Tilastokeskuksen käytännöt tilastotietojen muutostilanteissa

Tilastokeskuksen julkaisemiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ensimmäisen julkaisun jälkeen. Tilastojen käytettävyyden kannalta on tärkeää, että käyttäjät saavat tarpeellisen tiedon tilastojen muutosten syistä, suuruudesta ja ajoituksesta nopeasti ja läpinäkyvästi.

Euroopan tilastoyhteisössä on sovittu käytännöistä, jotka ohjaavat muutosten tekemistä tilastoihin sekä näistä muutoksista tiedottamista. Tällä halutaan edistää tilastovirastojen julkaisemien tietojen luotettavuuden arviointia.

Julkistetun tilastotiedon muutostilanteet voidaan jakaa kahteen ryhmään: tietojen tarkentumiseen ja virhetilanteisiin.

Tietojen tarkentuminen parantaa tilaston laatua

Jo julkistettujen tilastotietojen tarkentuminen eli revisio on osa normaalia tilastotuotantoa ja merkitsee laadun parantumista. Periaatteena on, että tilastotiedot perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon ja tietoon tilastoitavasta ilmiöstä. Toisaalta tarkentumisesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman läpinäkyvästi ennakkoon. Ennakkoviestinnällä varmistetaan, että käyttäjät pystyvät varautumaan tietojen tarkentumiseen.

Tilastojulkistusten tietojen tarkentumisen taustalla on useimmiten aineiston täydentyminen. Tällöin uusi, revisioitu tilastoluku perustuu laajempaa tietopohjaan ja kuvaa ilmiötä entistä tarkemmin.

Tilaston tietojen tarkentuminen voi liittyä myös käytettävään laskentamenetelmään, kuten lukujen vuosittaiseen täsmäytykseen tai painorakenteen päivitykseen. Myös perusvuoden ja käytettyjen luokitusten muutoksesta aiheutuu tietojen tarkentumista.

Suhdannetilastojen kausitasoitetut tiedot tarkentuvat käytettävän laskentamenetelmän vuoksi. Uuden aikasarjahavainnon tuoma lisäinformaatio hyödynnetään mallipohjaisessa laskentamenetelmässä, mikä heijastuu vanhojen julkistusten muutoksena. Tuoreimpien kausitasoitettavien lukujen revisioitumisesta kerrotaan tilastojen julkistuksissa ja laatuselosteissa.

Keskeisten suhdannetilastojen ja joidenkin vuositilastojen yhteydessä julkistetaan myös taulukko toteutuneista revisioista. Taulukosta ilmenee, miten viimeisten tilastoajankohtien tiedot ovat muuttuneet ensimmäisen ja tuoreimman tilastojulkistuksen välillä. Taulukko löytyy tilastojulkistuksen kohdassa Tietojen tarkentuminen.

Kunkin tilaston tietojen tarkentumiseen vaikuttavista syistä kerrotaan tarkemmin tilaston laatuselosteessa (kohdassa Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus). Kuvauksesta ilmenee myös revisioiden tavanomainen suuruusluokka, kuinka kauan tiedot tarkentuvat ensimmäisen julkistuskerran jälkeen ja tarkentuvatko jotkin tiedot muita enemmän.

Mikäli tilaston tietojen tarkentuminen on merkittävästi tavallista suurempi, kerrotaan sen syistä erikseen tilastojulkistuksessa.

Virhetilanteista tiedotetaan käyttäjille1)

Tilastojulkistamisen virheitä ovat muun muassa julkistusten teksteissä, kuvioissa tai taulukoissa esitetyt virheelliset luvut tai väärien käsitteiden käyttö. Toisin kuin tietojen tarkentuminen, virhetilanteet ovat odottamattomia poikkeamia normaalista tilastotuotannosta.

Virheet korjataan ja niistä tiedotetaan käyttäjille mahdollisimman nopeasti. Tilastokeskus kertoo merkittävistä virheistä samassa laajuudessa ja samoja kanavia käyttäen kuin varsinaisten tietojen julkistamisessa.

Korjattuihin tilastojulkistuksiin lisätään merkintä korjauksesta sekä tieto korjauksen ajankohdasta. Mikäli mahdollista, myös alkuperäinen, virheellinen tieto jätetään näkyviin.

Tilastoissa esiintyvät kirjoitus- ja muut muotovirheet korjataan mahdollisimman nopeasti ja joustavasti, eikä niistä tehdä erillistä merkintää verkkosivuille.

Tilastotietokantoihin tehtävistä muutoksista uutisoidaan Muutoksia tietokannassa -sivulla. Tilastotietokannoissa ylläpidetään vain tuoreimpia tietoja.

Myös aikataulupoikkeamat lasketaan virhetilanteiksi. Mikäli tilastotiedon julkistaminen myöhästyy merkittävästi ilmoitetusta ajankohdasta, ilmoitetaan myöhästymisestä Tilastokeskuksen kotisivulla.

1) Katso myös Suomen virallisen tilaston julkaisuohje kohta 3.6. Julkaistujen tilastotietojen muuttuminen.