Liitetaulukko 2. Rikesakkoon määrätyt tai tuomitut sukupuolen ja rikkomuksen laadun mukaan 2013

Rikkomuksen
laatu
Rikesakkoja yhteensä
Molemmat
sukupuolet
Ajoneuvoa
pysäyttämättä
(kamera)
Miehiä Naisia
Yhteensä Keski-ikä lkm % keski-ikä lkm % keski-ikä
Yhteensä 253 932 43 151 220 186 074 73 44 67 858 27 42
Ajonopeus 214 605 45 151 124 154 897 72 46 59 708 28 43
   Nopeusrajoitus-
   liikennemerkin
   noudattamatta
   jättäminen
   TLA 3 § 2
214 178 45 151 124 154 529 72 46 59 649 28 43
   Ajoneuvokohtaisen
   nopeusrajoituksen
   noudattamatta
   jättäminen
   AAKT 3 § 1
98 34 - 88 90 35 10 10 30
   Ajoneuvoyhdistelmä
   kohtaisen
   nopeusrajoituksen
   noudattamatta
   jättäminen
   AAKT 3 § 3
191 48 - 183 96 48 8 4 47
   Nopeusrajoituksen
   noudattamatta
   jättäminen
   hinattaessa
   toista
   moottorikäyttöistä
   ajoneuvoa
   AAKT 3 § 4
7 38 - 4 57 40 3 43 36
   Viranomaisen
   määräämän
   enimmäisnopeuden
   noudattamatta
   jättäminen
   AAKT 3 § 5
1 25 - 1 100 25 - - -
  Liikenneministeriön
  päätöksellä
  määrätyn
  yleisen
  nopeusrajoituksen
  noudattamatta
  jättäminen,
  TLL 25 § 1
130 41 - 92 71 42 38 29 39
Ohittaminen ja
ohituskiellot
28 34 - 24 86 34 4 14 33
  Ohittaminen
  vaaraa
  aiheuttaen
1 22 - 1 100 22 - - -
  Edellä
  kulkevan
  ajoneuvon
  ohittaminen
  oikealta
2 22 - 2 100 22 - - -
  Vasemmalle
  kääntyvän /
  selvästi
  kääntymään
  valmistautuvan
  ajoneuvon
  ohittaminen
  vasemmalta
6 31 - 6 100 31 - - -
  Raitiovaunun
  ohittaminen
  vasemmalta
2 22 - 1 50 19 1 50 25
  Ohittaminen
  vastaantulevan
  liikenteen
  puolta käyttäen
3 39 - 2 67 51 1 33 15
  Ohituksen
  haittaaminen
  nopeutta
  lisäämällä /
  pysyttelemättä
  riittävän
  oikealla
  havaitessaan
  ohituksen
  vasemmalta
1 18 - 1 100 18 - - -
  Korokkeettomalle
  pysäkille
  pysähtyneen
  raitiovaunun /
  linja-auton
  ohittaminen
  oikealta
  pysähtymättä ja
  matkustajille
  esteetöntä
  kulkua
  antamatta
13 40 - 11 85 39 2 15 47
Kaista-ajo 954 25 1 797 84 25 157 16 26
  Ajokaistan
  vaihtaminen
  ajokaistakohtaisten
  ryhmitysmerkkien
  vaikutusalueella
11 28 - 8 73 27 3 27 32
  Ajoneuvon
  kuljettaminen
  kaksisuuntaisella
  ajoradalla
  tarpeettoman
  kaukana
  sen oikeasta
  reunasta
13 32 - 13 100 32 - - -
  Vastaantulevan
  liikenteen
  ajokaistalla
  ajaminen tiellä,
  jossa on
  samaan suuntaan
  kaksi ajokaistaa /
  useampia
  ajokaistoja
7 42 - 7 100 42 - - -
  Ajokaistan
  tarpeeton
  vaihtaminen
1 20 - 1 100 20 - - -
  Kaksisuuntaisella
  ajoradalla
  olevan korokkeen
  sivuuttaminen
  vasemmalta
17 43 - 13 76 41 4 24 48
  Liikkeelle
  lähteminen
  tien reunasta /
  ajokaistan
  vaihtaminen /
  ajoneuvon
  siirtäminen
  sivusuunnassa
  vaaraa
  aiheuttaen
  ja muita
  tarpeettomasti
  estäen
88 40 - 69 78 41 19 22 38
  Ajoneuvon
  kuljettaminen
  ajoradan
  ulkopuolella
  ilman
  pakottavaa
  erityistä syytä
313 26 - 273 87 25 40 13 31
  Mopon
  kuljettaminen
  jalkakäytävällä
  ilman
  pakottavaa
