Windows-1252;;rakennus_1_19820101 code;level;classificationItemName "'0'";1;"Bostadsbyggnader" "'01-03'";0;"Egentliga bostadsbyggnader" "'01'";2;"Fristående småhus" "'011'";3;"Hus med en bostad" "'012'";3;"Hus med två bostäder" "'013'";3;"Med småhus jämförbara fristående bostadshus" "'02'";2;"Sammanbyggda småhus" "'021'";3;"Radhus" "'022'";3;"Kedjehus" "'03'";2;"Flervåningsbostadshus" "'031'";3;"Punkt- eller tornhus" "'032'";3;"Loftgång- eller svalgångshus" "'039'";3;"Övriga flervåningshus" "'04'";2;"Fritidsbostadshus" "'1'";1;"Butiks-, inkvarterings- och bespisningsbyggnader" "'11'";2;"Butiksbyggnader" "'111'";3;"Butikshallbyggander" "'119'";3;"Övriga butiksbyggnader" "'12'";2;"Byggnader för inkvarteringsrörelse" "'121'";3;"Hotell, motell" "'122'";3;"Resandehem, motorhärbärgen" "'123'";3;"Semester-, vilo- och rekreationshem" "'124'";3;"Semesterstugor för uthyrning" "'129'";3;"Övriga byggnader för inkvarteringsrörelse" "'13'";2;"Övriga inkvarteringsbyggnader" "'131'";3;"Internat" "'139'";3;"Övriga inkvarteringsbyggnader" "'14'";2;"Bespisningsbyggnader" "'2'";1;"Vårdbyggnader" "'21'";2;"Hälsovårdsbyggnader" "'211'";3;"Centralsjukhus" "'212'";3;"Mentalsjukhus" "'213'";3;"Övriga sjukhus" "'214'";3;"Hälsovårdscentraler" "'215'";3;"Rehabiliteringsinrättningar" "'219'";3;"Övriga hälsovårdsbyggnader" "'22'";2;"Vårdanstaltsbyggnader" "'221'";3;"Kommunal- och ålderdomshem" "'222'";3;"Barnhem, skolhem" "'223'";3;"Vårdanstalter för utvecklingsstörda" "'224'";3;"Vårdanstalter för rusmedelmissbrukare" "'229'";3;"Övriga vårdanstaltsbyggnader" "'23'";2;"Socialvårdens övriga byggnader" "'231'";3;"Barndaghem" "'239'";3;"Socialvårdens övriga byggnader" "'24'";2;"Straffanstaltsbyggnader" "'241'";3;"Fängelser" "'249'";3;"Övriga straffanstalter" "'3'";1;"Kontors- och förvaltningsbyggnader" "'31'";2;"Offentliga förvaltningsbyggnader" "'32'";2;"Övriga kontors- och förvaltningsbyggnader" "'321'";3;"Industrins kontors- och förvaltningsbyggnader" "'329'";3;"Övriga kontors- och förvaltningsbyggnader" "'4'";1;"Byggnader för samlingslokaler" "'41'";2;"Teater- och konsertbyggnader" "'411'";3;"Teatrar" "'412'";3;"Konsert- och kongresshus, operabyggnader" "'413'";3;"Biografer" "'42'";2;"Biblioteks-, musei- och utställningshallbyggnader" "'421'";3;"Bibliotek" "'422'";3;"Museer och konstgallerier" "'423'";3;"Utställningshallar, planetarier" "'43'";2;"Samlingslokals-, klubblokals- m.fl. byggnader" "'431'";3;"Församlingshus" "'432'";3;"Student- och nationshus" "'433'";3;"Arbetarförenings- och andra föreningshus, ungdomsgårdar" "'44'";2;"Kyrkobyggnader" "'441'";3;"Kyrkor, kapell, bönehus, krematorier" "'442'";3;"Fristående klockstaplar o.a. kyrkobyggnader" "'45'";2;"Idrotts- och motionsbyggnader" "'451'";3;"Ishallar" "'452'";3;"Simhallar" "'453'";3;"Sport- och övriga