid läroanstalter 2017
Läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen minskade år 2017
 
11.12.2018Energianskaffning och -förbrukning 2017
Användningen av förnybar energi fortsatte att öka år 2017
PDF
11.12.2018Reparationsbyggande 2017
Värdet av byggföretagens reparationsentreprenader för byggnader var 8,9 miljarder euro år 2017
PDF
11.12.2018Växthusgaser 2017
Växthusgasutsläppen minskade, utsläppen utanför utsläppshandeln i enlighet med målriktlinjen
PDF
10.12.2018Första registreringar av motorfordon 2018, november
I november 2018 registrerades 8 662 nya personbilar
 
10.12.2018Industrins orderingång 2018, oktober
Industrins orderingång ökade i oktober med 22,7 procent från året innan
PDF
10.12.2018Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2018, 3:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,1 procent på årsnivå
PDF
10.12.2018Volymindex för industriproduktionen 2018, oktober
Industriproduktionen ökade i oktober från året innan men minskade från föregående månad
PDF
7.12.2018Arbetskraftskostnadsindex 2018, 3:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 1,3 procent under juli-september från året innan
PDF
5.12.2018Familjer 2017
Andelen barn som bor med sin mor eller far ökar med barnets ålder
PDF
5.12.2018Inkvarteringsstatistik 2018, oktober
Utländska turisters övernattningar ökade med 6,0 procent i oktober
PDF
5.12.2018Input-output 2015
Inom livsmedels-, dryckes- och tobaksindustrin de relativt största produktionseffekterna år 2015
PDF
5.12.2018Regionalräkenskaper 2017
Ekonomin ökade i alla landskap i Finland år 2017, kraftigast i Södra Karelen
PDF
4.12.2018Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2018
Internet används allt oftare med mobilen - också för att göra inköp
PDF
4.12.2018Fastighetspriser 2018, 3:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under juli-september med 2,9 procent från året innan
 
4.12.2018Födda 2017
Fruktsamheten har minskat i alla utbildningsgrupper
PDF
30.11.2018Användning av datateknik i företag 2018
En femtedel av företagen har utnyttjat big data
PDF
30.11.2018Kommunekonomi kvartalsvis 2018, 3:e kvartalet
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 2,1 procent under januari - september 2018
PDF
30.11.2018Lönsamhetsundersökningar 2017
Arbetsproduktiviteten ökade med 2,0 procent år 2017
PDF
30.11.2018Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2018, 3:e kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,4 procent från föregående kvartall
PDF
30.11.2018Olycksfall i arbetet 2016
Antalet olycksfall i arbetet 132 000 i Finland år 2016
PDF
30.11.2018Prisindex för offentliga utgifter 2018, 3:e kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
29.11.2018Omsättningsestimat för storföretag 2018, oktober
Storföretagens omsättning ökade i oktober
PDF
29.11.2018Statistik över företagsstöd 2017
De direkta företagsstöden ökade år 2017
 
29.11.2018Studerande och examina vid läroanstalter 2017
Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,29 miljoner
PDF
28.11.2018Aktiebostadspriser 2018, oktober
Stegringen av priserna på gamla aktiebostäder har jämnats ut i Helsingfors
 
