Nyheter 21.12.2018

Finländska företagare anlitar helst underleverantörer 

Omkring en fjärdedel av företagarna berättade år 2017 att de planerar att anställa en eller flera personer under de kommande ca 12 månaderna. Av arbetsgivarföretagare planerade mer än hälften att anställa mera arbetskraft, men också 14 procent av alla självsysselsatta funderade på att för första gången anställa någon. Av lantbruksföretagarna hade ungefär en femtedel funderat på att anställa. Bland manliga företagare var planerna att anställa vanligare än bland kvinnor.

Har planerat att anställa en eller flera arbetstagare under de följande 12 månaderna, företagare efter kön och typ av företagare, %

I takt med att företagens arbetsmängd ökar var det vanligare att företagarna planerade att anlita underleverantörer än att anställa. Totalt 44 procent av företagarna i Finland anlitade underleverantörer år 2017 och en ännu större andel hade planer på att anlita underleverantörer i fortsättningen.

Största delen, dvs. 70 procent, av företagarna i Finland berättade också att de förmedlar uppdrag till varandra, delar jobb eller utvecklar gemensamma projekt tillsammans med andra företagare. Bland män var dylikt nätverksbaserat arbete vanligare än bland kvinnor.

”I en jämförelse som gjorts av Eurostat ser nätverksbaserat arbete ut att vara särskilt vanligt bland företagare i Finland, efter Norge och Island, säger Anna Pärnänen, specialforskare vid Statistikcentralen.

Företagare som arbetar utan avlönad arbetskraft hade flera orsaker till att de inte heller inom den närmaste framtiden planerade att anställa. De vanligaste orsakerna var vilja att i första hand sysselsätta sig själv och de alltför höga bikostnaderna vid anställning. Orsakerna var också att kunderna ville att just företagarna skulle utföra arbetet, att det inte fanns tillräckligt med arbete samt vilja att hellre arbeta med underleverantörer eller affärspartners.

Ungefär en procent av sysselsatta utför kombiarbete

I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning bestäms en persons yrkesställning på basis av arbetet som utförs under undersökningsveckan. Om en person har flera jobb eller arbetsplatser väljs som huvudarbete vanligen det arbete som man använt flest arbetstimmar för.

Omkring en procent av alla sysselsatta, dvs. ungefär 30 000 personer, hade under de föregående 12 månaderna växlat mellan löntagar- och företagararbete i sådan utsträckning att de inte kunde säga vilken av dem som var deras huvudsakliga yrkesställning. I arbetskraftsstatistiken har de här personerna ändå klassificerats som antingen enbart löntagare eller företagare. Situationen kallas här för kombiarbete.

”Antalet som utför kombiarbete är litet, men särskilt utmanande ur socialskyddslagstiftningens synvinkel” säger specialforskare Hanna Sutela vid Statistikcentralen.

Särskilt unga under 35 år utför kombiarbete, men det fanns nästan inga skillnader mellan könen.

Kombination av löne- och företagararbete under de senaste 12 månaderna, andel av sysselsatta, löntagare och företagare, %

 

Utöver dylikt arbete som definieras som kombiarbete hade omkring 8 procent av företagarna också haft lönearbete och omkring 5 procent av löntagarna hade också arbetat som företagare under de föregående 12 månaderna. Utöver detta huvudarbete var andelen som hade en bisyssla med annan yrkesstatus ungefär 6 procent av alla sysselsatta, dvs. ungefär 140 000 personer. 

Tydliga förändringar i företagarstrukturen

Antalet företagare har varit rätt så stabil i Finland under de senaste två decennierna. Det har dock skett en klar förändring i företagarnas struktur under den här tiden.

Antalet och andelen lantbruksföretagare av alla företagare har ständigt minskat. Antalet och andelen som sysselsätter sig själva och inte har avlönad arbetskraft, dvs. företagare eller ensamföretagare som arbetar företagarmässigt, yrkesutövare, frilansare och stipendiater har på motsvarande sätt ökat. När det gäller antalet arbetsgivarföretagare har det knappt skett några förändringar.

Kvinnornas andel av alla företagare är omkring en tredjedel och denna andel har inte förändrats under de senaste två decennierna. Arbetsgivarföretagare och lantbruksföretagare är en synnerligen mansdominerad grupp, medan könsfördelningen är något jämnare bland dem som sysselsätter sig själva.

Lantbruksföretagare, arbetsgivarföretagare och personer som sysselsätter sig själva i Finland 1997–2017, 15–64- och 15–74-åringar, 1 000 personer

Första täckande undersökningen om företagare

Statistikcentralens rapport Yrittäjät Suomessa 2017 (ung. Företagare i Finland 2017) baserar sig på en omfattande intervjuundersökning, där man för första gången med hjälp av en befolkningsbaserad intervjuundersökning kartlagt situationen bland olika typer av företagare.

Undersökningen bestod av två delar: arbetskraftsundersökningens tilläggsdel om företagande som genomfördes på samma sätt i alla EU-länder samt en nationell del som genomfördes av Statistikcentralen. I rapporten granskas bl.a. företagarnas arbetssituation, arbetsförhållanden, tillväxtutsikter och bildande av nätverk samt utkomst och frågor förknippade med socialskydd.

Undersökningen har finansierats av Arbets- och näringsministeriet, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Pensionsskyddscentralen, Arbetshälsoinstitutet och Statistikcentralen.

Källa: Yrittäjät Suomessa 2017 (ung. Företagare i Finland 2017). Statistikcentralen. Publikationen finns i pdf-format.

Förfrågningar: specialforskare Anna Pärnänen 029 551 3795, specialforskare Hanna Sutela 029 551 2907

Dela