Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 9.9.2013

Kostnaden för arbetad timme ökade med 2,2 procent under april-juni

Under april-juni 2013 ökade arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 2,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 1,6 procent under april-juni 2013. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, ökade med 1,2 procent från motsvarande period. Under samma tidsperiod steg förtjänstnivåindexet med 2,1 procent inom den privata sektorn.

Inom statsektorn ökade arbetskraftskostnaderna 0,3 procent under april-juni jämfört med motsvarande period året innan. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, ökade med 0,1 procent från motsvarande period. I kommunerna ökade arbetskraftskostnaderna 1,6 procent och arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur ökade 1,0 procent under april-juni. År 2013 hade april-juni en arbetsdag mera jämfört med motsvarande period året innan. Ökningen i antalet arbetsdagar inverkar i arbetskraftskostnadsindexet så att kostnaderna sjunker.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan, %, ursprunglig och säsongrensad serie

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan, %, ursprunglig och säsongrensad serie

Serierna i arbetskraftskostnadsindexet säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html .

Vid den näringsgrensvisa beräkningen ökade kostnaderna för arbetad timme inom industrin med 3,0 procent under april-juni 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Kostnaderna ökade med 0,1 procent inom transport och magasinering och med 3,0 procent inom byggverksamheten under april-juni 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Inom tjänster inom företagsekonomi var ökningen 1,6 procent. Inom finans- och försäkringsverksamhet gick kostnaden för arbetad timme upp 9,8 procent. Nästan tre fjärdedelar av ökningen förorsakades av poster av engångsnatur, såsom resultatpremier ökningen.

Säsongrensade kostnaden för arbetad timme inom hela industrin ökade med 2,2 procent under april-juni 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Under april-juni 2013 minskade kostnaden för arbetad timme inom transport och magasinering med 0,4 procent och ökade inom byggverksamhet med 2,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom tjänster inom företagsekonomi var ökningen 1,4 procent. Inom finans- och försäkringsverksamhet ökade arbetskraftskostnaderna 10,5 prosent.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom näringsrenar totalt, inom industri, byggverksamhet och service enligt TOL 2008

Kod Näringsgren Arbetskraftskostnader, årsförändring
Arbetskraftskostnader Arbetskraftskostnader,
exkl. engångsposter
Arbetskraftskostnader, säsongrensade
B-S Totalt 2,2 1,2 1,6
B-E Industri 3,0 1,6 2,2
F Byggverksamhet 3,0 1,4 2,7
G-N Service 1,6 0,9 1,4
J-R Statsektorn 0,3 0,1 ..
D-S Kommuner 1,6 1,0 ..

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (303,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/02/tvki_2013_02_2013-09-09_tie_001_sv.html