Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober

Publicerad: 22.3.2016

Det relativa arbetslöshetstalet för februari 9,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2016 till 248 000, dvs. 20 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,4 procent, medan det var 10,1 procent i februari året innan. Antalet sysselsatta var 10 000 färre än i februari året innan. Det fanns 39 000 personer fler utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/02–2016/02, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/02–2016/02, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i februari 2016 till 2 382 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 10 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 2 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 8 000 färre än i februari 2015.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 66,7 procent, medan det året innan var 66,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,2 procentenheter till 66,9 procent från året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,2 procentenheter till 66,4 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,2 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2016 till 248 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 20 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 140 000 män och 107 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i februari 9,4 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,4 procent för män och 8,4 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,2 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i februari totalt 639 000. Av dem var 220 000 sysselsatta och 70 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa totalt, uppgick till 290 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i februari 24,1 procent, dvs. 1,4 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,5 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 10,9 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i februari 2016 till 1 480 000, dvs. 39 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 156 000 dolt arbetslösa , dvs. 35 000 fler än i februari år 2015.

Förändringar i sysselsättningen 2015/02–2016/02 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2015/02 2016/02 2015/02 - 2016/02
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 101 4 110 0,2
Arbetskraft totalt 2 660 2 630 –1,1
Sysselsatta 2 392 2 382 –0,4
– löntagare 2 062 2 043 –1,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 330 340 2,9
Arbetslösa 268 248 –7,6
Ej i arbetskraften 1 441 1 480 2,7
– dolt arbetslösa 121 156 29,0
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,6 66,7 0,0
Relativt arbetslöshetstal 10,1 9,4 –0,7
Relativt arbetskraftstal 64,9 64,0 –0,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av februari 2016 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 361 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 6 000 fler än i februari året innan.

Arbetslösheten sjönk i februari från motsvarande period året innan inom sex närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–5 %), Mellersta Finland (–4 %) och Tavastland (–3 %). Inom alla andra NTM-centralers områden ökade arbetslösheten; mest i Nyland (6 %), Österbotten (6 %), Sydöstra Finland (3 %) och Norra Karelen (3 %). I slutet av februari var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 30 000, vilket var 4 000 färre än för ett år sedan.

I slutat av februari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 119 000 personer, dvs. 7 000 färre än i februari året innan. Servicen omfattade 4,5 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 46 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var nästan detsamma som i februari året innan. I februari anmäldes 60 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 4 000 fler än i februari året innan.

Förändringar 2015/02–2016/02 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2015/02 2016/02 2015/02 - 2016/02
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 355 361 1,6
– arbetslösa längre än ett år 103 122 19,0
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 126 119 –5,3
– sysselsatta 33 19 –40,5
– i arbetskraftsutbildning, i träning 27 24 –12,9
– i arbets- och utbildningsprövning 12 13 7,8
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 53 63 17,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 56 60 6,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (440,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/02/tyti_2016_02_2016-03-22_tie_001_sv.html