  erityistä syytä
78 18 - 69 88 18 9 12 18
  Mopolla ajo
  pyörätiellä
426 22 1 344 81 22 82 19 21
Ryhmitys ja
kääntyminen
77 40 - 61 79 39 16 21 44
  Virheellinen
  ryhmittyminen
  käännyttäessä
  risteyksessä  /
  pihaan /
  muualle
10 43 - 9 90 40 1 10 72
  Ajokaistakohtaisen
  ryhmitysmerkin
  noudattamatta
  jättäminen
39 43 - 33 85 41 6 15 55
  Risteyksen
  virheellinen
  jättäminen
  oikealle /
  vasemmalle
  käännyttäessä
28 36 - 19 68 36 9 32 34
Risteysajo ja
väistäminen
2 47 - 2 100 47 - - -
  Risteykseen
  pysäyttäminen
  risteävän tien
  liikennettä
  häiritsevästi
2 47 - 2 100 47 - - -
Liikennevalo ja
pysäytysmerkit
84 27 - 62 74 28 22 26 24
  Punaisen
  liikennevalon
  noudattamatta
  jättäminen
  mopoilijana tai
  polkupyöräilijänä
83 27 - 61 73 28 22 27 24
  Muun
  liikenteen ohjaajan
  kuin poliisin antaman
  pysähtymismerkin
  noudattamatta
  jättäminen
1 19 - 1 100 19 - - -
Moottoritieliikenne 27 25 - 23 85 26 4 15 21
  Moottoritien /
  Moottoritien
  liittymistien /
  Moottoritien
  erkanemistien
  virheellinen
  käyttäminen
11 17 - 9 82 17 2 18 17
  Ajoneuvon
  hinaaminen
  moottoritiellä
  köyttä /
  vaijeria
  käyttäen
2 40 - 2 100 40 - - -
  Oikealla
  olevan
  vapaan
  ajokaistan
  käyttämättä
  jättäminen
  moottoritiellä
10 28 - 8 80 29 2 20 25
  Ohittaminen
  oikealta
  moottoritiellä
4 34 - 4 100 34 - - -
Valojen käyttö 568 34 - 437 77 34 131 23 34
  Ajo- tai
  huomiovalojen
  käyttämättä
  jättäminen
  ajon aikana
182 41 - 146 80 42 36 20 37
  Ajovalojen
  käyttämättä
  jättäminen
  pimeän /
  hämärän
  aikana
196 28 - 143 73 28 53 27 30
  Ajovalojen
  käyttämättä
  jättäminen
  näkyvyyden
  ollessa
  sään vuoksi
  huonontunut
24 46 - 17 71 43 7 29 54
  Valojen
  käyttö muiden
  ajoneuvojen
  kuljettajia
  häikäisevästi
1 45 - 1 100 45 - - -
  Kaukovalojen
  käyttäminen
  kohtaavan
  ajoneuvon /
  raitiovaunun
  kuljettajaa
  häikäisevästi
4 56 - 4 100 56 - - -
  Kaukovalojen
  käyttäminen
  tyydyttävästi
  valaistulla tiellä
1 18 - 1 100 18 - - -
  Etu- /
  takasumuvalojen
  virheellinen
  käyttäminen
156 31 - 122 78 30 34 22 35
  Taaksepäin
  valkoista /
  vaaleankeltaista
  valoa
  näyttävän /
  heijastavan
  laitteen
  käyttäminen
2 26 - 2 100 26 - - -
  Suuntavalojen
  hätävilkkukytkennän
  virheellinen
  käyttäminen
2 49 - 1 50 68 1 50 30
Liikennemerkit 2 698 35 73 2 068 77 35 630 23 35
  Ajoneuvolla ajo
  kielletty -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
190 31 - 146 77 32 44 23 29
  Kielletty
  ajosuunta -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
162 34 - 123 76 34 39 24 33
  Moottorikäyttöisellä
  ajoneuvolla ajo
  kielletty -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
1 843 35 - 1 408 76 34 435 24 36
  Ajo kielletty
  muulla kuin
  moottoriajoneuvolla -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
16 26 - 14 88 25 2 13 37
  Vasemmalle /
  oikealle
  kääntyminen
  kielletty -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
