Windows-1252;;rakennus_1_19940101 code;level;classificationItemName "'A'";1;"Bostadsbyggnader" "'01'";2;"Fristående småhus" "'011'";3;"Hus med en bostad" "'012'";3;"Hus med två bostäder" "'013'";3;"Övriga fristående småhus" "'02'";2;"Rad- och kedjehus" "'021'";3;"Radhus" "'022'";3;"Kedjehus" "'03'";2;"Flervåningsbostadshus" "'032'";3;"Loftgångshus" "'039'";3;"Övriga flervåningsbostadshus" "'B'";1;"Fritidsbostadshus" "'04'";2;"Fritidsbostadshus" "'041'";3;"Fritidsbostadshus" "'C'";1;"Affärsbyggnader" "'11'";2;"Butiksbyggnader" "'111'";3;"Butikshallar" "'112'";3;"Affärs- och varuhus, handelscentra" "'119'";3;"Övriga butiksbyggnader" "'12'";2;"Byggnader för inkvarteringsanläggningar" "'121'";3;"Hotell o.dyl." "'123'";3;"Semester-, vilo- och rekreationshem" "'124'";3;"Semesterstugor och -aktier som hyrs ut" "'129'";3;"Övriga byggnader för inkvarteringsanläggningar" "'13'";2;"Kollektivbostadsbyggnader" "'131'";3;"Kollektivbostadsbyggnader o.dyl." "'139'";3;"Övriga kollektivbostadsbyggnader" "'14'";2;"Restauranger o.dyl." "'141'";3;"Restauranger o.dyl." "'D'";1;"Kontorsbyggnader" "'15'";2;"Kontorsbyggnader" "'151'";3;"Kontorsbyggnader" "'E'";1;"Trafikbyggnader" "'16'";2;"Trafikbyggnader" "'161'";3;"Järnvägs- och busstationer, flyg- och hamnterminaler" "'162'";3;"Garage och servicebyggnader för fordon" "'163'";3;"Parkeringshus" "'164'";3;"Telekommunikationsbyggnader" "'169'";3;"Övriga trafikbyggnader" "'F'";1;"Vårdbyggnader" "'21'";2;"Hälsovårdsbyggnader" "'211'";3;"Centralsjukhus" "'213'";3;"Övriga sjukhus" "'214'";3;"Hälso(vårds)centraler" "'215'";3;"Specialbyggnader inom hälsovård" "'219'";3;"Övriga hälsovårdsbyggnader" "'22'";2;"Vårdanstaltsbyggnader" "'221'";3;"Ålderdomshem" "'222'";3;"Barnhem och skolhem" "'223'";3;"Vårdanstalter för utvecklingsstörda" "'229'";3;"Övriga vårdanstaltsbyggnader" "'23'";2;"Övriga byggnader inom socialväsendet" "'231'";3;"Barndaghem" "'239'";3;"Byggnader inom socialväsendet som inte klassificerats annorstädes" "'24'";2;"Fängelser" "'241'";3;"Fängelser" "'G'";1;"Byggnader för samlingslokaler" "'31'";2;"Teater- och konsertbyggnader" "'311'";3;"Teatrar, opera-, konsert- och kongresshus" "'312'";3;"Biografer" "'32'";2;"Byggnader för bibliotek, museer och utställningshallar" "'322'";3;"Bibliotek och arkiv" "'323'";3;"Museer och konstgallerier" "'324'";3;"Utställningshallar" "'33'";2;"Förenings- och klubblokalsbyggnader o.dyl." "'331'";3;"Förenings- och klubblokalsbyggnader o.dyl." "'34'";2;"Byggnader för religiösa samfund" "'341'";3;"Kyrkor, kapell, kloster och bönehus" "'342'";3;"Församlingshus" "'349'";3;"Övriga byggnader för religiösa samfund" "'35'";2;"Idrotts- och motionsbyggnader" "'351'";3;"Ishallar" "'352'";3;"Simhallar" "'353'";3;"Tennis-, squash- och badmintonhallar" "'354'";3;"Allaktivitetshallar och övriga idrottshallar" "'359'";3;"Övriga idrotts- och motionsbyggnader" "'36'";2;"Övriga byggnader för samlingslokaler" "'369'";3;"Övriga byggnader för samlingslokaler" "'H'";1;"Undervisningsbyggnader" "'51'";2;"Byggnader för allmänbildande läroanstalter" "'511'";3;"Byggnader för allmänbildande läroanstalter" "'52'";2;"Byggnader för yrkesläroanstalter" "'521'";3;"Byggnader för yrkesläroanstalter" "'53'";2;"Högskole- och forskningsanstaltsbyggnader" "'531'";3;"Högskolebyggnader" "'532'";3;"Forskningsanstaltsbyggnader" "'54'";2;"Övriga undervisningsbyggnader" "'541'";3;"Organisationers, förbunds, arbetsgivares o.dyl. undervisningsbyggnader" "'549'";3;"Undervisningsbyggnader som inte klassificerats annorstädes" "'J'";1;"Industribyggnader" "'61'";2;"Byggnader för energiproduktion o.dyl." "'611'";3;"Kraftverksbyggnader" "'613'";3;"Byggnader för samhällsteknik" "'69'";2;"Produktionsbyggnader inom industrin" "'691'";3;"Industrihallar" "'692'";3;"Industri- och småindustrihus" "'699'";3;"Övriga produktionsbyggnader inom industrin" "'K'";1;"Lagerbyggnader" "'71'";2;"Lagerbyggnader" "'711'";3;"Industrilager" "'712'";3;"Handelslager" "'719'";3;"Övriga lagerbyggnader" "'L'";1;"Byggnader för brand- och räddningsväsendet" "'72'";2;"Byggnader för brand- och räddningsväsendet" "'721'";3;"Brandstationer" "'722'";3;"Skyddsrum" "'729'";3;"Övriga byggnader för brand- och räddningsväsendet" "'M'";1;"Lantbruksbyggnader" "'81'";2;"Husdjursbyggnader" "'811'";3;"Ladugårdar, svinhus, hönsgårdar o.dyl." "'819'";3;"Djurstall, stall för travhästar, maneger o.dyl." "'89'";2;"Övriga lantbruksbyggnader" "'891'";3;"Spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål" "'892'";3;"Växthus" "'893'";3;"Pälsdjursfarmer" "'899'";3;"Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske" "'N'";1;"Övriga byggnader" "'93'";2;"Övriga byggnader" "'931'";3;"Bastubyggnader" "'941'";3;"Ekonomibyggnader" "'999'";3;"Byggnader som inte klassificerats annorstädes"