Avgiftsprinciper och priser

Statistikcentralen producerar avgiftsfria och avgiftsbelagda informationsprodukter och -tjänster.

All statistik som producerats med budgetfinansiering är tillgänglig avgiftsfritt på Internet. Avgiftsfria är dessutom bl.a. grundläggande informationstjänster med anknytning till statistik samt flera tjänster som stöder användning och tolkning av statistik. Det avgiftsfria datautbudet utökas hela tiden.

Som avgiftsbelagda tjänster produceras produkter och tjänster för användarnas specialbehov. För produktionen av dessa uppbärs en avgift i enlighet med finansministeriets förordning.

Statistikcentralens avgiftsbelagda verksamhet styrs av lagen (150/1992) och förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992). Finansministeriet har med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten gett en förordning om när Statistikcentralens prestationer ska vara avgiftsbelagda. I förordningen (1472/2015) definieras Statistikcentralens avgiftsfria och avgiftsbelagda tjänster.

Produkter och tjänster utan avgift

 • Statistiska uppgifter för allmänt bruk som fås i form av självbetjäning på Internet
 • Handlednings- och informationstjänster i liten skala (i regel kortare än 15 min.)
 • Lånetjänster vid Statistikbiblioteket med undantag av fjärrlånetjänster
 • Temasidor, portaler och nättjänster som stöder användningen och tolkningen av statistik

Produkter och tjänster med avgift

 • Publikationer och tidningar inom statistikens område med undantag av publikationer för respektive statistik som fås i form av självbetjäning på Internet
 • Tryck- och leveranskostnader för alla publikationer
 • Undersökningar samt statistiktjänster och andra sakkunnigtjänster, såsom intervju- och datainsamlingstjänster, utbildnings-, föreläsnings- och andra konsultationstjänster samt datatekniktjänster
 • Bearbetning av forskningsmaterial och annat material samt därtill hörande tjänster
 • Registertjänster, t.ex. utlämnande av uppgifter ur Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister
 • Databastjänster för enskilda kunder
 • Användning av lokaler och anordningar som är i Statistikcentralens besittning
 • Kopior av dödsattester för forsknings- och statistikändamål
 • Statistikbibliotekets fjärrlånetjänster
 • Andra produkter och tjänster jämförbara med dem som nämns ovan, såsom fotokopior och andra kopior

Senast uppdaterad 4.1.2018