157 39 - 127 81 39 30 19 40
  U-käännös
  kielletty -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
6 38 - 5 83 41 1 17 18
  Jalankulku
  kielletty -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
1 26 - 1 100 26 - - -
  Pakollinen
  ajosuunta -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
73 39 - 54 74 41 19 26 35
  Pakollinen
  kiertosuunta -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
10 24 - 10 100 24 - - -
  Liikenteen
  jakaja -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
26 33 - 25 96 33 1 4 42
  Linja-autokaista -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
213 38 73 154 72 38 59 28 39
  Raitiovaunukaista -
  liikennemerkin
  noudattamatta
  jättäminen
1 68 - 1 100 68 - - -
Tiemerkinnät 106 33 - 80 75 33 26 25 34
  Tiemerkinnän
  noudattamatta
  jättäminen
21 44 - 21 100 44 - - -
  Jatkuva
  ajaminen
  ajokaistaviivan
  päällä
3 37 - 2 67 33 1 33 46
  Suuntamerkin
  antamatta
  jättäminen
  lähdettäessä
  liikkeelle
  tien reunasta /
  käännyttäessä /
  vaihdettaessa
  ajokaistaa /
  siirrettäessä
  ajoneuvoa
  sivusuunnassa
79 30 - 55 70 28 24 30 32
  Vaaran
  välttämiseksi
  tarpeellisen
  äänimerkin /
  valomerkin /
  muun
  vastaavan
  merkin
  antamatta
  jättäminen
1 53 - - - - 1 100 53
  Äänimerkin
  tarpeeton
  antaminen
  taajamassa /
  taajaman
  ulkopuolella
2 41 - 2 100 41 - - -
Muu ajotapa 5 548 39 22 3 697 67 40 1 851 33 39
  Vaaraa
  aiheuttava
  ajotapa
  moottoripyörällä /
  mopolla /
  polkupyörällä
122 17 - 120 98 17 2 2 17
  Käytti ajon
  aikana radiota /
  tv-vastaanotinta /
  muuta äänen tai
  kuvantoistolaitetta  /
  viestintälaitetta
  siten, että
  laitteen käyttö
  voi haitata
  ajoneuvon
  hallintalaitteiden
  käyttöä /
  kuljettajan
  keskittymistä
68 37 - 46 68 39 22 32 35
  Moottorikäyttöisen
  ajoneuvon
  kuljettajana
  käytti  
  ajon aikana
  matkapuhelinta
  siten, että piti sitä
  kädessään
5 358 40 22 3 531 66 41 1 827 34 39
Liikenteen
haittaaminen /
häiritseminen
302 20 - 283 94 19 19 6 22
  Liikenteen
  tarpeeton
  estäminen /
  häiritseminen
  (polkupyöräilijä
  tai
  jalankulkija)
3 39 - 2 67 36 1 33 45
  Tarpeeton ja
  häiritsevä ajo /
  häiritsevä
  ajotapa
  taajamassa
271 19 - 253 93 19 18 7 20
  Moottorikäyttöisen
  ajoneuvon
  käsitteleminen
  siten, että siitä
  aiheutui
  kohtuutonta melua /
  ilman pilaantumista /
  muuta haittaa
28 20 - 28 100 20 - - -
Varusteet, kunto
ja rakenne
3 592 27 - 3 239 90 26 353 10 33
  Varusteiltaan /
  kunnoltaan /
  rakenteeltaan
  säännösten
  vastaisen
  ajoneuvon
  kuljettaminen
2 880 26 - 2 627 91 26 253 9 33
  Auton ja
  perävaunun
  kytkemisestä
  annettujen
  määräysten
  noudattamatta
  jättäminen
50 43 - 45 90 43 5 10 42
  Omistajana /
  haltijana
  laiminlöi
  velvollisuutensa
  pitää ajoneuvo
  varusteiltaan  /
  kunnoltaan /
  rakenteeltaan
  liikennekelpoisena
127 28 - 116 91 28 11 9 31
  Liikenteeseen
  soveltumattoman
  ajoneuvon
  kuljettaminen