27.11.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2018, september
Betydligt färre beviljade bygglov än året innan
PDF
27.11.2018Konsumentbarometern 2018, november
Konsumenternas förtroende förstärktes något - tron på Finlands ekonomi försvagas
PDF
26.11.2018Omsättning inom handeln 2018, oktober
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i oktober med 2,7 procent från året innan
PDF
26.11.2018Producentprisindex 2018, oktober
Producentpriserna för industrin steg med 5,8 procent från oktober året innan
PDF
23.11.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, oktober
Den preliminära folkmängden i Finland 5 521 533 i slutet av oktober
PDF
23.11.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2018, oktober
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,2 procent i oktober från året innan
PDF
23.11.2018Massmediestatistik 2017
Massmediemarknaden visade en liten ökning - hushållen konsumerar nu beställningsvideotjänster
PDF
22.11.2018Energiförbrukning inom boende 2017
Energiförbrukningen inom boende sjönk något år 2017
PDF
21.11.2018Fritidsdeltagande 2017
Allt vanligare och mångsidigare att gå på konsert
PDF
20.11.2018Arbetskraftsundersökning 2018, oktober
Arbetslösheten minskade och sysselsättningen ökade i oktober
PDF
19.11.2018Industrins och handelns lagerstatistik 2018, 3:e kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under tredje kvartalet 2018
PDF
19.11.2018Statistik över industrins energianvändning 2017
Energianvändningen inom industrin ökade med två procent år 2017
PDF
16.11.2018Arbetskraftskostnadsundersökning 2016
Kostnaden för arbetad timme 34,2 euro för arbetsgivaren år 2016
PDF
16.11.2018Befolkningsprognos 2018
Antalet unga hotar att minska avsevärt på grund av lägre fruktsamhet
PDF
16.11.2018Undersökning om lediga arbetsplatser 2018, 3:e kvartalet
Fler lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan
PDF
15.11.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2018, september
Bytesbalansen visade ett överskott i september, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
15.11.2018Byggnadskostnadsindex 2018, oktober
Byggnadskostnaderna steg i oktober med 2,5 procent från året innan
PDF
15.11.2018Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2018, 3:e kvartalet
Det dåliga skördeåret medför en tilläggsfaktura för inköpt foder till gårdar med animalisk produktion
PDF
15.11.2018Materialflöden i samhällsekonomin 2017
Användningen av inhemska naturresurser ökade med 5 procent år 2017
PDF
15.11.2018Omsättningsindex för industrin 2018, augusti
Omsättningen inom industrin ökade med drygt 6 procent under juni-augusti
PDF
15.11.2018Producentprisindex för lantbruk 2018, 3:e kvartalet
Producentpriset på spannmål steg med en fjärdedel - den torra sommaren gav en liten skörd
PDF
15.11.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2018, oktober
I vägtrafiken dog 26 personer i oktober
PDF
14.11.2018För- och grundskoleundervisning 2018
560 500 elever i grundskolan år 2018
PDF
14.11.2018Konjunkturindikator för produktionen 2018, september
Samhällsekonomin ökade i september
PDF
14.11.2018Konkurser 2018, oktober
Antalet konkurser ökade med 22,0 procent under januari - oktober 2018 från året innan
PDF
14.11.2018Konsumentprisindex 2018, oktober
Inflationen i oktober 1,5 procent
PDF
14.11.2018Omsättning inom servicebranschen 2018, augusti
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juni-augusti med 5,5 procent från året innan
PDF
14.11.2018Ändringar i civilstånd 2017
I Österbotten gifter man sig tidigare än i andra landskap
PDF
13.11.2018Lönesummaindex 2018, september
Lönesumman ökade under juli - september med 4,4 procent från året innan
PDF
13.11.2018Omsättning inom handeln 2018, september
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i september med 1,0 procent från året innan
PDF
13.11.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, augusti
Byggföretagens omsättning ökade med 8,8 procent under juni-augusti från året innan
PDF
9.11.2018Industrins orderingång 2018, september
Industrins orderingång ökade i september med 5,2 procent från året innan
PDF
9.11.2018Volymindex för industriproduktionen 2018, september
Industriproduktionen ökade i september från både året innan och från föregående månad
PDF
8.11.2018Bostadshyror 2018, 3:e kvartalet
Hyrorna steg med 2,4 procent under året
 
8.11.2018Inkvarteringsstatistik 2018, september
Utländska turisters övernattningar minskade med 4,6 procent i september
PDF
7.11.2018Värdet av hushållsproduktionen 2016
Hushållen gör volymmässigt mycket hemarbete, vilket också är samhällsekonomiskt betydande
PDF
6.11.2018Första registreringar av motorfordon 2018, oktober
I oktober 2018 registrerades 7 935 nya personbilar
 
2.11.2018Befolkningens utbildningsstruktur 2017
Högst utbildade år 2017 var 40 - 44-åringarna
PDF
2.11.2018Sysselsättning 2016
Andelen specialister störst bland tyskar och indier
PDF
1.11.2018El- och värmeproduktion 2017
Användningen av förnybara energikällor ökade inom el- och värmeproduktionen år 2017
PDF
1.11.2018Industriproduktion 2017
Värdet av industriproduktionen 86,5 miljarder euro år 2017
PDF
31.10.2018Försäkringsverksamhet 2017
Försäkringsbolagens vinster ökade år 2017
PDF
31.10.2018Nya och nedlagda företag 2017
Antalet nya företag ökade med 5,5 procent jämfört med år 2016
PDF
31.10.2018Omsättningsestimat för storföretag 2018, september
Storföretagens omsättning ökade något i september
PDF
31.10.2018Utländska direktinvesteringar 2017
Finländska direktinvesteringar i utlandet minskade något år 2017
PDF
30.10.2018Aktiebostadspriser 2018, september
Priserna på gamla aktiebostäder sjönk under tredje kvartalet
 
