Polttoaineluokitus 2015


 •  
  • Polttoaineluokitus 2015
  • Polttoaineluokitusluokitusta käytetään polttoaineiden, sähkön ja lämmön kulutuksen kuvauskehikkona. Luokitus on käytössä teollisuuden energiankäyttötilaston sekä sähkön- ja lämmöntuotantotilaston tiedonkeruissa sekä kasvihuonekaasuinventaarion laadinnassa Tilastokeskuksessa. Lisäksi luokitus on perustana Energiaviraston päästökauppaan liittyvässä päästöjen tarkkailussa ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun, tuotantotukeen oikeuttavan sähkön seurannassa. Myös Energiateollisuus ry hyödyntää luokitusta omassa tilastotuotannossaan.
   Polttoaineluokitukseen sisältyy myös polttoaineiden oletuslämpöarvot ja -päästökertoimet.

  • Vuoden 2015 polttoaineluokitukseen lisätty uusia polttoaineluokkia ja luokkien sisältömäärittelyjä on tarkennettu. Eräiden luokkien lämpöarvot, oletushapetuskertoimet ja hiilidioksidin päästökertoimet on päivitetty.

  • Luokituksessa on otettu huomioon EU:n ja IEA:n (International Energy Agency) käyttämät polttoaineita koskevat luokitukset ja raportointivelvoitteet.
   Energiatilastoinnille on luotu säädöspohja vuoden 2009 alusta voimaanastuneella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella energiatilastoista (1099/2008). Energiatilastoasetusta on täydennetty Euroopan unionin komission asetuksilla (844/2010/EU) ja (147/2013/EU) ja sitä täydennetään myös jatkossa uusilla säädöksillä.

Vaihtoehtoinen näkymä