328 36 - 249 76 36 79 24 34
  Mopon
  rakenteen
  muuttaminen
  rakenteellista
  nopeutta
  suurentamalla
206 16 - 201 98 16 5 2 15
  Työnantaja
  laiminlöi
  velvollisuutensa
  pitää
  ajoneuvo
  rakenteeltaan /
  kunnoltaan /
  varusteiltaan
  liikennekelpoisena,
  kun se
  luovutettiin
  työntekijän
  kuljetettavaksi
55 - 1 100 55 - - - -
Ajokortit ja ajoluvat 187 30 - 142 76 30 45 24 30
  Ajoneuvon
  kuljettaminen
  pitämättä mukana
  ajokorttia /
  opetuslupaa /
  harjoituslupaa /
  liikenneopettajalupaa
13 27 - 12 92 28 1 8 18
  Ajoneuvon
  kuljettaminen
  pitämättä mukana
  ajokorttia /
  opetuslupaa /
  harjoittelulupaa /
  liikenneopettajalupaa /
  opetusharjoittelulupaa
  tai
  kuljettajantutkinto-
  todistusta
174 30 - 130 75 30 44 25 30
Rekisteriote ja
muut asiakirjat
85 27 - 76 89 26 9 11 30
  Ajoneuvon
  kuljettaminen
  pitämättä mukana
  rekisteriotteen
  teknistä osaa
85 27 - 76 89 26 9 11 30
Rekisteröinti,
katsastus,
ajokielto ja
ajoneuvovero
2 109 38 - 1 531 73 38 578 27 38
  Käyttökiellossa
  olevan
  ensi- /
  muutos-
  rekisteröimättömän /
  liikennekäytöstä
  poistetun
  ajoneuvon
  käyttäminen
  liikenteessä
121 37 - 105 87 35 16 13 44
  Katsastamattoman
  ajoneuvon
  käyttäminen
  liikenteessä
1 985 38 - 1 424 72 38 561 28 38
  Valvonta-
  katsastamattoman
  ajoneuvon
  käyttäminen
  liikenteessä
3 29 - 2 67 18 1 33 51
Henkilökuormaus 489 25 - 376 77 25 113 23 25
  Ylimääräisten
  henkilöiden
  sijoittaminen
  kuljettajan
  viereiselle
  istuimelle
35 33 - 27 77 33 8 23 34
  Ylimääräisten
  matkustajien
  kuljettaminen
283 26 - 217 77 26 66 23 25
  Ylimääräisten
  henkilöiden
  kuljettaminen
  moottoripyörällä
13 17 - 10 77 18 3 23 15
  Sallittua
  useamman
  henkilön
  kuljettaminen
  moottorikelkassa
  tiellä /
  moottorikelkkailu-
  reitillä
4 28 - 4 100 28 - - -
  Luvaton
  henkilökuljetus
  ajoneuvon /
  hinattavan
  ajoneuvon
  tavaratilassa
49 21 - 34 69 21 15 31 22
  Henkilökuljetus
  traktorilla /
  moottori-
  työkoneella
  ilman kiinteää
  turvallista
  istuinta
15 16 - 14 93 16 1 7 16
  Kahta useamman
  henkilön
  kuljettaminen
  traktorilla /
  moottori-
  työkoneella
7 16 - 7 100 16 - - -
  Yli 10-vuotiaan
  matkustajan
  kuljettaminen
  mopolla, jota ei
  rekisteröinti-
  todistuksen
  mukaan ole
  tarkoitettu
  matkustajan
  kuljettamiseen
26 16 - 25 96 16 1 4 16
  Useiden
  henkilöiden
  kuljettaminen
  mopolla
28 16 - 16 57 16 12 43 16
  Koulu- ja
  päivähoito-
  kuljetusten
  turvallisuus-
  määräysten*
  noudattamatta
  jättäminen
13 48 - 8 62 51 5 38 42
  Vaaraa
  aiheuttava
  henkilökuljetus
  siten, että
  matkustaja oli
  kokonaan /
  osittain
  ajoneuvon
  ulkopuolella
16 20 - 14 88 19 2 13 28
Polkupyöräliikenne 509 27 - 311 61 27 198 39 26
  Luvaton
  henkilökuljetus
  polkupyörällä
9 19 - 6 67 21 3 33 16
  Valoitta
  ajaminen
  polkupyörällä
402 26 - 249 62 26 153 38 24
  Polkupyörällä
  ajaminen
  jalkakäytävällä
  ilman
  pakottavaa
  erityistä syytä
