Nyheter 6.2.2019

Erkki Virtanen, Johnny Åkerholm och Martti Hetemäki tilldelas Eino H. Laurila-medaljen

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen 2018 går till politices kandidat Erkki Virtanen, politices licentiat Johnny Åkerholm och politices doktor Martti Hetemäki. Utmärkelsen ges som erkänsla för deras aktiva arbete för främjandet av analytisk användning av nationalräkenskaperna och tillämpningen av den vid beredningen av den ekonomiska politiken.

Politices kandidat Erkki Virtanen har haft betydande uppgifter vid Finansministeriet samt vid Arbets- och näringsministeriet. Hans arbetskarriär började vid Statistikcentralen inom framställning av nationalräkenskaperna och senare med koordineringsuppgifter på planeringsavdelningen. I slutet av 1970-talet gick han över till Finansministeriets budgetavdelning, där han arbetade med planerings- och utvecklingsuppgifter. Något senare beredde han olika ministeriers budgetfrågor varefter han avancerade till budgetchef. År 1998 utnämndes han till kanslichef vid dåvarande Handels- och industriministeriet. Erkki Virtanen gick i pension efter att i sjutton år tjänstgjort vid ministeriet som senare blev Arbets- och näringsministeriet.

Erkki Virtanen har ingått i olika statsbolags styrelser och i flera kommittéer och kommissioner. Under årens lopp har han hållit hundratals tal och föreläsningar om närings-, ekonomi- och finanspolitik samt varit en aktiv debattör och skrivit om dessa frågor. Erkki Virtanen var flera år ordförande i delegationen för Statistikcentralen och har i betydande grad deltagit i den tredje sektorns verksamhet. 

Politices licentiat Johnny Åkerholm har arbetat som ekonom vid OECD samt vid Finlands Bank. Vid Finlands Bank verkade han också som avdelningschef för avdelningen för centralbankspolitik och för ekonomiska avdelningen. År 1995 blev han överdirektör vid Finansministeriets ekonomiska avdelning och senare understatssekreterare. År 2003 utnämndes han till generalsekreterare för Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling och ett par år senare till verkställande direktör för Nordiska investeringsbanken, därifrån han år 2012 gick i pension.

Johnny Åkerholm har haft en central roll i flera EU-kommittéer och samarbetsgrupper, han har bl.a. verkat som ordförande för Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté. I Finland har han haft flera förtroendeuppdrag: han har också bl.a. verkat som permanent sakkunnig i ekonomiska rådet samt som rådgivare vid Centralhandelskammaren och fortsätter som ordförande för Vasa universitets styrelse.

Martti Hetemäki är politices doktor, vars karriär startade som forskare, finanssekreterare och finansråd vid Finansministeriets ekonomiska avdelning. År 2003 utnämndes han till understatssekreterare vid Finansministeriet och tio år senare till statssekreterare som kanslichef. I sitt arbete har Hetemäki i omfattande grad använt kalkylramen för nationalräkenskaperna vid analyseringen och beredningen av den ekonomiska politiken.

Hetemäki verkar också i ett flertal delegationer och direktioner: han är bl.a. styrelseordförande för Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra) och vice ordförande för Finansinspektionens direktion. Han var i flera år ordförande för expertgruppen för nationalräkenskaper och ordförande för delegationen för Statistikcentralen.

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen är en utmärkelse som ges för framstående insatser inom nationalekonomisk forskning, med särskild tonvikt på utveckling, tillämpning och främjande av kännedomen om metoder för beskrivning av nationalekonomin. Med utmärkelsen vill man samtidigt främja den aktiva växelverkan mellan nationalekonomisk forskning och praktiskt statistikarbete. Beslut om utdelning av medaljen fattas av Ekonomiska Samfundet i Finland, Statistiska Samfundet i Finland, Nationalekonomiska Föreningen, Statistikcentralen och Yrjö Jahnssons Stiftelse. Den första mottagaren av nationalinkomstmedaljen var professor Eino H. Laurila, som tilldelades medaljen 1993 för sina betydande insatser för utvecklingen av Finlands nationalräkenskaper.

Förfrågningar:
Statistikdirektör Ville Vertanen, Statistikcentralen, 029 551 3343
Utvecklingschef Tuomas Rothovius, Statistikcentralen, 029 551 3360,
e-post: förnamn.efternamn@stat.fi

Dela