idrottshallar" "'454'";3;"Stadion- och åskådarläktarbyggnader" "'459'";3;"Övriga idrotts- och motionsbyggnader" "'49'";2;"Övriga byggnader för samlingslokaler" "'491'";3;"Täckta danslavar, nöjesparkbyggnader" "'499'";3;"Övriga byggnader för samlingslokaler" "'5'";1;"Undervisningsbyggnader" "'51'";2;"Grundskole-, gymnasie- o.dyl. byggnader" "'511'";3;"Grundskolor och gymnasier" "'512'";3;"Specialskolor" "'513'";3;"Övriga allmänbildande läroanstalter" "'52'";2;"Yrkesläroanstaltsbyggnader" "'521'";3;"Yrkeskolor" "'529'";3;"Övriga yrkesläroanstalter" "'53'";2;"Högskole- och forkningsanstaltsbyggnader" "'531'";3;"Högskolor" "'532'";3;"Forskningsanstaltsbyggnader" "'6'";1;"Industribyggnader" "'61'";2;"Energiproduktions- o.dyl. byggnader" "'611'";3;"Kraftverksbyggnader" "'612'";3;"Övriga energiproduktionsbyggander och byggnader för energiöverföring" "'613'";3;"Byggnader för gas-, vatten- och avfallsanläggningar" "'69'";2;"Indutrins övriga produktionsbyggnader" "'691'";3;"Indutrihallar" "'699'";3;"Industrins övriga produktionsbyggnader" "'7'";1;"Lagerbyggnader" "'71'";2;"Silobyggnader" "'72'";2;"Byggnader för vätskeuppbevaring" "'79'";2;"Övriga lagerbyggnader" "'791'";3;"Industrilager" "'792'";3;"Handelslager" "'799'";3;"Övriga lager" "'8'";1;"Byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske" "'81'";2;"Husdjursbyggnader" "'811'";3;"Ladugårdar" "'819'";3;"Övriga husdjursbyggnader" "'89'";2;"Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske" "'891'";3;"Spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål" "'892'";3;"Växthus" "'893'";3;"Pälsdjursfarmer" "'899'";3;"Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske" "'9'";1;"Trafikbyggnader och övriga byggnader" "'91'";2;"Trafikbyggnader" "'911'";3;"Motorfordonsgarage" "'912'";3;"Servicebyggnader för motorfordon" "'913'";3;"Garage och servicebyggnader för andra fordon" "'914'";3;"Järvägsstationer" "'915'";3;"Busstationer" "'916'";3;"Flygstationer" "'917'";3;"Hamnarnas passagerarterminaler" "'918'";3;"Parkeringshus" "'919'";3;"Övriga trafikbyggnader" "'92'";2;"Telekommunikationsbyggnader" "'921'";3;"Telefoncentraler, automatcentraler" "'922'";3;"Länk-, signal-, väderleks-, radio-, radar-, teleförstärkar- och telefonstationer" "'929'";3;"Övriga telekommunikationsbyggnader" "'93'";2;"Bastubyggnader" "'931'";3;"Bostadshusens bastubyggnader" "'939'";3;"Övriga bastubyggnader" "'94'";2;"Ekonomibyggnader" "'941'";3;"Bostadshusens ekonomibyggnader" "'942'";3;"Byggnader för personal- och socialutrymmen" "'949'";3;"Övriga ekonomibyggnader" "'99'";2;"Övriga byggnader" "'991'";3;"Brandstationer" "'992'";3;"Försvarsmaktens och gräns- och sjöbevakningens ospecificerade byggnader" "'993'";3;"Djurstallar och -burar" "'994'";3;"Skyddsrum" "'999'";3;"Övriga byggnader" "'***'";0;"Okänd"