Sosioekonominen asema 1989


 •  
  • Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat.
  • Luokitus on tehty Ammattiluokitus 2010 - Sosioekonomisen aseman luokitus 1989 luokitusavainta varten.

   Yhteiskunnallista asemaa kuvaavien luokitusten tarkoituksena on jakaa väestö sosiaaliselta ja taloudelliselta asemaltaan suhteellisen homogeenisiin luokkiin. Sosioekonomisen aseman luokituksella pyritään muodostamaan sellaisia sosioekonomisia ryhmiä, joiden jäsenet elävät yhteiskunnan rakenteellis-toiminnallisissa osajärjestelmissä suurin piirtein samantapaisissa asemissa.

   Sosioekonomista asemaa kuvaavia luokituksia käytetään mm. hyvinvointianalyyseissä selvitettäessä eri yhteiskuntaryhmien elinolosuhteita ja niiden muutoksia.


  • Sosioekonomisen aseman luokitus vuodelta 1989 pohjautuu kansainvälisiin suosituksiin, joskaan se ei ole aivan näiden mukainen. YK:n Euroopan järjestö (ECE) on antanut väestölaskentoja varten tilastosuositukset (Recommendations for the 1990 Censuses of Population and Housing in the ECE region. Statistical standards and studies No 40. United Nations. New York 1987.), joita tarkistetaan aina kymmenvuotiskausittain. Näissä on suositus myös sosioekonomisen aseman sekä ammattiaseman luokituksista. YK:n muita maanosia koskevissa väestölaskentasuosituksissa vastaavaa sosioekonomisen aseman luokitusta koskevaa suositusta ei ole, joten Euroopan järjestön antama suositus on ainoa voimassa oleva kansainvälinen suositus ja sekin koskee vain väestölaskentoja.

Luokat

Vaihtoehtoinen näkymä