Byggnadsklassificering 1994

A Bostadsbyggnader

Byggnader som avsetts för boende och där minst hälften av våningsytan är bostadsyta.

Hit förs inte:

Kollektivbostadsbyggnader vars boningsrum inte uppfyller definitionen på bostad eller som tydligt opereras kommersiellt, förs till klasserna 131 och 139. [1]


...