95 33 - 54 57 30 41 43 36
  Polkupyörällä
  ajaminen
  moottoritiellä /
  moottoritien
  liittymistiellä /
  moottoritien
  erkanemistiellä
2 50 - 1 50 57 1 50 42
  Väistämis-
  velvollisuuden
  noudattamatta
  jättäminen
  tultaessa
  pyörätieltä
  ajoradalle
1 48 - 1 100 48 - - -
Jalankulkuliikenne 104 30 - 82 79 30 22 21 29
  Punaisen
  liikennevalon
  noudattamatta
  jättäminen
  jalankulkijana
86 31 - 70 81 31 16 19 32
  Suojatien
  käyttämättä
  jättäminen
  jalankulkijana
5 19 - 2 40 22 3 60 17
  Jalankulku
  moottoritiellä /
  moottoritien
  liittymistiellä /
  moottoritien
  erkanemistiellä
11 27 - 8 73 26 3 27 30
  Jalkakäytävän /
  kulkukelpoisen
  pientareen
  käyttämättä
  jättäminen
  jalankulkijana
2 32 - 2 100 32 - - -
Muita tapauksia 16 076 38 - 13 137 82 39 2 939 18 36
  Turvavyön
  käyttämättä
  jättäminen
15 130 39 - 12 379 82 40 2 751 18 36
  Kuljettajana /
  holhoojana /
  huoltajana
  sallinut lapsen
  matkustaa
  käyttämättä
  turvavyötä /
  turvaistuinta /
  muuta lapsen
  turvalaitetta
200 38 - 118 59 40 82 41 35
  Suojakypärän
  käyttämättä
  jättäminen
725 28 - 622 86 28 103 14 24
  Kuljettajana
  sallinut
  alle 15 v. lapsen
  matkustaa
  ilman
  suojakypärää
21 25 - 18 86 27 3 14 15
Maastoliikenne 3 31 - 3 100 31 - - -
  Olosuhteiden
  edellyttämän
  varovaisuuden
  noudattamatta
  jättäminen
  kuljetettaessa
  moottorikäyttöistä
  ajoneuvoa
  tien ulkopuolella
3 31 - 3 100 31 - - -
Alkoholilaki 2 018 17 - 1 219 60 17 799 40 16
  Tahallaan
  nautti
  alkoholijuomaa
  vastoin
  säädettyä
  nauttimiskieltoa
  alkoholijuomien
  vähittäis-
  myyntipaikassa /
  muussa avoimessa
  kauppaliikkeessä /
  ravitsemisliikkeessä /
  muussa paikassa,
  jossa yleisölle
4 23 - 2 50 25 2 50 22
  Tahallaan jätti
  noudattamatta
  poliisin
  yleisen
  järjestyksen
  ylläpitämiseksi
  antaman
  kiellon
  alkoholijuoman
  nauttimisesta
  julkisella
  paikalla
36 29 - 25 69 29 11 31 31
  Tahallaan
  alle 18-vuotiaana
  piti hallussaan
  laillisesti
  valmistettua /
  maahantuotua
  alkoholijuomaa
1 832 16 - 1 083 59 16 749 41 16
  Tahallaan
  18 mutta
  ei 20 vuotta
  täyttäneenä
  piti hallussaan
  laillisesti
  valmistettua /
  maahantuotua
  väkevää
  alkoholijuomaa
146 18 - 109 75 18 37 25 18
Kalastuslaki 353 36 - 336 95 36 17 5 36
  Harjoitti
  viehekalastusta
  eikä ollut
  suorittanut
  viehekalastusmaksua,
  KL 88 §
178 35 - 170 96 35 8 4 34
  Harjoitti
  kalan/ravun
  pyytämistä,
  vaikka
  ei ollut suorittanut
  kalastuksen-
  hoitomaksua,
  KL 88 §
167 37 - 158 95 37 9 5 37
  Ei pitänyt
  mukanaan
  tositetta
  kalastuksenhoito-/
  viehekalastus-
  maksusta
  eikä esittänyt
  sitä 7 vrk:n
  määräajassa,
  KL 88 §
8 38 - 8 100 38 - - -
Vesiliikennelaki,
vesiliikenneasetus,
veneliikenneasetus,
vesikulkuneuvo-
rekisterilaki
ja rikoslaki
999 42 - 965 97 42 34 3 39
  Vesiliikennemerkillä
  tai
  valo-opasteella
  ilmaistun
  määräyksen,
  kiellon tai
  rajoituksen
  rikkominen,
  VLL 5 § 2
