Julkaistu: 25.4.2013

Vuonna 2012 käytiin 86 työtaistelua

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käytiin 86 työtaistelua vuonna 2012. Työtaistelujen määrä väheni lähes puolella edellisestä vuodesta, jolloin niitä oli 163 kappaletta. Viimeksi työtaisteluja on ollut yhtä vähän vuonna 2004. Työtaistelujen määrää vähensi vuonna 2012 työ- ja virkaehtosopimusten voimassaolo useimmilla sopimusaloilla.

Työtaisteluihin osallisten työntekijöiden lukumäärä oli vuonna 2012 vain neljänneksen edellisvuoteen verrattuna yltäen vajaaseen 15 000:een. Määrä oli vähemmän kuin koskaan aiemmin 1970-luvulta lähtien. Työtaisteluihin osallisten osuus työllisistä oli 0,6 prosenttia. Osuus on 1970-luvulta lähtien tarkasteltuna ollut yhtä pieni vain vuonna 2008.

Menetettyjä työpäiviä oli noin 17 000, joka on vain runsaan kymmenyksen viimevuotisesta. Työpäivämenetyksiä koettiin toiseksi vähiten 2000-luvulla.

Työtaistelut vuosina 2000-2012

Vuosi Työtaisteluja Osalliset yhteensä Menetettyjä työpäiviä
2000 96 84 092 253 838
2001 84 21 715 60 652
2002 76 70 867 74 985
2003 112 91 866 66 136
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904
2006 97 48 276 85 075
2007 91 89 729 94 579
2008 92 15 992 16 352
2009 139 50 485 91 899
2010 191 137 316 314 667
2011 163 59 164 127 758
2012 86 14 984 17 254

Työtaisteluista suurin osa, 75 kappaletta, oli lakkoja. Ylityökieltoja oli kahdeksan ja saartoja kolme.

Työtaistelun yleisin syy työvoiman vähennys

Työtaistelun syy oli lähes puolessa työtaisteluista työvoiman vähennys tai sen uhka. Näiden työtaistelujen osuus osallisista työntekijöistä ja menetetyistä työpäivistä oli noin 60 prosenttia. Työnjohto oli syynä 15:ssä ja palkkavaatimus kuudessa käydyistä työtaisteluista. Useimmilla aloilla työ- ja virkaehtosopimukset olivat vuonna 2012 voimassa eikä neuvotteluja käyty, minkä johdosta alan työ- tai virkaehtosopimus oli syynä poikkeuksellisen harvassa, vain viidessä työtaistelussa.

Työtaistelujen syyt vuonna 2012

Työtaistelun syy Työtaistelujen lukumäärä Osalliset yhteensä Menetetyt työpäivät
Työvoiman vähennys tai sen uhka 40 8 873 10 805
Työnjohto 15 1 940 2 594
Palkkavaatimus 6 279 307
Alan työehtosopimus 5 1 485 891
Työolosuhteet 5 707 840
Tukitoimenpide 1 266 67
Muu syy tai syytä ei ilmoitettu 14 1 434 1 751
Kaikki yhteensä 86 14 984 17 254

Työtaisteluista 54 käytiin teollisuudessa. Teollisuuden työpäivämenetykset kattoivat lähes kaksi kolmasosaa kaikista työpäivämenetyksistä. Teollisuuden alatoimialoista eniten työtaisteluja käytiin metallien jalostuksen toimialalla.

Suurin yksittäinen työtaistelu oli elintarvikealan lakko, jossa vastustettiin irtisanomisia. Työtaisteluun osallistui yhteensä 1 000 työntekijää ja menetettyjä työpäiviä kertyi 2 000.

Teollisuuden jälkeen eniten työtaisteluja käytiin päätoimialoista kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla.

Alueellisesti tarkasteltuna paikallisia työtaisteluja käytiin eniten Vaasan ja Tampereen kaupungeissa. Työtaisteluista 14 käytiin useamman kuin yhden kunnan alueella.

Lukumääräisesti eniten työtaisteluja käytiin vuoden 2012 viimeisellä ja vähiten ensimmäisellä neljänneksellä. Työpäivämenetyksistä vain runsas kymmenys ajoittui vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Muille neljänneksille työpäivämenetykset jakautuivat tasaisemmin.


Lähde: Työtaistelut 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 09 1734 3235, Mika Idman 09 1734 3445, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (281,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.7.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2012/tta_2012_2013-04-25_tie_001_fi.html