Luokitukset | Tilastokeskus

Klassificeringar

Statistikcentralen upprätthåller och utger nationella klassificeringsrekommendationer. De flesta av dem baserar sig på internationella standarder som fastställts med EU-direktiv. Genom att använda klassificeringsrekommendationerna främjas jämförbarheten mellan statistikuppgifter som producerats under olika tider och i olika regioner.

Klassificeringarna består av benämningar, dvs. namn på klasser, deras koder, dvs. nummer- eller bokstavsserier, samt beskrivningar av klasserna, dvs. definitioner. Med en klassificering avses en indelning av enskilda uppgifter som förekommer i statistikmaterialet efter fastställda egenskaper i olika grupper på ett sådant sätt att varje enhet ingår i endast en grupp. I samband med indelningen namnges grupperna och de får koder.

Klassificeringsgrupper