Polttoaineluokitus 2018


 •  
  • Polttoaineluokitus 2018
  • Polttoaineluokitusluokitusta käytetään polttoaineiden, sähkön ja lämmön kulutuksen kuvauskehikkona. Luokitus on käytössä teollisuuden energiankäyttötilaston sekä sähkön- ja lämmöntuotantotilaston tiedonkeruissa sekä kasvihuonekaasuinventaarion laadinnassa Tilastokeskuksessa. Lisäksi luokitus on perustana Energiaviraston päästökauppaan liittyvässä päästöjen tarkkailussa ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun, tuotantotukeen oikeuttavan sähkön seurannassa. Myös Energiateollisuus ry hyödyntää luokitusta omassa tilastotuotannossaan.
   Polttoaineluokituksen laajempi versio sisältää myös polttoaineiden oletuslämpöarvot ja -päästökertoimet sekä eräiden polttoaineiden oletustiheydet.

  • Polttoaineluokitus on 4-numerotasoinen. Tiedonkeruussa käytetään tarkinta tasoa.

  • Muutokset vuoden 2018 polttoaineluokitukseen löytyvät osoitteesta: http://tilastokeskus.fi/static/media/uploads/tup/khkinv/khkaasut_polttoaineluokitus_muutokset_2018.pdf

  • Luokituksessa on otettu huomioon EU:n ja IEA:n (International Energy Agency) käyttämät polttoaineita koskevat luokitukset ja raportointivelvoitteet.
   Energiatilastoinnille on luotu säädöspohja vuoden 2009 alusta voimaanastuneella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella energiatilastoista (1099/2008). Energiatilastoasetusta on täydennetty Euroopan unionin komission asetuksilla (844/2010/EU), (147/2013/EU), (431/2014/EU) ja (2017/2010/EU), ja sitä täydennetään myös jatkossa uusilla säädöksillä.

Vaihtoehtoinen näkymä