Nyheter 14.12.2016

Information om Finland i en och samma bok – Statistisk årsbok för Finland 2016 har utkommit

Korrigering. Nyheten har korrigerats 15.12.2016. Korrigeringen har markerats med fetstil.

Statistikcentralens nyutkomna Statistisk årsbok för Finland 2016 ger en exakt bild av det finländska samhället och dess utveckling under de senaste åren och decennierna.

Årsboken är en omfattande samlingspublikation och innehåller, utöver de nyaste uppgifterna, också långa tidsserier och regionala uppgifter samt en stor mängd jämförelseuppgifter om andra länder. Boken som är på finska, svenska och engelska har totalt 603 sidor och 618 tabeller. Årsboken har getts ut sedan år 1879.

Exempel på innehållet i Statistisk årsbok för Finland

  • Finlands folkmängd var 5 487 308 i slutet av år 2015. Antalet män var 2 701 490 och antalet kvinnor 2 785 818. Folkmängden ökade med över 15 000 personer från året innan. Ökningen berodde främst på nettoinflyttning. Under de senaste fem åren har folkmängden i Finland ökat med i genomsnitt 22 000 personer per år.
  • I fjol flyttade finländarna inom kommunerna totalt 613 201 gånger, dvs. en ökning med 41 648 gånger, eller 7 procent, från året innan. Också flyttningarna mellan kommunerna var fler än tidigare, totalt 280 484 gånger.
  • Den populäraste månaden för giftermål år 2015 var augusti, då nästan 18 procent av giftermålen ägde rum. Under året ingicks sammanlagt 24 708 äktenskap. För tre av fyra äktenskap var äktenskapet det första. Den genomsnittliga åldern hos kvinnor som ingår sitt första äktenskap var 31,2 år och hos män 33,4 år.
  • I fjol färdigställdes sammanlagt 28 626 bostäder, av vilka 41 procent i Nyland. Näst mest bostäder färdigställdes i Birkaland och Norra Österbotten, över 2 000 bostäder i båda landskapen. Under de senaste tre åren har särskilt byggandet av fristående småhus minskat. Årligen har under 10 000 bostäder i fristående småhus blivit färdiga.
  • I fjol färdigställdes 2 175 nya fritidsbostadsbyggnader, vilket är en tredjedel färre än året innan. I Finland finns totalt en halv miljon fritidshus av vilka en femtedel finns i Egentliga Finland och Södra Savolax. De finländska fritidsbostäderna är små till sin storlek, i genomsnitt 48 m2.
  • Trafikverket underhöll i början av år 2016 totalt 77 989 km vägar, av dem var bara 881 km motorvägar och 102 km motortrafikvägar. Av vägarbetena utfördes 35 procent på vägar med grusbeläggning.
  • I fjol gjordes 8,7 miljoner biobesök, vilket är 1,6 gånger per invånare. I hela landet fanns det totalt 170 biografer, där det fanns 311 biografsalonger med sammanlagt 48 000 sittplatser. Antalet premiärer var 202. Av dem producerades en femtedel i Finland.
  • I Finland fanns det i fjol totalt 4 251 ekologiska gårdar, dvs. gårdar som omfattas av övervakningssystemet för ekologisk produktion. Andelen ekologiska gårdar av alla gårdar var 8,3 procent och av hela åkerarealen odlades nästan 10 procent ekologiskt. Den genomsnittliga åkerarealen för en ekologisk gård var 52,8 hektar per gård.
  • År 2015 var den offentliga sektorns skuld i Finland 63,1 procent av bruttonationalprodukten, vilket innebär att den låg under det genomsnittliga värdet för EU28-länderna. I Finland hade skuldens andel ökat med 3,8 procentenheter jämfört med året innan. Grekland hade den största skulden, 176,9 procent, och Estland den minsta, 9,7 procent av bruttonationalprodukten. I Finland var den offentliga sektorns underskott -2,7 procent av bruttonationalprodukten, vilket är nära det genomsnittliga värdet för EU28-länderna.

Källa: Statistisk årsbok för Finland 2016. Statistikcentralen. Pris 80 euro (inkl. moms).
Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller Editas nätbokhandel.
Årsboken kan laddas ned i PDF-format på adressen
tilastokeskus.fi/vuosikirja2016.

Förfrågningar: planerare för informationstjänst Sirkku Hiltunen 029 551 6373

Dela