Polttoaineluokitus 2014


 •  
  • Polttoaineluokitus 2014
  • Polttoaineluokitusluokitus on tarkoitettu polttoaineiden, sähkön ja lämmön kulutuksen mittaamiseen. Luokitusta käytetään teollisuuden energiankäyttötilaston sekä sähkön ja lämmöntuotantotilaston tiedonkeruissa sekä kasvihuonekaasuinventaarion laadinnassa Tilastokeskuksessa. Lisäksi luokitus on perustana Energiaviraston päästökauppaan liittyvässä päästöjen tarkkailussa ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun, tuotantotukeen oikeuttavan sähkön seurannassa. Myös Energiateollisuus ry hyödyntää luokitusta omassa tilastotuotannossaan.
   Polttoaineluokitukseen sisältyy myös polttoaineiden oletuslämpöarvot ja -päästökertoimet.


  • Vuoden 2014 polttoaineluokitukseen lisätty uusia polttoaineluokkia ja luokkien sisältömäärittelyjä on tarkennettu. Eräiden luokkien lämpöarvot, oletushapetuskertoimet ja hiilidioksidin päästökertoimet on päivitetty.

  • Luokituksessa on otettu huomioon EU:n ja IEA:n (International Energy Agency) käyttämät polttoaineita koskevat luokitukset ja raportointivelvoitteet.
   Energiatilastoinnille on luotu säädöspohja vuoden 2009 alusta voimaanastuneella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella energiatilastoista (1099/2008). Energiatilastoasetusta on täydennetty Euroopan unionin komission asetuksilla (844/2010/EU) ja (147/2013/EU) ja sitä täydennetään myös jatkossa uusilla säädöksillä.

Luokat

Vaihtoehtoinen näkymä