Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2019, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2018 1.1.- 30.6.2018 1.1.- 30.9.2018 1.1.- 31.12.2018
VASTAAVAA . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 170 032 131 301 139 452 172 150
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 4 337 4 372 5 053 20 147
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 11 874 12 731 11 120 5 293
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 294 0 0 0
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 6 596 7 087 4 926 5 070
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 4 261 3 514 2 396 2 553
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 0 0 0 0
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 0 0 0 0
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 24 970 30 808 18 995 16 081
Aineelliset hyödykkeet 5 963 5 854 4 499 4 337
Aineettomat hyödykkeet 15 386 15 004 19 087 19 048
Verosaamiset 5 241 5 017 4 485 5 414
Muut varat 124 381 112 956 103 652 91 712
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät 1 887 0 0 0
VARAT YHTEENSÄ 382 672 337 729 338 838 346 696
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 0 0 0 0
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0 0 0 0
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 7 077 9 540 0 0
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 0 0 0 0
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 0 0 0 0
Varaukset 8 640 8 713 8 248 6 825
Verovelat 2 219 2 720 2 006 4 678
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma 0 0 0 0
Muut velat 121 788 75 962 77 959 80 928
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat 0 0 0 0
VELAT YHTEENSÄ 165 408 116 307 121 876 105 241
Pääoma 31 418 30 456 26 964 24 466
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 5 669 5 669 5 669 5 669
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) 0 3 026 0 863
Muu pääoma 1 190 1 725 2 103 1 718
Kertyneet muun laajan tuloksen erät -4 971 -4 716 -4 001 5 410
Kertyneet voittovarat 96 109 74 918 67 472 61 726
Uudelleenarvostusrahastot 0 0 0 0
Muut rahastot 61 519 66 427 56 594 60 070
(-) Omat osakkeet 0 0 0 0
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 23 635 46 317 63 398 85 517
(-) Väliosingot 0 2 129 0 0
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] 0 0 0 0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 217 265 221 422 216 962 241 454
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 382 673 337 729 338 838 346 695

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkkoi Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2018/04/spy_2018_04_2018-04-18_tau_002_fi.html