Byggnadsklassificering 2018

091 Produktionsbyggnader inom industrin

Byggnader inom industrin och gruvindustrin där material och komponenter omformas till nya produkter utanför gruvområde.

Material kan formas mekaniskt, kemiskt eller biologiskt. Material och komponenter som behövs vid tillverkningsprocesserna fås från primärproduktionen (jord- och skogsbruk, fiskerihushållning, gruvverksamhet och schaktning) eller industriellt tillverkade insatsvaror Tillverkningsprocessens produkt kan vara en slutprodukt klar för användning eller förbrukning, eller en insatsvara som ska förädlas vidare.
Produktionsbyggnader inom industrin är allmänna industrihallar, fabriksbyggnader inom den tunga industrin, produktionsbyggnader inom livsmedelsindustrin och övriga produktionsbyggnader inom industrin. [0]

Sökord

  • industribyggnad
  • fabrik

...