Publicerad: 28.10.2010

Folkökningen i Nyland och Birkaland avtog under januari–september 2010

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter efter landskap avtog folkökningen i Nyland och Birkaland under januari–september 2010. I Egentliga Finland ökade folkmängden mer än året innan.

Landskapens relativa befolkningsförändring åren 2009–2010*, kvartal I–III

Landskapens relativa befolkningsförändring åren 2009–2010*, kvartal I–III

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade folkmängden under januari–september 2010 i 11 landskap och minskade i 9 landskap. Förändringarna var likriktade i alla landskap när man jämför med motsvarande period året innan. Liksom år 2009 ökade folkmängden mest i landskapet Nyland och Birkaland och minskade mest i Södra Savolax och Kajanaland. I Nyland var folkökningen 10 860 personer och i Birkaland 2 750 personer. I Södra Savolax minskade befolkningen med 550 personer och i Kajanaland med 540 personer. Förändringarna var störst i de ovan angivna landskapen också i förhållande till folkmängden, men i Kajanaland minskade folkmängden relativt sett mer än i Södra Savolax.

Även om folkökningen var störst i Nyland och Birkaland under januari–september, avtog den mer i dessa landskap än i övriga landskap jämfört med motsvarande period året innan. Folkökningen i Nyland var enligt den preliminära statistiken 1 780 personer färre än år 2009. Folkökningen i Birkaland var 420 personer färre än året innan. I Nyland berodde den avmattade folkökningen på att både utrikes och inrikes inflyttningsöverskotten minskade. I Birkaland var orsaken till den avmattade folkökningen den att antalet utflyttningar ökade mer än antalet inflyttningar inom omflyttningen mellan landskapen.

Mest avtog folkökningen i förhållande till folkmängden i landskapen Åland och Östra Nyland. På Åland minskade folkökningen under januari–september med 80 personer och i Östra Nyland med 180 personer jämfört med motsvarande period år 2009. Folkmängden på Åland och i Östra Nyland ökade dock med 130 personer resp. 420 personer. Orsaken till avmattningen av folkökningen både på Åland och i Östra Nyland var de allt mindre inrikes och utrikes inflyttningsöverskotten. Folkökningen i Östra Nyland sjönk dock särskilt på grund av ökningen av antalet döda.

Enligt de preliminära uppgifterna tilltog folkökningen under januari–september 2010 mest i landskapet Egentliga Finland jämfört med motsvarande period året innan. Folkmängden i Egentliga Finland ökade nu med 1 910 personer, dvs. 570 personer mer än året innan. Den allt snabbare ökningen av folkmängden berodde särskilt på ökningen av antalet inflyttningar inom omflyttningen mellan landskapen, men också på grund av ökningen av antalet födda och av immigrationen.

I förhållande till folkmängden ändrades befolkningsutvecklingen under januari–september mest i en positiv riktning i landskapet Södra Savolax, även om befolkningsförlusten fortfarande var allra störst där (550 personer). Befolkningsförlusten minskade nämligen med 300 personer i Södra Savolax jämfört med föregående år. Den positiva utvecklingen var en följd av att inflyttningen ökade inom omflyttningen mellan landskapen.

Enligt de preliminära uppgifterna var förändringarna i den naturliga befolkningsökningen, dvs. skillnaden mellan levande födda och döda, störst i landskapen Norra och Södra Karelen. Den naturliga befolkningsökningen minskade under januari–september, jämfört med motsvarande period året innan, både kvantitativt och relativt sett mest i landskapet Norra Karelen, där siffran redan tidigare var negativ: antalet döda var nu 290 fler än antalet levande födda. I Södra Karelen steg den naturliga befolkningsökningen däremot både kvantitativt och relativt sett mest, men ändå var antalet döda under januari–september 220 fler än antalet levande födda i landskapet.

Förändringen av den totala nettoflyttningen var kvantitativt sett störst i landskapet Nyland, där inflyttningsöverskottet av den totala nettoflyttningen minskade med 1 850 personer jämfört med motsvarande period år 2009. I den totala nettoflyttningen ingår nettoflyttningen mellan landskapen och nettoinvandringen. Enligt de preliminära uppgifterna var inflyttningsöverskottet i Nyland 5 230 personer i slutet av september. I förhållande till folkmängden förändrades den totala nettoflyttningen mest på Åland. Där minskade inflyttningsöverskottet under januari–september med 100 personer jämfört med motsvarande siffra året innan. Åland hade dock ett inflyttningsöverskott på 90 personer.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 3:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/43/vamuu_2010_43_2010-10-28_tie_001_sv.html