30.10.2018Flyttningsrörelsen 2017
Nettoinvandringen mindre år 2017 än året innan
PDF
30.10.2018Stenkolsförbrukning 2018, september
Stenkolsförbrukningen ökade med en procent under januari - september
PDF
29.10.2018Konsumentbarometern 2018, oktober
Konsumenternas förtroende försvagades - en fast tro på den egna ekonomin
PDF
26.10.2018Avlidna 2017
Den förväntade livslängden för nyfödda var 78,7 år för pojkar och 84,2 år för flickor år 2017
PDF
25.10.2018Forskning och utveckling 2017
Utgifterna för forskning och utveckling vände uppåt
PDF
25.10.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, september
År 1963 födda den största åldersklassen i Finland
PDF
25.10.2018Miljöskyddsutgifter 2016
Metall- och skogsindustrin använde mest miljöskyddstjänster av de industriella näringsgrenarna år 2016
PDF
25.10.2018Nya och nedlagda företag 2018, 2:a kvartalet
Antalet nya företag ökade 14 procent jämfört året innan
PDF
25.10.2018Omsättning inom handeln 2018, september
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i september med 0,8 procent från året innan
PDF
24.10.2018Producentprisindex 2018, september
Producentpriserna för industrin steg med 5,9 procent från september året innan
PDF
24.10.2018Producentprisindex för tjänster 2018, 3:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,7 procent under juli-september från året innan
PDF
23.10.2018Arbetskraftsundersökning 2018, september
Arbetslösheten minskade klart jämfört med året innan
PDF
23.10.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2018, augusti
Kubikvolymen för beviljade bygglov fortsatte att minska under juni-augusti
PDF
23.10.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2018, september
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,6 procent i september från året innan
PDF
19.10.2018Reparationsbyggande 2017
Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för 6,2 miljarder euro år 2017
PDF
18.10.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2018, september
I vägtrafiken dog 19 personer i september
PDF
17.10.2018Företagssaneringar 2018, 3:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 7,1 procent under januari - september 2018 jämfört med året innan
PDF
17.10.2018Konkurser 2018, september
Antalet konkurser ökade med 21,0 procent under januari - september 2018 från året innan
PDF
17.10.2018Satelliträkenskaper för kultur 2016
Kulturbranschernas andel av samhällsekonomins sysselsättning fortsatte att sjunka, men andelen av förädlingsvärdet var svagt stigande år 2016
PDF
17.10.2018Skuldsaneringar 2018, 3:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade med 4,6 procent under januari - september 2018 från året innan
PDF
16.10.2018Konjunkturindikator för produktionen 2018, augusti
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i augusti
PDF
15.10.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2018, augusti
Bytesbalansen visade ett underskott i augusti, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
15.10.2018Byggnadskostnadsindex 2018, september
Byggnadskostnaderna steg i september med 2,8 procent från året innan
PDF
15.10.2018Förtjänstnivåindex 2018, 3:e kvartalet
Löntagarnas löner steg med 2,1 procent
PDF
15.10.2018Konsumentprisindex 2018, september
Inflationen alltjämt i 1,3 procent i september
PDF
15.10.2018Omsättning inom servicebranschen 2018, juli
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under maj-juli med 5,3 procent från året innan
PDF
15.10.2018Omsättningsindex för industrin 2018, juli
Omsättningen inom industrin ökade med 5,5 procent under maj-juli
PDF
12.10.2018Finländarnas resor 2018, 14
Finländarna reste sommaren 2018 inom landet och till Medelhavet
PDF
12.10.2018Kreditinstitutens bokslut 2018, 2:a kvartalet
Finansnettot för bankerna i Finland ökade, men rörelsevinsten minskade under andra kvartalet år 2018
PDF
12.10.2018Lönesummaindex 2018, augusti
Lönesumman ökade under juni - augusti med 5,1 procent från året innan
PDF
12.10.2018Omsättning inom handeln 2018, augusti
Försäljningen ökade i augusti inom handelns alla näringsgrenar
PDF
12.10.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, juli
Byggföretagens omsättning ökade med 7,6 procent under maj-juli från året innan
PDF
12.10.2018Värdepappersföretag 2018, 2:a kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter minskade under andra kvartalet 2018
PDF
10.10.2018Bostäder och boendeförhållanden 2017
Hyresboendet allt vanligare - små bostäder är oftast hyresbostäder
PDF
10.10.2018Industrins orderingång 2018, augusti
Industrins orderingång ökade i augusti med 29,7 procent från året innan
PDF
10.10.2018Volymindex för industriproduktionen 2018, augusti
Industriproduktionen ökade i augusti från både året innan och från föregående månad
PDF
5.10.2018Inkvarteringsstatistik 2018, augusti
Utländska turisters övernattningar minskade med 2,6 procent i augusti
PDF
4.10.2018Deltagande i vuxenutbildning 2017
Företagsekonomi och juridik samt tjänster, hobbyer och säkerhetsbranschen vanliga ämnesområden inom vuxenutbildningen
 
