Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Byggnadsklassificering 1982

 •  
  • Syftet med byggnadsklassificeringen är att klassificera byggnader efter användningssyfte.

Klasser (142)


 • 01-03 Egentliga bostadsbyggnader ...
  • 01 Fristående småhus ...
   • 011 Hus med en bostad ...
   • 012 Hus med två bostäder ...
   • 013 Med småhus jämförbara fristående bostadshus ...
  • 02 Sammanbyggda småhus ...
   • 021 Radhus ...
   • 022 Kedjehus ...
  • 03 Flervåningsbostadshus ...
   • 031 Punkt- eller tornhus ...
   • 032 Loftgång- eller svalgångshus ...
   • 039 Övriga flervåningshus ...
  • 04 Fritidsbostadshus ...
 • 1 Butiks-, inkvarterings- och bespisningsbyggnader ...
  • 11 Butiksbyggnader ...
   • 111 Butikshallbyggander ...
   • 119 Övriga butiksbyggnader ...
  • 12 Byggnader för inkvarteringsrörelse ...
   • 121 Hotell, motell ...
   • 122 Resandehem, motorhärbärgen ...
   • 123 Semester-, vilo- och rekreationshem ...
   • 124 Semesterstugor för uthyrning ...
   • 129 Övriga byggnader för inkvarteringsrörelse ...
  • 13 Övriga inkvarteringsbyggnader ...
   • 131 Internat ...
   • 139 Övriga inkvarteringsbyggnader ...
  • 14 Bespisningsbyggnader ...
 • 2 Vårdbyggnader ...
  • 21 Hälsovårdsbyggnader ...
   • 211 Centralsjukhus ...
   • 212 Mentalsjukhus ...
   • 213 Övriga sjukhus ...
   • 214 Hälsovårdscentraler ...
   • 215 Rehabiliteringsinrättningar ...
   • 219 Övriga hälsovårdsbyggnader ...
  • 22 Vårdanstaltsbyggnader ...
   • 221 Kommunal- och ålderdomshem ...
   • 222 Barnhem, skolhem ...
   • 223 Vårdanstalter för utvecklingsstörda ...
   • 224 Vårdanstalter för rusmedelmissbrukare ...
   • 229 Övriga vårdanstaltsbyggnader ...
  • 23 Socialvårdens övriga byggnader ...
   • 231 Barndaghem ...
   • 239 Socialvårdens övriga byggnader ...
  • 24 Straffanstaltsbyggnader ...
   • 241 Fängelser ...
   • 249 Övriga straffanstalter ...
 • 3 Kontors- och förvaltningsbyggnader ...
  • 31 Offentliga förvaltningsbyggnader ...
  • 32 Övriga kontors- och förvaltningsbyggnader ...
   • 321 Industrins kontors- och förvaltningsbyggnader ...
   • 329 Övriga kontors- och förvaltningsbyggnader ...
 • 4 Byggnader för samlingslokaler ...
  • 41 Teater- och konsertbyggnader ...
   • 411 Teatrar ...
   • 412 Konsert- och kongresshus, operabyggnader ...
   • 413 Biografer ...
  • 42 Biblioteks-, musei- och utställningshallbyggnader ...
   • 421 Bibliotek ...
   • 422 Museer och konstgallerier ...
   • 423 Utställningshallar, planetarier ...
  • 43 Samlingslokals-, klubblokals- m.fl. byggnader ...
   • 431 Församlingshus ...
   • 432 Student- och nationshus ...
   • 433 Arbetarförenings- och andra föreningshus, ungdomsgårdar ...
  • 44 Kyrkobyggnader ...
   • 441 Kyrkor, kapell, bönehus, krematorier ...
   • 442 Fristående klockstaplar o.a. kyrkobyggnader ...
  • 45 Idrotts- och motionsbyggnader ...
   • 451 Ishallar ...
   • 452 Simhallar ...
   • 453 Sport- och övriga idrottshallar ...
   • 454 Stadion- och åskådarläktarbyggnader ...
   • 459 Övriga idrotts- och motionsbyggnader ...
  • 49 Övriga byggnader för samlingslokaler ...
   • 491 Täckta danslavar, nöjesparkbyggnader ...
   • 499 Övriga byggnader för samlingslokaler ...
 • 5 Undervisningsbyggnader ...
  • 51 Grundskole-, gymnasie- o.dyl. byggnader ...
   • 511 Grundskolor och gymnasier ...
   • 512 Specialskolor ...
   • 513 Övriga allmänbildande läroanstalter ...
  • 52 Yrkesläroanstaltsbyggnader ...
   • 521 Yrkeskolor ...
   • 529 Övriga yrkesläroanstalter ...
  • 53 Högskole- och forkningsanstaltsbyggnader ...
   • 531 Högskolor ...
   • 532 Forskningsanstaltsbyggnader ...
 • 6 Industribyggnader ...
  • 61 Energiproduktions- o.dyl. byggnader ...
   • 611 Kraftverksbyggnader ...
   • 612 Övriga energiproduktionsbyggander och byggnader för energiöverföring ...
   • 613 Byggnader för gas-, vatten- och avfallsanläggningar ...
  • 69 Indutrins övriga produktionsbyggnader ...
   • 691 Indutrihallar ...
   • 699 Industrins övriga produktionsbyggnader ...
 • 7 Lagerbyggnader ...
  • 71 Silobyggnader ...
  • 72 Byggnader för vätskeuppbevaring ...
  • 79 Övriga lagerbyggnader ...
   • 791 Industrilager ...
   • 792 Handelslager ...
   • 799 Övriga lager ...
 • 8 Byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske ...
  • 81 Husdjursbyggnader ...
   • 811 Ladugårdar ...
   • 819 Övriga husdjursbyggnader ...
  • 89 Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske ...
   • 891 Spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål ...
   • 892 Växthus ...
   • 893 Pälsdjursfarmer ...
   • 899 Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske ...
 • 9 Trafikbyggnader och övriga byggnader ...
  • 91 Trafikbyggnader ...
   • 911 Motorfordonsgarage ...
   • 912 Servicebyggnader för motorfordon ...
   • 913 Garage och servicebyggnader för andra fordon ...
   • 914 Järvägsstationer ...
   • 915 Busstationer ...
   • 916 Flygstationer ...
   • 917 Hamnarnas passagerarterminaler ...
   • 918 Parkeringshus ...
   • 919 Övriga trafikbyggnader ...
  • 92 Telekommunikationsbyggnader ...
   • 921 Telefoncentraler, automatcentraler ...
   • 922 Länk-, signal-, väderleks-, radio-, radar-, teleförstärkar- och telefonstationer ...
   • 929 Övriga telekommunikationsbyggnader ...
  • 93 Bastubyggnader ...
   • 931 Bostadshusens bastubyggnader ...
   • 939 Övriga bastubyggnader ...
  • 94 Ekonomibyggnader ...
   • 941 Bostadshusens ekonomibyggnader ...
   • 942 Byggnader för personal- och socialutrymmen ...
   • 949 Övriga ekonomibyggnader ...
  • 99 Övriga byggnader ...
   • 991 Brandstationer ...
   • 992 Försvarsmaktens och gräns- och sjöbevakningens ospecificerade byggnader ...
   • 993 Djurstallar och -burar ...
   • 994 Skyddsrum ...
   • 999 Övriga byggnader ...
 • *** Okänd ...