Windows-1252;;rakennus_1_20180712 code;level;classificationItemName "'01'";1;"Bostadsbyggnader" "'011'";2;"Småhus" "'0110'";3;"Egnahemshus" "'0111'";3;"Parhus" "'0112'";3;"Radhus" "'012'";2;"Flervåningshus" "'0120'";3;"Låghus" "'0121'";3;"Flervåningsbostadshus" "'013'";2;"Kollektivbostadsbyggnader" "'0130'";3;"Kollektivbostadsbyggnader" "'014'";2;"Bostadsbyggnader för speciella grupper" "'0140'";3;"Bostadsbyggnader för speciella grupper" "'02'";1;"Fritidsbostadshus" "'021'";2;"Fritidsbostadshus" "'0210'";3;"Fritidsbostadshus som passar för användning året runt" "'0211'";3;"Fritidsbostadshus som passar för användning en del av året" "'03'";1;"Affärsbyggnader" "'031'";2;"Butiksbyggnader" "'0310'";3;"Butikshallar för parti- och detaljhandel" "'0311'";3;"Handelscentra, affärs- och varuhus" "'0319'";3;"Övriga butiksbyggnader" "'032'";2;"Byggnader för inkvarteringsanläggningar" "'0320'";3;"Hotell" "'0321'";3;"Motell, vandrarhem och motsvarande byggnader för inkvarteringsanläggningar" "'0322'";3;"Semester-, vilo- och rekreationshem" "'0329'";3;"Övriga byggnader för inkvarteringsanläggningar" "'033'";2;"Restaurangbyggnader och motsvarande affärsbyggnader" "'0330'";3;"Restaurangbyggnader och motsvarande affärsbyggnader" "'04'";1;"Kontorsbyggnader" "'040'";2;"Kontorsbyggnader" "'0400'";3;"Kontorsbyggnader" "'05'";1;"Trafikbyggnader" "'051'";2;"Byggnader för trafik- och transportbranschen" "'0510'";3;"Stationsbyggnader och terminaler" "'0511'";3;"Garagebyggnader för fordon i yrkestrafik" "'0512'";3;"Servicebyggnader för fordon i yrkestrafik" "'0513'";3;"Parkeringshus och -hallar" "'0514'";3;"Parkeringstak för fortskaffningsmedel" "'052'";2;"Byggnader för informations- och kommunikationsteknik" "'0520'";3;"Datacentraler och serverhallar" "'0521'";3;"Telekommunikationsbyggnader" "'059'";2;"Övriga trafikbyggnader" "'0590'";3;"Övriga trafikbyggnader" "'06'";1;"Vårdbyggnader" "'061'";2;"Hälsovårdsbyggnader" "'0610'";3;"Centraler för hälsa och välbefinnande" "'0611'";3;"Centralsjukhus" "'0612'";3;"Specialsjukhus och laboratoriebyggnader" "'0613'";3;"Övriga sjukhus" "'0614'";3;"Rehabiliteringsinrättningar" "'0619'";3;"Övriga hälsovårdsbyggnader" "'062'";2;"Byggnader för socialtjänster" "'0620'";3;"Byggnader för sluten vård" "'0621'";3;"Byggnader för öppen vård" "'063'";2;"Fängelsebyggnader" "'0630'";3;"Fängelsebyggnader" "'07'";1;"Byggnader för samlingslokaler" "'071'";2;"Kulturbyggnader" "'0710'";3;"Teatrar, musik- och kongresshus" "'0711'";3;"Biografer" "'0712'";3;"Bibliotek och arkiv" "'0713'";3;"Museer och konstgallerier" "'0714'";3;"Utställnings- och mässhallar" "'072'";2;"Förenings- och klubblokalsbyggnader" "'0720'";3;"Förenings- och klubblokalsbyggnader" "'073'";2;"Byggnader för religiösa samfund" "'0730'";3;"Byggnader för religionsutövning" "'0731'";3;"Församlingshus" "'0739'";3;"Övriga