Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2019, augusti

Publicerad: 10.7.2018

Industrins orderingång sjönk i maj med 34,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 34,7 procent mindre i maj 2018 än året innan. Minskningen förklaras till stor del av det exceptionellt höga värdet på beställningar under motsvarande period året innan. Bakom detta låg några stora order inom metallindustrin. Under januari–maj sjönk orderingången med 6,3 procent från året innan.

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL2008)

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL2008)

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen 400–450 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fyra näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2015 (2015=100). Indextalen kan förändras något på grund av ackumuleringen av material och förändringar i de uppgifter företagen angivit. På grund av kompletteringen av materialen uppdateras de senaste 12 månaderna vid offentliggörandet. En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2018, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. maj 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2018/05/teul_2018_05_2018-07-10_tie_001_sv.html