4.10.2018Första registreringar av motorfordon 2018, september
I september 2018 registrerades 6 528 nya personbilar
 
3.10.2018Företagstjänster 2017
Konsulttjänster till företag klart ökande år 2017
PDF
2.10.2018Hushållens konsumtion 2016
Värdet av välfärdstjänster för hushållen är i genomsnitt drygt 7 000 euro per år
PDF
1.10.2018Befolkningsstruktur 2017
Var fjärde person hör inte till något religiöst samfund
PDF
28.9.2018Finansräkenskaper 2017
Hushållens nettoförmögenhet ökade med 14 miljarder euro år 2017
PDF
28.9.2018Finansräkenskaper 2018, 2:a kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade något under andra kvartalet 2018
PDF
28.9.2018Offentliga sektorns finansräkenskaper 2018, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under andra kvartalet 2018
PDF
28.9.2018Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2018, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade med 0,4 miljarder euro under andra kvartalet år 2018
PDF
28.9.2018Offentliga sektorns underskott och skuld 2017
Den offentliga sektorns underskott 0,7 procent och skuld 61,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2017
PDF
27.9.2018Aktiebostadspriser 2018, augusti
Aktiebostadspriserna sjönk i augusti
PDF
27.9.2018Energianskaffning och -förbrukning 2018, 2:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi steg med 4 procent under januari - juni
PDF
27.9.2018Konsumentbarometern 2018, september
Förtroendet bland konsumenterna sjunker, men är fortfarande på en stark nivå
PDF
27.9.2018Omsättningsestimat för storföretag 2018, augusti
Storföretagens omsättning ökade i augusti
PDF
27.9.2018Yrkesutbildning 2017
Antalet nya studerande i yrkesutbildning 126 900
PDF
26.9.2018Energiräkenskaper 2016
Hushållens energianvändning ökade år 2016
PDF
26.9.2018Luftutsläpp efter näringsgren 2016
Växthusgasutsläppen från energiförsörjning och transport ökade år 2016
PDF
26.9.2018Omsättning inom handeln 2018, augusti
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i augusti med 2,6 procent från året innan
PDF
26.9.2018Åtalade, dömda och straff 2017
Antalet utfärdade ordningsböter 22 procent fler än året innan
PDF
25.9.2018Arbetskraftsundersökning 2018, augusti
Sysselsättningen ökade i augusti från året innan
PDF
25.9.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2018, juli
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under maj-juli från året innan
PDF
25.9.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, augusti
Den preliminära folkmängden i Finland 5 519 463 i slutet av augusti
PDF
24.9.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2018, augusti
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,3 procent i augusti från året innan
PDF
24.9.2018Producentprisindex 2018, augusti
Producentpriserna för industrin steg med 6,2 procent från augusti året innan
PDF
21.9.2018Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2018, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagades med 1,0 miljarder euro under andra kvartalet
PDF
21.9.2018Kommunekonomi 2017
Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård år 2017 mindre än året innan
PDF
21.9.2018Sektorräkenskaper kvartalsvis 2018, 2:a kvartalet
Företagssektorns vinster var stigande under andra kvartalet 2018
PDF
21.9.2018Sysselsättning 2016
Personaluthyrning sysselsätter fler än tidigare - över 16 000 nya jobb inom arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster
PDF
20.9.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2018, augusti
I vägtrafiken dog 21 personer i augusti
PDF
20.9.2018Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2017
Företagens omsättning ökade med 6,1 procent år 2017
PDF
19.9.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2018, juli
Bytesbalansen visade ett underskott under andra kvartalet, nettoställningen mot utlandet försvagades
PDF
19.9.2018Konkurser 2018, augusti
Antalet konkurser ökade med 22,0 procent under januari - augusti 2018 från året innan
PDF
19.9.2018Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2018, 2:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,6 procent på årsnivå
PDF
19.9.2018Varutransporter inom vägtrafiken 2018, 2:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under andra kvartalet 2018
PDF
18.9.2018Brott och tvångsmedel 2018, 2:a kvartalet
Antalet brott mot liv och hälsa som kommit till kännedom minskade med 4,3 procent under januari - juni 2018
PDF
14.9.2018Byggnadskostnadsindex 2018, augusti
Byggnadskostnaderna steg i augusti med 2,6 procent från året innan
PDF
14.9.2018Konjunkturindikator för produktionen 2018, juli
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i juli från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
14.9.2018Konsumentprisindex 2018, augusti
Inflationen i augusti 1,3 procent
PDF
14.9.2018Omsättning inom servicebranschen 2018, juni
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under april-juni med 5,7 procent från året innan
PDF
14.9.2018Omsättningsindex för industrin 2018, juni
Omsättningen inom industrin ökade med något under 6 procent under andra kvartalet
PDF
14.9.2018Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, 2:a kvartalet
Utrikeshandel med tjänster var ökande under andra kvartalet 2018
PDF
13.9.2018Lönestrukturstatistik 2017
Vanligast med 2 600 euro i månadslön för arbets- och tjänsteförhållanden år 2017
PDF
13.9.2018Lönesummaindex 2018, juli
Lönesumman ökade under maj - juli med 4,6 procent från året innan
PDF
13.9.2018Omsättning inom handeln 2018, juli
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juli med 2,7 procent från året innan
PDF
13.9.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, juni
Byggföretagens omsättning ökade med 5,7 procent under april-juni från året innan
PDF
12.9.2018Energipriser 2018, 2:a kvartalet
Priserna på importbränslen steg under andra kvartalet
PDF
11.9.2018Bostadsaktiebolagens ekonomi 2017
Bostadsbolagens skötselkostnader sjönk år 2017
PDF
11.9.2018Prisindex för offentliga utgifter 2018, 2:a kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
10.9.2018Industrins orderingång 2018, juli
Industrins orderingång ökade i juli med 12,3 procent från året innan
PDF
10.9.2018Volymindex för industriproduktionen 2018, juli
Industriproduktionen ökade i juli från året innan men minskade från föregående månad
PDF
7.9.2018Arbetskraftskostnadsindex 2018, 2:a kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 0,8 procent under april-juni från året innan
PDF
7.9.2018Inkvarteringsstatistik 2018, juli
Utländska turisters övernattningar minskade med 2,2 procent i juli
PDF
6.9.2018Första registreringar av motorfordon 2018, augusti
I augusti 2018 registrerades 12 004 nya personbilar
 
