Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober

Publicerad: 20.1.2009

Sysselsättningen på samma nivå i december som för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i december 2 497 000, dvs. 7 000 fler än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (±29 000). Antalet sysselsatta i åldern 55–64 år ökade, medan antalet sysselsatta i åldern 15–24 år minskade. Antalet visstids- och deltidsanställda löntagare minskade, medan antalet löntagare med fortlöpande heltidsarbete ökade. Visstids- och deltidsanställningar var vanligast bland 15–24-åringarna. Antalet sysselsatta minskade i Västra Finlands län, men ökade något i övriga län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i december 69,5 procent, dvs. 0,1 procentenheter större än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 70,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män var 70,6 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,4 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland unga sjönk med 2,1 procentenheter till 38,7 procent från december år 2007.

År 2008 fanns det enligt arbetskraftsundersökningen i december 161 000 arbetslösa , dvs. 3 000 fler än i december året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa (±14 000). Det relativa arbetslöshetstalet var 6,1 procent, dvs. 0,1 procentenheter större än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i december 6,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,7 procent, och högst i Uleåborgs län, dvs. 9,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i december 12,4 procent, vilket var 1,2 procentenheter större än i december året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 16,7 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2008/12–2007/12 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, tusen personer

  2008/12 2007/12 Förändring, %
2008/12 - 2007/12
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 014 3 991 0,6
Arbetskraften totalt 2 658 2 648 0,4
Sysselsatta totalt 2 497 2 490 0,3
– löntagare 2 161 2 176 –0,7
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 336 314 7,2
Arbetslösa 161 158 1,9
Utanför arbetskraften totalt 1 355 1 343 0,9
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 69,5 69,5 0,1
Relativt arbetslöshetstal, % 6,1 6,0 0,1
Arbetskraftsandel, % 66,2 66,3 –0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Arbetskraftsundersökningens kvartals- och årsuppgifter

I det följande redovisas genomsnittliga sysselsättnings- och arbetslöshetssiffror för det sista kvartalet och hela år 2008. Dessa siffror är mer exakta än de månatliga uppgifterna, eftersom de baserar sig på ett större urval. De kvartals- och årsvisa sysselsättningssiffrorna redovisas bland annat efter näringsgren och landskap, vilket inte den månatliga urvalsstorleken ger möjligheter till. Sysselsättnings- och arbetslöshetssiffrorna för år 2008 har uppdaterats i arbetskraftsundersökningens databastabeller. Databastabellerna samt tabellerna över den senaste månaden och det senaste kvartalet finns på adressen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under det sista kvartalet år 2008 i medeltal 2 509 000 personer, dvs. 24 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet löntagare med fortlöpande heltidsarbete, antalet företagare samt antalet sysselsatta i åldern 55–64 år ökade och antalet sysselsatta i åldern 15–24 år samt antalet deltids- och visstidsanställda löntagare minskade jämfört med motsvarande kvartal året innan. Antalet arbetslösa uppgick till 159 000 under årets sista kvartal, dvs. 2 000 färre än under oktober–december år 2007.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet permitterade anställda till omkring 14 000 det sista kvartalet år 2008. Antalet ökade klart i slutet av år 2008, eftersom bara omkring 4 000 personer var permitterade under det tredje kvartalet. Statistikföringen av antalet permitterade beskrivs i artikeln: http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-01-20_001.html

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta år 2008 i medeltal 2 531 000 personer, dvs. 39 000 fler än år 2007. Mot slutet av året avtog tillväxttakten för sysselsättningen. Under det första halvåret var den genomsnittliga ökningen av antalet sysselsatta 54 000 per månad och under det senare halvåret 24 000 personer

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 172 000, dvs. 11  000 färre än år 2007. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,4 procent år 2008 och 6,9 procent år 2007.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av december 2008 fanns det vid arbetskraftsbyråerna (fr.o.m. 1.1.2009 arbets- och näringsbyråerna) totalt 234 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 15 000 fler än i december året innan. Arbetslösheten ökade från föregående år inom alla TE-centralers verksamhetsområden, med undantag av Satakunta (- 0%). Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (15 %), Österbotten (15 %) och Birkaland (12 %). I slutet av december var antalet permitterade som anmält sig till arbetskraftsbyrån 24 000, vilket var 14 000 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 76 000 i slutet av december, dvs. 1 000 färre jämfört med december året innan. Åtgärderna gällde 2,9 procent av arbetskraften. Det fanns 26 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna, 4 000 fler än i december året innan. I december anmäldes 27 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, vilket var 2 000 färre än i december året innan.

Förändringar 2008/11 – 2007/11 enligt Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, tusen personer

  2008/12 2007/12 Förändring, %
2008/12 - 2007/12
Arbetslösa arbetssökande 234 219 6,8
– arbetslösa längre än ett år 42 48 –12,3
Åtgärder sammanlagt 76 77 –1,6
– sysselsatta genom stödåtgärder 35 33 5,9
– i arbetskraftsutbildning 26 28 –7,9
– i arbetspraktik, arbetsalternering 14 15 –6,3
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 27 29 –6,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.      

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Artikel om permitteringar: http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-01-20_001.html

Tabeller om arbetskraftsundersökningen som uppdaterats i databasen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html (på finska).

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.


Källa: Arbetskraftsundersökning 2008, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.01.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/12/tyti_2008_12_2009-01-20_tie_001_sv.html