Tukea saaneiden yritysten lukumäärä kasvoi edellisvuodesta

1. Tuet yritysten suuruusluokan mukaan

Edellisvuoden tapaan jotain yritystukimuotoa (suoratuki, laina tai takaus) saaneita yrityksiä oli vuonna 2017 noin 8 prosenttia yrityskannasta. Tukea saaneiden yritysten osuus kaikista kokoluokkansa yrityksistä oli isoin suurten ja keskisuurten yritysten joukossa, mikroyritysten taas pienin. Mikroyrityksistä tukea saaneita yrityksiä kaikista kokoluokkansa yrityksistä oli noin kuusi prosenttia.

Tukea saaneet yritykset vastasivat 40 prosentista kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta, ja tukea saaneissa yrityksissä työskenteli 38 prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä.

Taulukko 1. Yritysten liikevaihto, henkilöstö ja tukea saaneet yritykset vuonna 2017

Yrityksen suuruusluokka 1) Yrityksiä Tukea saaneita yrityksiä,
% 2)
Liikevaihto,
tukea saaneet,
% 3)
Henkilöstö,
tukea saaneet,
% 4)
Mikroyritys 297 729 6,4 0,8 1,3
Pieni yritys 35 497 22,1 5,2 7,7
Keskisuuri yritys 2 907 37,6 6,0 7,3
Suuri yritys 615 57,4 28,3 22,2
Yrityksiä yhteensä v. 2017 336 748 8,4 40,4 38,4
1) Mikroyritys, henkilökuntaa alle 5 henkilöä tai yrityksen suuruusluokka tuntematon
Pieni yritys, henkilökuntaa 5–49 henkilöä
Keskisuuri yritys, henkilökuntaa 50–249 henkilöä
Suuri yritys, henkilökuntaa vähintään 250 henkilöä
2) Tukea saaneiden yritysten osuus kokoluokan yrityksistä
3) Tukea saaneiden yritysten liikevaihto, osuus kaikkien kokoluokkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta
4) Tukea saaneiden yritysten henkilöstö, osuus kaikkien kokoluokkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä


Yhteensä yritystukea vuonna 2017 sai 28 412 yritystä, mikä oli noin kymmenen prosenttia enemmän kun vuotta aiemmin. Kokoluokittain suurin tuensaajaluokka oli mikroyritykset, joita edustivat yli 60 prosenttia tukea saaneista yrityksistä. Suuria yrityksiä oli noin prosentti tukea saaneista yrityksistä, euromääräisesti suuret yritykset saivat kuitenkin eniten sekä suoraa tukea että lainaa yritystä kohden.

Mikroyritysten ja pieten yritysten saamat suorat yritystuet kasvoivat edellisvuodesta, keskisuurten ja suurten yritysten taas laskivat. Pienten yritysten saamat suorat tuet kasvoivat noin 12 prosenttia vuoden takaisesta, ja mikroyritysten noin 10 prosenttia. Mikroyritysten ja pienten yritysten osuus maksetuista suorista yritystuista myös kasvoi edellisvuodesta muutamalla prosenttiyksiköllä. Euromääräisesti eniten suoraa tukea maksettiin edellisvuoden tapaan pienille yrityksille.

Kuvio 1. Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokan mukaan 2016–2017

Kuvio 1. Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokan mukaan 2016–2017

Yritysten saamat lainat laskivat eniten pieten yritysten joukossa, noin 19 prosenttia edellisvuodesta. Eniten saatujen lainojen määrä kasvoi suurilla yrityksillä, mutta euromääräisesti suuret yritykset saivat kokoluokista vähiten lainaa vuonna 2017. Euromääräisesti eniten lainaa saivat pienet yritykset, noin 146 miljoonaa euroa.

Yrityksille myönnetyt takaukset laskivat kaikkien kokoluokkien paitsi suurien yrityksen kohdalla. Eniten takaukset laskivat mikroyrityksillä, noin neljä prosenttia vuoden takaisesta. Pienet yritykset saivat myös takauksia euromääräisesti eniten.

Kuvio 2. Maksetut lainat yritysten suuruusluokan mukaan 2016–2017

Kuvio 2. Maksetut lainat yritysten suuruusluokan mukaan 2016–2017

Kuvio 3. Myönnetyt takaukset yritysten suuruusluokan mukaan 2016–2017

Kuvio 3. Myönnetyt takaukset yritysten suuruusluokan mukaan 2016–2017

Taulukko 2. Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset yritysten suuruusluokan mukaan 2012–2017, tuhatta euroa