6.9.2018Miljöskatter 2016
Hushållen betalade mer än hälften av miljöskatterna år 2016
PDF
4.9.2018Fastighetspriser 2018, 2:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under april-juni med 2,9 procent från året innan
 
31.8.2018Avfallsstatistik 2016
Utvinning av mineral och byggverksamhet bidrog till ökningen av den totala avfallsmängden år 2016
 
31.8.2018Kommunekonomi kvartalsvis 2018, 2:a kvartalet
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 2,2 procent under januari - juni 2018
PDF
31.8.2018Kultur 2017
Antalet verksamma inom kulturyrken och -näringsgrenar på nästan samma nivå som året innan
PDF
31.8.2018Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2018, 2:a kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,3 procent från föregående kvartal
PDF
31.8.2018Omsättningsestimat för storföretag 2018, juli
Storföretagens omsättning ökade i juli
PDF
30.8.2018Fritidsdeltagande 2017
Mer än hälften av befolkningen deltog i föreningsverksamhet
PDF
29.8.2018Konkurser 2018, juli
Antalet konkurser ökade med 21,8 procent under januari - juli 2018 från året innan
PDF
28.8.2018Aktiebostadspriser 2018, juli
Aktiebostadspriserna sjönk i juli
PDF
28.8.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2018, juni
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under andra kvartalet från året innan
PDF
28.8.2018Förtjänstnivåindex 2018, 2:a kvartalet
Löntagarnas förtjänstnivåindex steg under april-juni med 1,8 procent
PDF
28.8.2018Stenkolsförbrukning 2018, juni
Stenkolsförbrukningen minskade med 5 procent under januari-juni
PDF
27.8.2018Konsumentbarometern 2018, augusti
Konsumenternas förtroende för ekonomin fortsatt stabilt
PDF
24.8.2018Omsättning inom handeln 2018, juli
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i juli med 2,3 procent från året innan
PDF
24.8.2018Producentprisindex 2018, juli
Producentpriserna för industrin steg med 6,1 procent från juli året innan
PDF
23.8.2018Adoptioner 2017
Antalet adoptioner ökade år 2017
PDF
23.8.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2018, juli
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,4 procent i juli från året innan
PDF
21.8.2018Arbetskraftsundersökning 2018, juli
Arbetslösheten minskade i juli jämfört med året innan
PDF
17.8.2018Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2018
Slutlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten år 2017
PDF
17.8.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, juli
Den preliminära folkmängden i Finland 5 517 887 i slutet av juli
PDF
17.8.2018Industrins och handelns lagerstatistik 2018, 2:a kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under andra kvartalet 2018
PDF
17.8.2018Undersökning om lediga arbetsplatser 2018, 2:a kvartalet
Fler lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan
PDF
16.8.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2018, juli
I vägtrafiken dog 25 personer i juli
PDF
16.8.2018Timlöner inom den privata sektorn 2017
Timlönerna hos timavlönade inom privata sektorn var oförändrade år 2017, men månadslönerna steg från året innan
PDF
15.8.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2018, juni
Bytesbalansen visade ett underskott i juni, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
15.8.2018Byggnadskostnadsindex 2018, juli
Byggnadskostnaderna steg i juli med 2,8 procent från året innan
PDF
15.8.2018Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2018, 2:a kvartalet
Den rejäla prisstegringen på energi ökar jordbrukasens kostnader
PDF
15.8.2018Omsättning inom servicebranschen 2018, maj
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under mars-maj med 4,4 procent från året innan
PDF
15.8.2018Omsättningsindex för industrin 2018, maj
Omsättningen inom industrin ökade med nästan 6 procentunder mars-maj
PDF
15.8.2018Producentprisindex för lantbruk 2018, 2:a kvartalet
En svag skördeprognos höger producentpriserna på spannmål
PDF
14.8.2018Konjunkturindikator för produktionen 2018, juni
Samhällsekonomin ökade i juni från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
14.8.2018Konsumentprisindex 2018, juli
Inflationen i juli 1,4 procent
PDF
14.8.2018Omsättning inom handeln 2018, juni
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juni med 1,2 procent från året innan
PDF
14.8.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, maj
Byggföretagens omsättning ökade med 3,9 procent under mars-maj från året innan
PDF
13.8.2018Lönesummaindex 2018, juni
Lönesumman ökade under april - juni med 4,6 procent från året innan
PDF
10.8.2018Industrins orderingång 2018, juni
Industrins orderingång ökade i juni med 5,4 procent från året innan
PDF
10.8.2018Volymindex för industriproduktionen 2018, juni
Industriproduktionen ökade i juni både från året innan och föregående månad
PDF
9.8.2018Inkvarteringsstatistik 2018, juni
Utländska turisters övernattningar minskade med 4,8 procent i juni
PDF
6.8.2018Första registreringar av motorfordon 2018, juli
I juli 2018 registrerades 9 579 nya personbilar
 
2.8.2018Bostadshyror 2018, 2:a kvartalet
Hyrorna steg med 2,4 procent under året
 
31.7.2018Aktiebostadspriser 2018, juni
Priserna på gamla aktiebostäder steg under andra kvartalet
 
