Finlands officiella statistik

Sektorräkenskaper kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
En liten ökning av företagssektorns vinster och investeringar under sista kvartalet 2018
15.3.2019
Hushållens sparkvot ökade under oktober - december från föregående kvartal. Sparkvoten var fortsatt positiv, eftersom de disponibla inkomsterna var större än konsumtionsutgifterna. Hushållens investeringskvot var på föregående kvartals nivå. Företagssektorns vinstkvot gick upp, eftersom förädlingsvärdet inom sektorn ökade mer än utbetalade löner och kollektiva avgifter. Också företagssektorns investeringskvot gick upp en aning. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Nästa offentliggörande:
20.6.2019

Beskrivning: Sektorräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna. De utgör ett omfattande, integrerat system som består av respektive institutionella sektors icke-finansiella och finansiella konton. Med ickefinansiella konton avses i nationalräkenskaperna konton med vilka man visar värdet av varor och tjänster i den reala produktionen samt de inkomstflöden som produktionsverksamheten genererar liksom också deras ekonomiska kretslopp. I finansräkenskaperna hänvisas för sin del till konton där man redovisar stockar av finansiella tillgångar och skulder och förändringar i dem. De icke-finansiella och finansiella kontona hänger samman med varandra, eftersom det under- eller överskott som bildas av inkomster och utgifter på den icke-finansiella sidan syns på kontosystemets finansiella sida som en ökning/minskning av tillgångar eller skulder. Denna statistik fokuserar på den icke-finansiella sidan av sektorräkenskaperna. Finansräkenskaperna statistikför den finansiella sidan av sektorräkenskaperna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: nationalräkenskaper, sektorer, sektorräkenskaper, inkomster, utgifter, offentlig ekonomi, nettoutlåning, disponibel inkomst, hushåll, icke-finansiella företag.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Produktskatter och kapitalinkomster och -utgifter i nationalräkenskaperna har korrigerats
29.3.2018
Produktskatter och kapitalinkomster och -utgifter i nationalräkenskaperna har korrigerats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/index_sv.html