Polttoaineet


 •  
  • Polttoaineluokitus 2016
  • Polttoaineluokitusluokitusta käytetään polttoaineiden, sähkön ja lämmön kulutuksen kuvauskehikkona. Luokitus on käytössä teollisuuden energiankäyttötilaston sekä sähkön- ja lämmöntuotantotilaston tiedonkeruissa sekä kasvihuonekaasuinventaarion laadinnassa Tilastokeskuksessa. Lisäksi luokitus on perustana Energiaviraston päästökauppaan liittyvässä päästöjen tarkkailussa ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun, tuotantotukeen oikeuttavan sähkön seurannassa. Myös Energiateollisuus ry hyödyntää luokitusta omassa tilastotuotannossaan.
   Polttoaineluokitukseen sisältyy myös polttoaineiden oletuslämpöarvot ja -päästökertoimet. Myös oletustiheydet on lisätty eräille öljynimikkeille ja turpeelle.


  • Vuoden 2016 polttoaineluokitukseen on lisätty kaksi uutta polttoaineluokkaa. Eräiden luokkien lämpöarvot, oletushapetuskertoimet ja hiilidioksidin päästökertoimet on päivitetty. Tiheysarvot on lisätty v.2016 luokituksessa tietyille polttoaineille.

  • Luokituksessa on otettu huomioon EU:n ja IEA:n (International Energy Agency) käyttämät polttoaineita koskevat luokitukset ja raportointivelvoitteet.
   Energiatilastoinnille on luotu säädöspohja vuoden 2009 alusta voimaanastuneella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella energiatilastoista (1099/2008). Energiatilastoasetusta on täydennetty Euroopan unionin komission asetuksilla (844/2010/EU) ja (147/2013/EU) ja sitä täydennetään myös jatkossa uusilla säädöksillä.

Luokat (152)