31.7.2018Omsättningsestimat för storföretag 2018, juni
Storföretagens omsättning var nästan oförändrad i juni jämfört med föregående månad
PDF
27.7.2018Konsumentbarometern 2018, juli
Konsumenternas förtroende fortsatt starkt i juli
PDF
26.7.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, juni
Den preliminära folkmängden i Finland 5 516 343 i slutet av juni
PDF
26.7.2018Nya och nedlagda företag 2018, 1:a kvartalet
Antalet nya företag ökade nästan 1 000 jämfört året innan
PDF
26.7.2018Omsättning inom handeln 2018, juni
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i juni med 1,2 procent från året innan
PDF
24.7.2018Arbetskraftsundersökning 2018, juni
Ökningen av sysselsättningen fortsatte
PDF
24.7.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2018, maj
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under mars-maj från året innan
PDF
24.7.2018Producentprisindex 2018, juni
Producentpriserna för industrin steg med 6,2 procent från juni året innan
PDF
24.7.2018Producentprisindex för tjänster 2018, 2:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,6 procent under april-juni från året innan
PDF
23.7.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2018, juni
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 3,9 procent i juni från året innan
PDF
19.7.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2018, juni
I vägtrafiken dog 9 personer i juni
PDF
13.7.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2018, maj
Bytesbalansen visade ett underskott i maj, nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
13.7.2018Byggnadskostnadsindex 2018, juni
Byggnadskostnaderna steg i juni med 2,7 procent från året innan
PDF
13.7.2018Konjunkturindikator för produktionen 2018, maj
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i maj
PDF
13.7.2018Konsumentprisindex 2018, juni
Inflationen i juni 1,2 procent
PDF
13.7.2018Lönesummaindex 2018, maj
Lönesumman ökade under mars - maj med 4,9 procent från året innan
PDF
13.7.2018Omsättning inom servicebranschen 2018, april
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under februari-april med 4,7 procent från året innan
PDF
13.7.2018Omsättningsindex för industrin 2018, april
Omsättningen inom industrin ökade under februari - april med något under 5 procent
PDF
12.7.2018Företagssaneringar 2018, 2:a kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 2,8 procent under januari - juni 2018 från året innan
PDF
12.7.2018Konkurser 2018, juni
Antalet konkurser ökade med 24,7 procent under januari - juni 2018 från året innan
PDF
12.7.2018Nationalräkenskaper, årsvis 2017
Bruttonationalprodukten ökade med 2,8 procent i fjol
PDF
12.7.2018Omsättning inom handeln 2018, maj
Försäljningen ökade i maj inom handelns alla näringsgrenar
PDF
12.7.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, april
Byggföretagens omsättning ökade med 3,2 procent under februari-april från året innan
PDF
12.7.2018Skatter och avgifter av skattenatur 2017
Skatteutfallet ökade med 2,0 procent år 2017
PDF
12.7.2018Skuldsaneringar 2018, 2:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade med 4,5 procent under januari - juni 2018 från året innan
PDF
10.7.2018Industrins orderingång 2018, maj
Industrins orderingång sjönk i maj med 34,7 procent från året innan
PDF
10.7.2018Volymindex för industriproduktionen 2018, maj
Industriproduktionen ökade i maj både från året innan och föregående månad
PDF
6.7.2018Inkvarteringsstatistik 2018, maj
Ökningen av utländska turisters övernattningar bröts i maj 2018
PDF
5.7.2018Första registreringar av motorfordon 2018, juni
I juni 2018 registrerades 11 652 nya personbilar
 
29.6.2018Omsättningsestimat för storföretag 2018, maj
Storföretagens omsättning ökade i maj
PDF
28.6.2018Aktiebostadspriser 2018, maj
Aktiebostadspriserna steg något i maj
 
