Nationalräkenskapernas förnyade publiceringstidtabell och revidering av uppgifter 2019

De preliminära uppgifterna om nationalräkenskaperna för föregående år publiceras fr.o.m. 20.6.2019 enligt de kvartalsvisa offentliggörandena i mars, juni, september och december. Som källa för de preliminära årsuppgifterna används källorna för både de kvartalsvisa och årsvisa uppgifterna. Publiceringstidpunkterna för nationalräkenskapernas månads- och kvartalsvisa offentliggöranden är oförändrade.

Tidtabeller för offentliggörande

  • I februari-mars offentliggörs nationalräkenskapernas första preliminära uppgifter för föregående år; i slutet av februari i samband med publikation av kvartalsräkenskaperna och i mitten av mars i samband med publikation av sektorräkenskaper kvartalsvis.
  • I juni revideras de preliminära årsuppgifterna i fråga om den offentliga sektorn, investeringar och företag.
  • I september revideras de preliminära årsuppgifterna ytterligare med uppgifter gällande den offentliga sektorn, konsumtion och utlandet. I fråga om uppgifterna som gäller utlandet revideras i synnerhet utrikeshandel med tjänster samt uppgifter som gäller posterna för kapitalinkomst i anknytning till utländska investeringar.
  • I december uppdateras de preliminära årsuppgifterna med noggrannare bokslutsuppgifter om lokalförvaltningen.
  • I mars publiceras med omkring 15 månaders eftersläpning omfattande årsuppgifter som baserar sig på kompletterade källuppgifter. Då finns bl.a. noggrannare näringsgrensvisa uppgifter tillgängliga.
  • I november publiceras med 23 månaders eftersläpning tillgångs- och användningstabeller där nationalräkenskapernas årsuppgifter har balanserats och en statistisk differens inte längre förekommer.

Revidering av uppgifter

  • Nationalräkenskapernas kvartals- och årsuppgifter har avstämts varje kvartal så att de blivit enhetliga. I kvartalsräkenskaperna uppdateras tidsserierna för de fyra föregående åren.
  • Årsuppgifterna uppdateras i regel bara i fråga om det föregående året. I mars uppdateras nationalräkenskapernas uppgifter för de tre föregående åren. Uppgifterna i betalningsbalansen uppdateras för sin del i mars och i september för de föregående två åren. Motsvarande uppgifter kommer också att uppdateras i nationalräkenskaperna. På grund av behoven i anknytning till rapporteringen av den offentliga sektorns underskott och skuld kan uppgifterna uppdateras i mars och september t.o.m. fyra år bakåt i tiden.
  • Revidering av uppgifter är en viktig del i framställningen av års- och kvartalsstatistik över nationalräkenskaperna. Revideringen av siffrorna i nationalräkenskaperna styrs av Europeiska unionens nationalräkenskapssystem (på svenska ENS 2010, på engelska ESA 2010). Systemet fastställer innehållet i och noggrannhetsnivån för de uppgifter som levereras till EU:s statistikbyrå Eurostat under vissa bestämda tidpunkter.
  • När statistikuppgifterna skickas till Eurostat publiceras de också nationellt.

 

Förfrågningar:

Tuomas Rothovius, 029 551 3360, kansantalous@stat.fi