Nyheter 28.2.2018

Helka Jokinen, Pasi Sorjonen och Lauri Uotila tilldelas Eino H. Laurila -medaljen

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen 2017 har tilldelats ekonom Helka Jokinen, ekonomie doktor Pasi Sorjonen och magistern i ekonomiska vetenskaper Lauri Uotila. Utmärkelsen ges som erkänsla för deras aktiva arbete vid främjandet av kännedomen om och användningen av nationalräkenskaper.

Utdelningen av medaljerna äger rum den 28 februari 2018 i Ständerhuset i samband med Nationalekonomiska Föreningens, OECD:s och Finansministeriets gemensamma seminarium, som börjar kl. 15.30.

Ekonom Helka Jokinen har innehaft betydande uppgifter vid Finlands Bank och Europeiska centralbanken. Hon har arbetat på olika avdelningar vid Finlands Bank, som forskare, ekonom, rådgivare och avdelningschef för statistikavdelningen samt chef för statistikenheten. Hon har regelbundet skrivit artiklar till Finlands Banks publiceringar, särskilt om penning- och valutamarknadens utveckling. Helka Jokinen hade en betydande roll vid utarbetandet av den gemensamma bankrapporteringen som olika myndigheter använder. Dessutom utvecklade hon aktivt en förnuftig arbetsfördelning för myndigheterna inom statistikproduktionen, till följd av vilket de kvartalsvisa finansräkenskaperna flyttades till Statistikcentralen och blev en del av det övriga nationalräkenskapssystemet.

Helka Jokinen var länge Finlands Banks representant i Europeiska centralbankens statistikkommitté. Hon arbetade också på statistikavdelningen vid Europeiska centralbanken, där euroområdets gemensamma penning- och bankstatistik utvecklades och bestämmelserna för datainsamlingen från monetära finansinstitut förbereddes. Hon har också varit representant för Finlands Bank i Eurostats och ECB:s gemensamma kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik.

Ekonomie doktor Pasi Sorjonen disputerade vid Helsingfors handelshögskola år 2000 i ämnet ”Essays on Dividends and Taxes”. Han har varit verksam som prognoschef vid Näringslivets Forskningsinstitut ETLA samt ekonom på Nordea Markets, där han ansvarat särskilt för uppföljning, prognostisering och kommentering av Finlands ekonomi samt arbetet med metodutveckling. I sitt arbete har han på ett mångsidigt sätt satt sig in i nationalräkenskaperna och användningen av dem för att prognostisera ekonomin.

Sorjonen är en flitig föreläsare. Han har årligen föreläst om prognostisering och uppföljning av ekonomin under kursen i nationalekonomi vid Aalto-universitetets handelshögskola. Han har regelbundet närvarit vid Statistikcentralen och presenterat användarsynvinkeln på kurser inom nationalräkenskaper och indexanvändning. Han har också verkat som lärare för utbildningsprogram för personalen vid Nordea.

Lauri Uotila är magister i ekonomiska vetenskaper. Han har arbetat vid Statistikcentralen samt sedan år 1982 på Danske Bank och dess föregångare. Uotila hade en central roll vid utvecklingen av de nuvarande kvartalsräkenskaperna på 1970-talet. På Danske Bank har han fungerat som ekonom och huvudekonom samt ledande rådgivare. Han arbetar fortfarande som rådgivare på deltid.

Uotila har i sitt arbete använt kalkylramen för nationalräkenskaperna och gjort den känd. Han är känd som en flitig och omtyckt föreläsare som framför sin presentation på ett lättfattligt sätt. Uotila har utöver sitt egentliga arbete föreläst bl.a. vid Helsingfors universitet och övriga högskolor samt olika utbildningscentra. Han är också känd för sina ställningstaganden som avviker från det vedertagna, i vilka han påminner om de faktum statistiken berättar.

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen är en utmärkelse som ges för framstående insatser inom nationalekonomisk forskning, med särskild tonvikt på utveckling, tillämpning och främjande av kännedomen om metoder för beskrivning av nationalekonomin. Med utmärkelsen vill man samtidigt främja den aktiva växelverkan mellan nationalekonomisk forskning och praktiskt statistikarbete. Beslut om utdelning av medaljen fattas av Ekonomiska Samfundet i Finland, Statistiska Samfundet i Finland, Nationalekonomiska Föreningen, Statistikcentralen och Yrjö Jahnssons Stiftelse. Den första mottagaren av nationalinkomstmedaljen var professor Eino H. Laurila, som tilldelades medaljen 1993 för sina betydande insatser för utvecklingen av Finlands nationalräkenskaper.

Förfrågningar:
Överaktuarie Olli Savela, Statistikcentralen, 029 551 3316, e-post: förnamn.efternamn@stat.fi

Nationalekonomiska Föreningen

Dela