Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2018

Energikälla TJ GWh
Raffinerigas 28 150 7 819
Gasol, flytgas 8 719 2 422
Lätt brännolja och Motorbrännolja 3 913 1 087
Tunga brännoljor 5 753 1 598
Petroleumkoks 5 020 1 395
Retur- och spilloljor 237 66
Andra oljeprodukter 6 325 1 757
Stenkol, bituminöst 15 491 4 303
Koks 16 509 4 586
Masugnsgas och Koksgas och CO-gas 13 885 3 857
Naturgas 30 651 8 514
Frästorv 8 765 2 435
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 114 32
Skogsflis och annan ved 4 807 1 335
Bark 25 653 7 126
Sågspån, kutterspån o.a. spån 4 389 1 219
Trärestprodukter från industrin 3 464 962
Avlutar från träförädlingsindustrin 167 034 46 398
Övriga bi- och avfallsprodukter från träföräd 7 506 2 085
Träpelletar och -briketter 139 39
Biogas 269 75
Andra biobränslen 2 196 610
Återvinningsbränslen 3 257 905
Avfall och andra ospecificerade energikällor 1 562 434
Väte 263 73
Elektricitet 114 267 31 741
Fjärrvärme 11 174 3 104
Värme/ånga för industriprocesser 43 964 12 212
Totalt 536 205 148 946

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 1.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2018, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2018/tene_2018_2019-11-01_tau_001_sv.html