28.6.2018Finansräkenskaper 2018, 1:a kvartalet
Hushållens finansiella tillgångar minskade något under första kvartalet
PDF
28.6.2018Månadslöner inom den privata sektorn 2017
Medianlönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn 3 220 euro
PDF
28.6.2018Offentliga sektorns finansräkenskaper 2018, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under första kvartalet 2018
PDF
28.6.2018Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2018, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns skuld minskade med 2,1 miljarder euro under första kvartalet år 2018
PDF
27.6.2018Energianskaffning och -förbrukning 2018, 1:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi steg med 9 procent under januari - mars
PDF
27.6.2018Konsumentbarometern 2018, juni
Konsumenternas förtroende fortsatt starkt - tveksamhet om Finlands ekonomi
PDF
27.6.2018Omsättning inom handeln 2018, maj
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i maj med 5,3 procent från året innan
PDF
26.6.2018Arbetskraftsundersökning 2018, maj
Sysselsättningen förbättrades ytterligare
PDF
25.6.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2018, maj
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,1 procent i maj från året innan
PDF
25.6.2018Producentprisindex 2018, maj
Producentpriserna för industrin steg med 4,9 procent från maj året innan
PDF
21.6.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2018, april
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under februari-april från året innan
PDF
21.6.2018Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2018, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades med 0,4 miljarder euro under första kvartalet
PDF
21.6.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, maj
Den preliminära folkmängden i Finland 5 514 997 i slutet av maj
PDF
21.6.2018Sektorräkenskaper kvartalsvis 2018, 1:a kvartalet
Hushållssektorns sparkvot vände och blev positiv under första kvartalet 2018
PDF
21.6.2018Statistik över skuldsättning 2017
Barnfamiljerna hade de största bostadsskulderna
PDF
20.6.2018Befolkningsstruktur 2017
Medelåldern elva år för personer med utländsk bakgrund i andra generationen
PDF
20.6.2018Internationell prisjämförelse 2017
Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2017
PDF
20.6.2018Konkurser 2018, maj
Antalet konkurser ökade med 30,3 procent under januari - maj 2018 från året innan
PDF
20.6.2018Kreditinstitutens bokslut 2018, 1:a kvartalet
Finansnettot och rörelsevinsten för bankerna i Finland ökade under första kvartalet år 2018
PDF
20.6.2018Varutransporter inom vägtrafiken 2018, 1:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under första kvartalet 2018
PDF
20.6.2018Värdepappersföretag 2018, 1:a kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter ökade under första kvartalet 2018
PDF
19.6.2018Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2018, 1:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,2 procent på årsnivå
PDF
15.6.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2018, april
Bytesbalansen visade ett överskott under första kvartalet, nettoställningen mot utlandet försvagades
PDF
15.6.2018Byggnadskostnadsindex 2018, maj
Byggnadskostnaderna steg i maj med 2,1 procent från året innan
PDF
15.6.2018Konjunkturindikator för produktionen 2018, april
Samhällsekonomin ökade i april från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
