Windows-1252;;polttoaineet_1_20150101 code;level;classificationItemName "'1'";1;"Fossila bränslen" "'11'";2;"Oljor" "'111'";3;"Gaser" "'1111'";4;"Raffinerigas" "'1112'";4;"Gasol, flytgas" "'1119'";4;"Övrig gas" "'112'";3;"Tunna oljor" "'1121'";4;"Industribensin" "'1122'";4;"Motorbensin" "'1123'";4;"Flygbensin" "'113'";3;"Mellantjocka oljor" "'1131'";4;"Flygfotogen" "'1132'";4;"Annat fotogen, petroleum" "'1133'";4;"Dieselolja" "'1134'";4;"Lätt brännolja, tunn eldningsolja, lågsvavlig" "'1135'";4;"Lätt brännolja, svavelfri" "'1139'";4;"Andra mellantjocka oljor" "'114'";3;"Tjocka oljor" "'1141'";4;"Tung brännolja, tjockolja, svavelhalt < 1 %" "'1142'";4;"Tung brännolja, tjockolja, svavelhalt >= 1 %" "'1143'";4;"Andra tjocka oljor" "'1144'";4;"Tung brännolja, tjockolja, svavelhalt <= 0,1 %" "'115'";3;"Petroleumkoks" "'1150'";4;"Petroleumkoks" "'116'";3;"Retur- och spilloljor" "'1160'";4;"Retur- och spilloljor" "'119'";3;"Andra oljeprodukter" "'1190'";4;"Andra oljeprodukter" "'12'";2;"Kol" "'121'";3;"Stenkol" "'1211'";4;"Antracit" "'1212'";4;"Stenkol, bituminöst" "'122'";3;"Annat kol" "'1221'";4;"Halvbituminöst kol, brunkol" "'1222'";4;"Kolbriketter" "'1228'";4;"Koltjära" "'1229'";4;"Annat kol, ospecificerat" "'123'";3;"Koks" "'1230'";4;"Koks" "'124'";3;"Koksgas" "'1240'";4;"Koksgas" "'125'";3;"Masugnsgas" "'1250'";4;"Masugnsgas" "'126'";3;"CO-gas" "'1260'";4;"CO-gas" "'13'";2;"Naturgas" "'131'";3;"Naturgas" "'1311'";4;"Naturgas" "'1312'";4;"Flytande naturgas (LNG)" "'2'";1;"Torv" "'21'";2;"Torv" "'211'";3;"Frästorv" "'2110'";4;"Frästorv" "'212'";3;"Stycketorv" "'2120'";4;"Stycketorv" "'213'";3;"Torvpelletar och -briketter" "'2130'";4;"Torvpelletar och -briketter" "'3'";1;"Förnybara och blandbränslen" "'31'";2;"Biomassa" "'311'";3;"Skogsbränsle" "'3111'";4;"Vedträn, långved och småved" "'3112'";4;"Helträds- eller slanflis" "'3113'";4;"Flis eller kross av hyggesrester" "'3114'";4;"Stubbkross (tidigare stubbflis)" "'3115'";4;"Energivide (och annan trädart med kort växtföljd)" "'312'";3;"Trärestprodukter från industrin" "'3121'";4;"Bark" "'3122'";4;"Sågspån" "'3123'";4;"Flis eller kross av trärester" "'3124'";4;"Kutterspån, slipdamm o.d." "'3128'";4;"Trärestprodukter från industrin, ospecificerade" "'3129'";4;"Övriga restprodukter av trä" "'313'";3;"Avlutar från träförädlingsindustrin" "'3130'";4;"Avlutar från träförädlingsindustrin" "'314'";3;"Bi- och avfallsprodukter från träförädlingsindustrin" "'3141'";4;"Tallolja och tallbeckolja" "'3142'";4;"Metanol och terpentin" "'3149'";4;"Övriga bi- och avfallsprodukter från träförädlingsindustrin" "'315'";3;"Återvinningsträ" "'3150'";4;"Återvinningsträ" "'316'";3;"Träpelletar och -briketter" "'3160'";4;"Träpelletar och -briketter" "'317'";3;"Vegetabiliska produkter" "'3171'";4;"Rörflen" "'3172'";4;"Spannmålsväxter och halm" "'3174'";4;"Vegetabiliska oljor och fetter" "'3179'";4;"Övriga vegetabiliska bränslen" "'318'";3;"Animaliska produkter" "'3181'";4;"Animaliskt fett" "'3189'";4;"Övriga animaliska bränslen" "'32'";2;"Övriga bio- eller blandbränslen" "'321'";3;"Biogas" "'3211'";4;"Biogas från avstjälpningsplats" "'3212'";4;"Biogas från avloppsreningsverk" "'3213'";4;"Biogas från industrin" "'3214'";4;"Biometan" "'3215'";4;"Syntetisk biogas" "'3219'";4;"Övriga biogaser" "'322'";3;"Flytande biobränslen" "'3221'";4;"Bioeldningsolja" "'3222'";4;"Biopyrolysolja" "'3223'";4;"Bioflytgas, biopropan" "'3229'";4;"Övriga flytande biobränslen" "'323'";3;"Blandbränslen" "'3231'";4;"Återvinningsbränslen" "'3232'";4;"Rivningsträ" "'3233'";4;"Impregnerat trä" "'3234'";4;"Avsvärtningsslam" "'3235'";4;"Avfallpelletar" "'3236'";4;"Gummiavfall" "'3238'";4;"Kommunalt avfall / blandavfall" "'3239'";4;"Övriga blandbränslen" "'324'";3;"Produktgas" "'3240'";4;"Produktgas" "'325'";3;"Bioslam" "'3250'";4;"Bioslam" "'326'";3;"Biokol" "'3260'";4;"Biokol" "'4'";1;"Övriga energikällor" "'41'";2;"Kärnenergi" "'411'";3;"Kärnenergi" "'4110'";4;"Kärnenergi" "'49'";2;"Övriga energikällor" "'491'";3;"Övriga bi- och restprodukter som används som bränsle" "'4911'";4;"Plastavfall" "'4913'";4;"Problemavfall" "'4919'";4;"Övrigt avfall" "'492'";3;"Industriell reaktionsvärme" "'4920'";4;"Industriell reaktionsvärme" "'493'";3;"Industriell sekundärvärme" "'4930'";4;"Industriell sekundärvärme" "'494'";3;"..." "'4940'";4;".." "'495'";3;"Ånga" "'4950'";4;"Ånga" "'497'";3;"Svavel" "'4970'";4;"Svavel" "'498'";3;"Väte" "'4980'";4;"Väte" "'499'";3;"Övriga energikällor, ospecificerade" "'4990'";4;"Övriga energikällor, ospecificerade" "'5'";1;"Elektricitet och värme" "'51'";2;"Elektricitet" "'510'";3;"Elektricitet" "'5100'";4;"Elektricitet" "'52'";2;"Värme" "'521'";3;"Fjärrvärme" "'5210'";4;"Fjärrvärme" "'522'";3;"Värme/ånga som förbrukats i industriella processen" "'5220'";4;"Värme/ånga som förbrukats i industriella processen"