Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 10.6.2014

Kostnaden för arbetad timme ökade med 1,6 procent under januari-mars

Under januari-mars 2014 ökade arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 1,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 1,2 procent under januari-mars 2014. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, ökade med 2,0 procent från motsvarande period året innan. Under samma tidsperiod steg förtjänstnivåindexet med 1,9 procent inom den privata sektorn.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Inom statsektorn ökade arbetskraftskostnaderna 2,7 procent under januari-mars jämfört med motsvarande period året innan. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, ökade med 2,7 procent från motsvarande period året innan. I kommunerna ökade arbetskraftskostnaderna 1,2 procent och arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur ökade 1,6 procent under januari-mars.

Socialförsäkringsavgifterna ökade i början av året. Ökningen av socialförsäkringsavgifterna gjorde att kostnaden för arbetad timme steg inom alla sektorer. Utan socialförsäkringsavgifter steg kostnaden för arbetad timme med 1,4 procent inom den privata sektorn, 2,0 procent inom staten och 0,8 procent inom kommunsektorn.

Serierna i arbetskraftskostnadsindexet säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html .

Vid den näringsgrensvisa beräkningen ökade kostnaderna för arbetad timme inom hela industrin med 1,3 procent under januari-mars 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Kostnaderna inom skogindustri ökade med 5,5 procent och inom metallindustri minskade kostnaderna med 1,6 procent under januari-mars 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Inom byggverksamheten ökade kostnaden för arbetad timme med 2,6 procent. Inom tjänster inom företagsekonomi var ökningen 1,9 procent. Inom finans- och försäkringsverksamhet gick kostnaden för arbetad timme upp med 1,9 procent. Kostnaderna ökade med 1,2 procent inom transport och magasinering.

Säsongrensade kostnaden för arbetad timme inom hela industrin ökade med 1,0 procent under januari-mars 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Kostnaden för arbetad timme inom skogindustrin ökade med 5,0 procent och inom byggverksamhet med 2,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom metallindustri minskade kostnaden för arbetad timme med 2,2 procent. Inom tjänster inom företagsekonomi var ökningen 1,7 procent. Säsongrensade kostnaden ökade inom transport och magasinering med 0,6 procent. Inom finans- och försäkringsverksamhet ökade arbetskraftskostnaderna 2,4 procent.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna enligt TOL 2008, 1:a kvartalet 2014

Kod Näringsgren Arbetskraftskostnader, årsförändring
Arbetskraftskostnader Arbetskraftskostnader,
exkl. engångsposter
Arbetskraftskostnader, säsongrensade
B-S Totalt 1,6 2,0 1,2
B-E Industri 1,3 2,3 1,0
F Byggverksamhet 2,6 2,1 2,5
G-N Service 1,9 1,9 1,7
J-R Statsektorn 2,7 2,7 ..
D-S Kommuner 1,2 1,6 ..

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (295,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/01/tvki_2014_01_2014-06-10_tie_001_sv.html