15.6.2018Olycksfall i arbetet 2016
Risken för dödsfall i arbetet har ökat klart bland lantbruksföretagare under de senaste tio åren
PDF
15.6.2018Prisindex för offentliga utgifter 2018, 1:a kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter sjönk inom kommunalekonomin och steg inom staten
PDF
15.6.2018Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, 1:a kvartalet
Exporten av ICT-tjänster minskade under första kvartalet 2018
PDF
14.6.2018Brott och tvångsmedel 2018, 1:a kvartalet
Antalet brott mot liv och hälsa som kommit till kännedom minskade med 8,7 procent under januari - mars 2018.
PDF
14.6.2018Erhållande av finskt medborgarskap 2017
Rekordmånga personer fick finskt medborgarskap år 2017
PDF
14.6.2018Konsumentprisindex 2018, maj
Inflationen i maj 1,0 procent
PDF
14.6.2018Omsättning inom servicebranschen 2018, mars
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under januari-mars med 4,9 procent från året innan
PDF
14.6.2018Omsättningsindex för industrin 2018, mars
Omsättningen inom industrin ökade med 5,8 procent under första kvartalet
PDF
14.6.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2018, maj
I vägtrafiken dog 19 personer i maj
PDF
13.6.2018Gymnasieutbildning 2017
Antalet studerande i gymnasieutbildning ökade något
PDF
13.6.2018Omsättning inom handeln 2018, april
Försäljningen inom hela handeln ökade i april med 5,9 procent från året innan
PDF
13.6.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, mars
Byggföretagens omsättning ökade med 4,0 procent under januari-mars från året innan
PDF
12.6.2018Energipriser 2018, 1:a kvartalet
Stigande elpriser under årets första kvartal
PDF
12.6.2018Lönesummaindex 2018, april
Lönesumman ökade under februariapril med 4,5 procent från året innan
PDF
11.6.2018Specialundervisning 2017
Allt fler grundskoleelever fick intensifierat eller särskilt stöd
PDF
8.6.2018Arbetskraftskostnadsindex 2018, 1:a kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 2,7 procent under januari-mars från året innan
PDF
8.6.2018Industrins orderingång 2018, april
Industrins orderingång ökade i april med 14,5 procent från året innan
PDF
8.6.2018Volymindex för industriproduktionen 2018, april
Industriproduktionen ökade i april från året innan men minskade från föregående månad
PDF
7.6.2018Finländarnas resor 2018, 13
Finländarnas resor till Sydeuropa ökade under januari-april 2018
PDF
7.6.2018Inkvarteringsstatistik 2018, april
Utländska turisters övernattningar ökade med 4,2 procent i april 2018
PDF
6.6.2018Finländska dotterbolag utomlands 2016
Finländska företags omsättning störst i Sverige år 2016
PDF
6.6.2018Företagssaneringar 2017
År 2017 minskade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 15,9 procent från året innan
PDF
6.6.2018Första registreringar av motorfordon 2018, maj
I maj 2018 registrerades 12 482 nya personbilar
 
6.6.2018Konkurser 2017
År 2017 minskade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 9,0 procent från året innan
PDF
6.6.2018Skuldsaneringar 2017
År 2017 minskade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 7,9 procent från året innan
PDF
5.6.2018Fastighetspriser 2018, 1:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under januari-mars med 0,3 procent från året innan
 
5.6.2018Hushållens förmögenhet 2016
Hälften av hushållen hade en nettoförmögenhet på över 107 200 euro år 2016
PDF