218 42 - 208 95 42 10 5 32
  Vesikulkuneuvon
  käyttäminen
  pitämättä
  mukana
  vaadittavia
  asiakirjoja
24 39 - 23 96 38 1 4 44
  Vesikulkuneuvon
  kuljettaminen
  alueellisten
  kieltojen tai
  rajoitusten
  vastaisesti,
  VLL 15 §
6 32 - 6 100 32 - - -
  Rekisteröitävän
  veneen
  rekisteri-ilmoituksen
  tekemättä
  jättäminen
  ennen
  veneen
  käyttöönottoa,
  Vesikrekl 7 § 1, 26 §
30 43 - 29 97 42 1 3 58
  Rekisteritietojen
  muutosilmoituksen
  tekemättä
  jättäminen
  vesikulkuneuvo-
  rekisteriin,
  Vesikrekl 7 § 2, 26 §
28 47 - 27 96 47 1 4 49
  Rekisteröidyn
  moottoriveneen
  jättäminen
  tunnuksilla
  varustamatta,
  VeneA 11 §,
  VLL 24 §
62 35 - 60 97 35 2 3 23
  Rekisteröitävän
  vesikulkuneuvon
  käyttäminen
  vesiliikenteessä
  ennen kuin
  se oli
  merkitty
  rekisteriin
10 38 - 10 100 38 - - -
  Säädettyjä
  varusteita
  vailla
  olevan
  vesikulkuneuvon
  kuljettaminen,
  VLA 2 §
621 43 - 602 97 43 19 3 42
Jätelaki 33 25 - 29 88 26 4 12 21
  Roskaamiskiellon
  vähäinen
  rikkominen,
  jätelaki 19 §, 62 §
33 25 - 29 88 26 4 12 21
Järjestyslaki 2 349 30 - 2 176 93 30 173 7 31
  Yleisen
  järjestyksen
  häiritseminen /
  turvallisuuden
  vaarantaminen
  yleisellä
  paikalla,  
  JL 3 §
110 28 - 100 91 27 10 9 35
  Päihdyttävän
  aineen
  nauttiminen
  yleisellä paikalla
  taajamassa /
  julkisessa
  liikenteessä
  olevassa
  kulkuneuvossa,
  JL 4 §
649 33 - 539 83 33 110 17 31
  Yleistä
  järjestystä ja
  turvallisuutta
  vaarantavan
  häikäisevän /
  harhauttavan
  valon /
  liikenteen-
  ohjauslaitetta
  muistuttavan /
  muuten
  turvallisuutta
  vaarantavan
  mainoksen
  käyttäminen,
  JL 6 § 1
1 21 - 1 100 21 - - -
  Seksuaalipalvelujen
  ostaminen /
  maksullinen
  tarjoaminen
  yleisellä paikalla,
  JL 7 § 1
3 38 - - - - 3 100 38
  Ulostaminen /
  virtsaaminen
  yleisellä paikalla,
  JL 7 § 2
1 506 29 - 1 472 98 29 34 2 28
  Töhrimiseen
  soveltuvien
  aineiden
  hallussa
  pitäminen
  yleisellä
  paikalla
  ilman
  hyväksyttävää
  syytä,
  JL 13 §
10 18 - 8 80 18 2 20 19
  Koiran /
  muun eläimen
  omistajana tai
  haltijana
  ei pitänyt
  eläintä
  kytkettynä
  taajamassa,
  JL 14 § 1
28 46 - 20 71 47 8 29 45
  Koiran /
  muun eläimen
  omistajana tai
  haltijana
  ei pitänyt huolta,
  ettei eläin
  pääse laissa
  kielletylle
  alueelle,
  JL 14 § 1
1 47 - - - - 1 100 47
  Koiran
  omistajana /
  haltijana
  ei pitänyt
  huolta siitä,
  ettei koiran
  uloste jää
  ympäristöön
  hoidetulla
  alueella
  taajamassa,
  JL 14 § 1
1 40 - 1 100 40 - - -
  Vähäinen toisen
  vahingoittamiseen
  soveltuvia esineitä
  tai
  aineita koskevien
  säännösten
  rikkominen,
  JL 10 §, 11 §
40 33 - 35 88 33 5 13 27
Tuntematon 27 31 - 21 78 29 6 22 36

Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2013, Liitetaulukko 2. Rikesakkoon määrätyt tai tuomitut sukupuolen ja rikkomuksen laadun mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syyttr/2013/syyttr_2013_2014-12-16_tau_002_fi.html