Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Statistikcentralens verksamhetssätt fick internationellt erkännande

Statistikcentralens verksamhetssätt fick goda vitsord av en internationell utvärderingsgrupp. Utvärderingen var en del av peer review av europeisk uppförandekod för statistik där man går igenom alla länder som omfattas av det europeiska statistiksystemet, dvs. förutom EU:s medlemsländer även Norge, Island och Schweiz.

Den europeiska uppförandekoden för statistik är principer som definierar förutsättningar för högklassig statistikproduktion. Här ingår principer som gäller både statistikbyråns samhälleliga rättigheter och skyldigheter och principer som gäller kvaliteten på statistikproduktionen och produkterna och offentliggörandet av uppgifter. Med tanke på statistikbyråernas ställning är det bl.a. viktigt att de är oavhängiga vad gäller frågor beträffande statistikens innehåll och metoder och rättigheter att insamla uppgifter.

Föremål för utvärderingen var en del av principerna i uppförandekoden. Utvärderingen hänför sig till yrkesmässig oavhängighet, datainsamlingsbefogenheter, tillräckliga resurser, kvalitetsutfästelse, skydd av statistiksekretess, neutralitet och objektivitet samt tydlighet och tillgänglighet av uppgifter.

En grupp på tre personer med representanter från Tysklands och Tjeckiens statistikbyråer samt den europeiska statistikbyrån Eurostat gjorde utvärderingen. Man bekantade sig med Statistikcentralens verksamhet via omfattande dokumentmaterial, intervjuer med anställda och hörande av externa intressentgrupper i augusti.

Det betyg som Statistikcentralen fick hör till de bästa som hittills publicerats. Totalt utvärderades 32 europeiska statistikbyråer, Eurostat medräknat. Hittills har resultat för 20 statistikbyråer publicerats.

Enligt de personer som utför värderingen uppfyller Statistikcentralen väl de flesta kriterierna i uppförandekoderna. Utvärderingsgruppen utarbetade tillsammans med Statistikcentralen en lista på vad som kan förbättras. Exempel på förbättringsobjekt är bl.a. ibruktagande av europeisk uppförandekod för statistik också bland andra producenter av officiell statistik, bättre tjänster för dem som använder forskningsmaterial, komplettering av metadata om material som publiceras elektroniskt och utvecklande av en täckande webbtjänst för Finlands officiella statistik.

Webbadressen till utvärderingsrapporten:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2273,61904978&_dad=portal&_schema=PORTAL

Förfrågningar: Utvecklingschef Jussi Melkas, (09) 1734 2696, förnamn.efternamn@stat.fi


Senast uppdaterad 5.11.2007