Nyheter 20.6.2019

Publiceringen av de preliminära årsuppgifterna om nationalräkenskaperna har tidigarelagts med en månad

De preliminära årsuppgifterna om nationalräkenskaperna har för första gången publicerats med snabbare tidtabell 20.6.2019. Tidigare har motsvarande uppgifter publicerats andra veckan i juli.

Metoden för framställningen av de preliminära årsuppgifterna har ändrats. Vid framställningen har man använt både kvartals- och årskällor. Att man gjort offentliggörandet snabbare inverkar på datainnehållet på så sätt att det är mer aggregerat än de uppgifter som tidigare publicerades i juli.

Nationalräkenskapernas tyngdpunkt har flyttats till kvartalsräkenskaperna, där man har försökt förbättra uppgiftsunderlaget i synnerhet när det gäller investeringar. Också beräkningsmetoden för förädlingsvärdet inom kvartalsräkenskaperna har reviderats genom att i mera omfattande utsträckning än tidigare använda volymuppgifterna i volymindexet för industriproduktionen samt i omsättningen inom servicebranschen. Dessutom har uppgifterna i kvartalsräkenskaperna mera omfattande än tidigare indelats i offentlig och privat ekonomi.

Årskällor har använts inom de delområden där preliminära årsuppgifter är tillgängliga. Det här har beaktats bl.a. i beräkningen av den offentliga sektorn och företagssektorn, vilkas andel inverkar i betydande grad på förädlingsvärdet.

Också nationalräkenskapernas StatFin-tabeller  har reviderats. Klassificeringarna i StatFin-tabellerna har harmoniserats, tabellernas namn har ändrats och tabeller sammanslagits. På Statistikcentralens webbplats finns också sidan Ändringar av strukturen i StatFin-tabellerna inom nationalräkenskaperna, där användarna kan kontrollera, vilka av de gamla tabellerna som har sammanslagits.

Av de mest centrala aggregaten har nationalräkenskaperna framställt ett tabellpaket i pdf-format (på finska). Tabellerna i detta tabellpaket ersätts med länkar till tabellerna under juni 2019.

Publiceringstidpunkterna för de preliminära årsuppgifterna om nationalräkenskaperna ändras så att årsuppgifterna i fortsättningen uppdateras i samband med varje kvartal i mars, juni, september och december.

Årsuppgifterna uppdateras nästa gång 20.9.2019 då en revidering av hela tidsserien i nationalräkenskaperna görs i enlighet med internationell rekommendation.

Reviderat datainnehåll och tidtabell för publiceringen av nationalräkenskaperna 2019

Förfrågningar:

Överaktuarie Tapio Kuusisto tfn 029 551 3318, twitter @kuusisto_tapio, årsuppgifter

Överaktuarie Samu Hakala tfn 029 551 3756, kvartalsuppgifter

Dela