Statistikcentralens praxis vid ändringar av statistisk information

Det kan göras ändringar i de uppgifter som Statistikcentralen publicerar efter att de publicerats för första gången. För användbarheten av statistiken är det viktigt att användarna får nödvändig information om orsakerna till ändringarna i statistiken, deras omfång och tidtabell snabbt och transparent.

Inom det europeiska statistiksamfundet har man kommit överens om en praxis som styr genomförandet av ändringar i statistiken samt informeringen om dessa ändringar. Med detta vill man främja bedömningen av tillförlitligheten av de uppgifter som statistikbyråerna publicerar.

Ändringarna av statistisk information kan indelas i två grupper: revidering av uppgifter och felsituationer.

Revidering av uppgifter förbättrar kvaliteten på statistik

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

De säsongrensade uppgifterna i konjunkturstatistiken revideras på grund av den använda beräkningsmetoden. Den tilläggsinformation som en ny observation i tidsserien medför utnyttjas i en modellbaserad beräkningsmetod, vilket återspeglas i ändringar i gamla offentliggöranden. Information om revideringen av de senaste säsongrensade siffrorna finns i offentliggörandena och kvalitetsbeskrivningarna.

I samband med den centrala konjunkturstatistiken och viss årsstatistik publiceras också en tabell om revideringarna. Av tabellen framgår hur uppgifterna för de senaste statistikperioderna förändrats mellan det första och det senaste offentliggörandet. Tabellen finns i offentliggörandet under punkten Revideringar i denna statistik.

Närmare information om orsaker som påverkar revideringen av uppgifter i varje statistik finns att läsa i statistikens kvalitetsbeskrivning (under punkten Felfrihet och exakthet). Av beskrivningen framgår också revideringarnas normala storleksklass, hur länge uppgifterna revideras efter att de publicerats för första gången och om vissa uppgifter revideras mer än andra.

Om revideringen av uppgifterna i en statistik är avsevärt större än vanligt berättas det om dess orsaker separat i offentliggörandet.

Användarna informeras om felsituationer1)

Fel i offentliggörandena är bl.a. felaktiga siffror i texterna, figurerna eller tabellerna eller användningen av felaktiga begrepp. Till skillnad från revidering av uppgifter är felsituationer oväntade avvikelser i den normala statistikproduktionen.

Felen korrigeras och användarna informeras om dem så snart som möjligt. Statistikcentralen berättar om betydande fel i samma utsträckning och genom samma kanaler som vid offentliggörandet av egentliga uppgifter.

De korrigerade offentliggörandena kompletteras med en anteckning om korrigeringen samt korrigeringsdatum. Om möjligt, lämnas också den gamla, felaktiga uppgiften kvar.

Stav- och formfel i statistiken korrigeras så snart och smidigt som möjligt och de antecknas inte separat på webbplatsen.

Ändringar i statistikdatabaserna rapporteras på sidan Muutoksia tietokannassa (Ändringar i databasen, på finska). I statistikdatabaserna upprätthålls bara de senaste uppgifterna.

Avvikelser i tidtabellen räknas också som felsituationer. Om offentliggörandet av statistiska uppgifter försenas avsevärt från den utlovade tidpunkten, meddelar Statistikcentralen om detta på sin webbplats.

1) Se också Anvisning för publicering av Finlands officiella statistik, punkt 3.6. Ändring av statistiska uppgifter i publikationer