Nyheter 10.9.2019

En OECD-jämförelse visar hur Finlands utbildningssystem klarar sig internationellt sett 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat en jämförelse av utbildningsindikatorer Education at a Glance 2019. Publikationen granskar bl.a. olika länders utbildningsnivå, deltagande i utbildning och avläggande av examen, utbildningens sociala effekter och utbildningssatsningar.

Specialtemat i publikationen år 2019 är utbildning på högre nivå. Enligt resultaten är andelen 25–34-åringar med utbildning på högre nivå av befolkningen i Finland något under genomsnittet för OECD. Andelen som har utbildning på högre nivå har under de senaste åren ökat långsammare i Finland än genomsnittet för OECD. Två tredjedelar av dem som sökt till utbildning på högre nivå blir inte antagna, vilket är ett högt tal om man jämför internationellt. I Finland avläggs lägre högskoleexamen ändå oftare inom målsatt tid än i OECD-länderna i genomsnitt.

Största delen av uppgifterna om Finland fås ur Statistikcentralens material  

Uppgifterna i publikationen Education at a Glance baserar sig på flera statistik- och undersökningskällor. Största delen av statistikuppgifterna om Finland baserar sig på material som Statistikcentralen framställt. Sådana är t.ex. Unescos, OECD:s och Eurostats årliga insamling av uppgifter för utbildningsstatistik (UOE), som innehåller uppgifter om bl.a. antal studerande och examina, utbildningskostnader och utbildningspersonal inom utbildningssystemet. Arbetskraftsundersökningen används som källa bl.a. i jämförelser om befolkningens utbildningsnivå och sysselsättning efter utbildningsbakgrund.

I nätverken Indicators of Education Systems genomförs också flera separata datainsamlingar som internationella jämförelser baserar sig på t.ex. utbildningens inverkan på inkomsterna och lärarnas lönesättning i olika länder. Som källor i publikationen används också flera andra internationella jämförelser som t.ex. OECD:s PISA-undersökning, OECD:s PIAAC-undersökning av vuxnas färdigheter, vuxenutbildningsundersökningen och undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden EU-SILC.

Finland aktivt med och utvecklar indikatorer

Utbildningsindikatorjämförelserna Education at a Glance framställs och utvecklas inom OECD:s nätverk, i vilka Finland deltar i form av samarbete mellan Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Statistikcentralen.

OECD-nätverken har verkat fr.o.m. början av 1990-talet. Statistikcentralen har ända från början aktivt deltagit i nätverkens verksamhet i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet som i Finland ansvarar för arbetet med Indicators of Education Systems (INES).

”Utbildningsindikatorprojektets målsättning var att ta fram nya internationella jämförelseuppgifter om utbildning, eftersom det inte fanns tillräckligt med tillförlitliga jämförelseuppgifter om utbildningssystem. Projektet blev en succé och som ett resultat av detta publiceras jämförelsen Education at a Glance årligen. Också utvecklingsarbetet som ledde till PISA-undersökningen inleddes inom INES-nätverken”, säger Statistikcentralens utvecklingschef Mika Tuononen.

Läs mer om resultaten av Education at a Glance 2019 i Undervisnings- och kulturministeriets meddelande

Education at a Glance 2019 på OECD:s webbplats

Förfrågningar: utvecklingschef Mika Tuononen tfn 029 551 3504, förnamn.efternamn@stat.fi

Dela