Vuosi Yrityksen suuruusluokka 1) Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset Yhteensä
2017 Yrityksiä 19 132 7 835 1 092 353 28 412
Maksetut suorat tuet 162 412 186 770 55 232 78 876 483 290
Maksetut lainat 116 126 146 004 72 153 24 743 359 027
Myönnetyt takaukset 187 662 356 553 165 358 4 160 713 734
2016 Yrityksiä 16 873 7 484 1 071 320 25 748
Maksetut suorat tuet 147 739 167 466 58 492 84 986 458 684
Maksetut lainat 124 820 179 989 68 396 15 567 388 772
Myönnetyt takaukset 195 633 360 927 171 172 2 350 730 082
2015 Yrityksiä 20 129 8 762 1 188 374 30 453
Maksetut suorat tuet 181 866 190 498 76 945 85 808 535 117
Maksetut lainat 202 250 194 061 72 839 18 493 487 643
Myönnetyt takaukset 162 489 350 753 181 017 26 591 720 849
2014 Yrityksiä 24 596 10 582 1 331 427 36 936
Maksetut suorat tuet 209 415 188 156 69 976 100 257 567 803
Maksetut lainat 132 364 181 058 47 310 2 831 363 563
Myönnetyt takaukset 136 234 316 844 188 071 29 619 670 769
2013 Yrityksiä 23 879 9 433 1 234 409 34 955
Maksetut suorat tuet 193 859 174 623 67 947 86 681 523 112
Maksetut lainat 139 013 147 133 54 822 14 566 355 534
Myönnetyt takaukset 123 259 252 999 122 984 27 907 527 150
2012 Yrityksiä 19 719 8 338 1 196 451 29 704
Maksetut suorat tuet 174 780 185 104 65 716 96 004 521 604
Maksetut lainat 153 994 161 868 95 312 10 031 421 205
Myönnetyt takaukset 136 459 260 029 178 763 15 428 590 678
1) Mikroyritys, henkilökuntaa alle 5 henkilöä tai yrityksen suuruusluokka tuntematon
Pieni yritys, henkilökuntaa 5–49 henkilöä
Keskisuuri yritys, henkilökuntaa 50–249 henkilöä
Suuri yritys, henkilökuntaa vähintään 250 henkilöä

2. Tuet yritysten toimialan mukaan

Tukea saaneiden yritysten lukumäärä kasvoi kaikilla toimialoilla paitsi metsäteollisuudessa. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä koko teollisuuden osalta kasvoi kuudella prosentilla edellisvuodesta. Palvelualoilla tukea saaneiden yritysten lukumäärä kasvoi eniten, noin 13 prosentilla eli 1 138 yrityksellä, joka vastasi yli 40 prosenttia tukea saaneiden yritysten kasvusta. Kaikista tukea saaneista yrityksistä palvelualojen osuus pysyi myös suurimpana; 34 prosenttia tukea saaneista yrityksistä toimi palvelualoilla vuonna 2017. Palvelualojen yrityksistä eniten tuensaajia, noin 30 prosenttia, oli toimialalla ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta.

Kuvio 4. Jakauma tukea saaneista yrityksistä yritysten toimialan mukaan vuonna 2017

Kuvio 4. Jakauma tukea saaneista yrityksistä yritysten toimialan mukaan vuonna 2017
Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96). Suorat yritystuet kasvoivat useimmilla toimialoilla, erityisesti metsäteollisuuden ja rakentamisen toimialoilla. Metsäteollisuuden saamat suorat tuet kasvoivat noin 45 prosenttia, ja rakentamisen noin 22 prosenttia edellisvuodesta. Metsäteollisuuden yritykset saivat myös toimialoista eniten suoraa tukea yritystä kohden. Euromääräisesti eniten edellisvuodesta kasvoivat kuitenkin palvelualojen saamat suorat yritystuet. Palvelualoista eniten suoraa tukea saivat ammatillisen, tieteellisen ja teknisen sekä informaation ja viestinnän toimialat.

Kuvio 5. Suoran yritystuen jakauma palvelualoilla vuonna 2017, tuhatta euroa

Kuvio 5. Suoran yritystuen jakauma palvelualoilla vuonna 2017, tuhatta euroa

Kuvio 6. Maksetut suorat tuet yritysten toimialan mukaan 2016–2017

Kuvio 6. Maksetut suorat tuet yritysten toimialan mukaan 2016–2017
Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96).

Yritysten saamien lainojen määrä laski eniten metsä- ja metalliteollisuuden ulkopuolisessa teollisuudessa. Metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden saama lainamäärä sen sijaan kasvoi, joten koko teollisuuden saamat lainat pysyivät kokonaisuudessaan noin edellisvuoden tasolla. Muista toimialoista muun muassa kaupanalan saamat lainat laskivat noin 32 prosenttia edellisvuodesta. Takaukset kasvoivat myös metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden toimialoilla, mutta laskivat muussa teollisuudessa. Kokonaisuudessaan teollisuuden saamat takaukset kasvoivat noin 7 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 7. Maksetut lainat yritysten toimialan mukaan 2016–2017

Kuvio 7. Maksetut lainat yritysten toimialan mukaan 2016–2017
Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96).

Kuvio 8. Myönnetyt takaukset yritysten toimialan mukaan 2016–2017

Kuvio 8. Myönnetyt takaukset yritysten toimialan mukaan 2016–2017
Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96).

Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2017, Tukea saaneiden yritysten lukumäärä kasvoi edellisvuodesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrtt/2017/yrtt_2017_2018-11-29_kat_001_fi.html