code;level;classificationItemName; "'A'";1;"Bostadsbyggnader"; "'01'";2;"Fristående småhus"; "'011'";3;"Hus med en bostad"; "'012'";3;"Hus med två bostäder"; "'013'";3;"Övriga fristående småhus"; "'02'";2;"Rad- och kedjehus"; "'021'";3;"Radhus"; "'022'";3;"Kedjehus"; "'03'";2;"Flervåningsbostadshus"; "'032'";3;"Loftgångshus"; "'039'";3;"Övriga flervåningsbostadshus"; "'B'";1;"Fritidsbostadshus"; "'04'";2;"Fritidsbostadshus"; "'041'";3;"Fritidsbostadshus"; "'C'";1;"Affärsbyggnader"; "'11'";2;"Butiksbyggnader"; "'111'";3;"Butikshallar"; "'112'";3;"Affärs- och varuhus, handelscentra"; "'119'";3;"Övriga butiksbyggnader"; "'12'";2;"Byggnader för inkvarteringsanläggningar"; "'121'";3;"Hotell o.dyl."; "'123'";3;"Semester-, vilo- och rekreationshem"; "'124'";3;"Semesterstugor och -aktier som hyrs ut"; "'129'";3;"Övriga byggnader för inkvarteringsanläggningar"; "'13'";2;"Kollektivbostadsbyggnader"; "'131'";3;"Kollektivbostadsbyggnader o.dyl."; "'139'";3;"Övriga kollektivbostadsbyggnader"; "'14'";2;"Restauranger o.dyl."; "'141'";3;"Restauranger o.dyl."; "'D'";1;"Kontorsbyggnader"; "'15'";2;"Kontorsbyggnader"; "'151'";3;"Kontorsbyggnader"; "'E'";1;"Trafikbyggnader"; "'16'";2;"Trafikbyggnader"; "'161'";3;"Järnvägs- och busstationer, flyg- och hamnterminaler"; "'162'";3;"Garage och servicebyggnader för fordon"; "'163'";3;"Parkeringshus"; "'164'";3;"Telekommunikationsbyggnader"; "'169'";3;"Övriga trafikbyggnader"; "'F'";1;"Vårdbyggnader"; "'21'";2;"Hälsovårdsbyggnader"; "'211'";3;"Centralsjukhus"; "'213'";3;"Övriga sjukhus"; "'214'";3;"Hälso(vårds)centraler"; "'215'";3;"Specialbyggnader inom hälsovård"; "'219'";3;"Övriga hälsovårdsbyggnader"; "'22'";2;"Vårdanstaltsbyggnader"; "'221'";3;"Ålderdomshem"; "'222'";3;"Barnhem och skolhem"; "'223'";3;"Vårdanstalter för utvecklingsstörda"; "'229'";3;"Övriga vårdanstaltsbyggnader"; "'23'";2;"Övriga byggnader inom socialväsendet"; "'231'";3;"Barndaghem"; "'239'";3;"Byggnader inom socialväsendet som inte klassificerats annorstädes"; "'24'";2;"Fängelser"; "'241'";3;"Fängelser"; "'G'";1;"Byggnader för samlingslokaler"; "'31'";2;"Teater- och konsertbyggnader"; "'311'";3;"Teatrar, opera-, konsert- och kongresshus"; "'312'";3;"Biografer"; "'32'";2;"Byggnader för bibliotek, museer och utställningshallar"; "'322'";3;"Bibliotek och arkiv"; "'323'";3;"Museer och konstgallerier"; "'324'";3;"Utställningshallar"; "'33'";2;"Förenings- och klubblokalsbyggnader o.dyl."; "'331'";3;"Förenings- och klubblokalsbyggnader o.dyl."; "'34'";2;"Byggnader för religiösa samfund"; "'341'";3;"Kyrkor, kapell, kloster och bönehus"; "'342'";3;"Församlingshus"; "'349'";3;"Övriga byggnader för religiösa samfund"; "'35'";2;"Idrotts- och motionsbyggnader"; "'351'";3;"Ishallar"; "'352'";3;"Simhallar"; "'353'";3;"Tennis-, squash- och badmintonhallar"; "'354'";3;"Allaktivitetshallar och övriga idrottshallar"; "'359'";3;"Övriga idrotts- och motionsbyggnader"; "'36'";2;"Övriga byggnader för samlingslokaler"; "'369'";3;"Övriga byggnader för samlingslokaler"; "'H'";1;"Undervisningsbyggnader"; "'51'";2;"Byggnader för allmänbildande läroanstalter"; "'511'";3;"Byggnader för allmänbildande läroanstalter"; "'52'";2;"Byggnader för yrkesläroanstalter"; "'521'";3;"Byggnader för yrkesläroanstalter"; "'53'";2;"Högskole- och forskningsanstaltsbyggnader"; "'531'";3;"Högskolebyggnader"; "'532'";3;"Forskningsanstaltsbyggnader"; "'54'";2;"Övriga undervisningsbyggnader"; "'541'";3;"Organisationers, förbunds, arbetsgivares o.dyl. undervisningsbyggnader"; "'549'";3;"Undervisningsbyggnader som inte klassificerats annorstädes"; "'J'";1;"Industribyggnader"; "'61'";2;"Byggnader för energiproduktion o.dyl."; "'611'";3;"Kraftverksbyggnader"; "'613'";3;"Byggnader för samhällsteknik"; "'69'";2;"Produktionsbyggnader inom industrin"; "'691'";3;"Industrihallar"; "'692'";3;"Industri- och småindustrihus"; "'699'";3;"Övriga produktionsbyggnader inom industrin"; "'K'";1;"Lagerbyggnader"; "'71'";2;"Lagerbyggnader"; "'711'";3;"Industrilager"; "'712'";3;"Handelslager"; "'719'";3;"Övriga lagerbyggnader"; "'L'";1;"Byggnader för brand- och räddningsväsendet"; "'72'";2;"Byggnader för brand- och räddningsväsendet"; "'721'";3;"Brandstationer"; "'722'";3;"Skyddsrum"; "'729'";3;"Övriga byggnader för brand- och räddningsväsendet"; "'M'";1;"Lantbruksbyggnader"; "'81'";2;"Husdjursbyggnader"; "'811'";3;"Ladugårdar, svinhus, hönsgårdar o.dyl."; "'819'";3;"Djurstall, stall för travhästar, maneger o.dyl."; "'89'";2;"Övriga lantbruksbyggnader"; "'891'";3;"Spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål"; "'892'";3;"Växthus"; "'893'";3;"Pälsdjursfarmer"; "'899'";3;"Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske"; "'N'";1;"Övriga byggnader"; "'93'";2;"Övriga byggnader"; "'931'";3;"Bastubyggnader"; "'941'";3;"Ekonomibyggnader"; "'999'";3;"Byggnader som inte klassificerats annorstädes";