Ohjeita tutkijalle

Tilastokeskuksen laajat aineistot mahdollistavat tietojen monipuolisen tutkimuskäytön. Jo tutkimusta suunniteltaessa kannattaa olla yhteydessä tutkijapalveluihin. Yksikkötason aineistojen saamiseksi tutkimustarkoituksiin tarvitaan käyttölupa. On myös hyvä heti aluksi perehtyä siihen, kuinka aineiston hakuprosessi etenee.

Tutustu myös Mitä on tutkimusaineistojen etäkäyttö?-esitteeseen (pdf) ja tutkijapalveluiden sääntöihin ja ohjeisiin (pdf). Tilastokoulun Tutkimusaineistot etäkäytössä -verkkokurssiin kannattaa käydä myös tutustumassa.

Tilastokeskuksen aineiston yhdistäminen omaan aineistoon

Tutkimuksissa, joissa osa tiedoista hankitaan haastattelemalla tai muuten kyselemällä, on tietoja antavalle henkilölle kerrottava, mikäli tietoja tullaan yhdistämään muihin aineistoihin. Tällöin on kerrottava muun muassa rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, eri rekistereistä poimittavat tiedot sekä tietojen luovutuskohteet.

Tietolähteiden yhdistämisestä on kerrottava siinäkin tapauksessa, että vain osaan tutkimusryhmästä kohdistuu henkilökohtainen tiedonkeruu, kuten esimerkiksi kysely tai haastattelu. Yhdistämisestä kerrotaan, kun tutkittaviin otetaan ensi kertaa yhteyttä henkilökohtaisen tiedonkeruun toteuttamiseksi. Kyselyyn liitettävä suostumuslauseke voi olla esimerkiksi:

"Tutkimusaineistoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kaikki kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kerättyjä tietoja on suunniteltu yhdistettäviksi viranomaisten muussa yhteydessä keräämiin tietoihin. Näitä tietoja ovat muun muassa. - - - .

Julkaistavista tutkimustuloksista ja taulukoista ei voi tunnistaa vastaajia. Kaikki yksittäistä vastaajaa koskevat tunnistetiedot poistetaan ennen kuin aineistoa luovutetaan tutkimuskäyttöön."

Tilastokeskuksen aineistojen yhdistäminen muiden viranomaisten yksikköaineistoihin

Tilastokeskuksen tietoihin voidaan yhdistää myös muiden viranomaisten tietoja. Tutkijan on haettava käyttölupa suoraan näiltä viranomaisilta. Tiedot yhdistetään henkilötunnuksen, yritystunnuksen, koordinaatin ynnä muiden avulla. Tilastokeskus toimii aineistojen yhdistäjänä. Ennen yhdistelyä Tilastokeskukselle on toimitettava kopio muiden viranomaisten luvista.

Muiden rekisteriviranomaisten lupasivut löytyvät Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen sivulta.