byggnader för religiösa samfund" "'074'";2;"Idrotts- och motionsbyggnader" "'0740'";3;"Ishallar" "'0741'";3;"Simhallar" "'0742'";3;"Allaktivitetshallar" "'0743'";3;"Idrotts- och bollhallar" "'0744'";3;"Stadion- och läktarbyggnader" "'0749'";3;"Övriga idrotts- och motionsbyggnader" "'079'";2;"Övriga byggnader för samlingslokaler" "'0790'";3;"Övriga byggnader för samlingslokaler" "'08'";1;"Undervisningsbyggnader" "'081'";2;"Byggnader för småbarnspedagogik" "'0810'";3;"Daghem" "'082'";2;"Byggnader för allmänbildande läroanstalter" "'0820'";3;"Byggnader för allmänbildande läroanstalter" "'083'";2;"Byggnader för yrkesläroanstalter" "'0830'";3;"Byggnader för yrkesläroanstalter" "'084'";2;"Högskole- och forskningsanstaltsbyggnader" "'0840'";3;"Högskolebyggnader" "'0841'";3;"Forskningsanstaltsbyggnader" "'089'";2;"Övriga undervisningsbyggnader" "'0890'";3;"Undervisningsbyggnader inom det fria bildningsarbetet" "'0891'";3;"Organisationers, förbunds, arbetsgivares och motsvarande undervisningsbyggnader" "'09'";1;"Byggnader inom industrin och gruvindustrin" "'091'";2;"Produktionsbyggnader inom industrin" "'0910'";3;"Allmänna industrihallar" "'0911'";3;"Fabriksbyggnader inom den tunga industrin" "'0912'";3;"Produktionsbyggnader inom livsmedelsindustrin" "'0919'";3;"Övriga produktionsbyggnader inom industrin" "'092'";2;"Industri- och småindustrihus" "'0920'";3;"Industri- och småindustrihus" "'093'";2;"Byggnader inom gruvindustrin" "'0930'";3;"Byggnader för hantering av metallmalm" "'0939'";3;"Övriga byggnader inom gruvindustrin" "'10'";1;"Byggnader för energiförsörjning" "'101'";2;"Byggnader för energiproduktion" "'1010'";3;"Byggnader för produktion av elenergi" "'1011'";3;"Byggnader för produktion av värme- och kylenergi" "'109'";2;"Övriga byggnader för energiförsörjning" "'1090'";3;"Byggnader för energiöverföring" "'1091'";3;"Byggnader för lagring av energi" "'11'";1;"Byggnader för samhällsteknik" "'111'";2;"Byggnader för vattenförsörjning" "'1110'";3;"Byggnader för vattentäkt, vattenrening och vattendistribution" "'112'";2;"Byggnader för avfallshantering" "'1120'";3;"Byggnader för insamling, hantering och deponering av avfall" "'113'";2;"Byggnader för materialåtervinning" "'1130'";3;"Byggnader för materialåtervinning" "'12'";1;"Lagerbyggnader" "'121'";2;"Lagerbyggnader" "'1210'";3;"Ouppvärmda lager" "'1211'";3;"Varma lager" "'1212'";3;"Kyl- och fryslager" "'1213'";3;"Övriga lager vars förhållanden är reglerade" "'1214'";3;"Logistikcentraler och andra mångsidiga lagerbyggnader" "'1215'";3;"Lagertak" "'13'";1;"Byggnader för räddningsväsendet" "'131'";2;"Byggnader för räddningsväsendet" "'1310'";3;"Brandstationer" "'1311'";3;"Skyddsrum" "'1319'";3;"Övriga byggnader för räddningsväsendet" "'14'";1;"Lantbruksbyggnader och djurstall" "'141'";2;"Husdjursbyggnader" "'1410'";3;"Byggnader för mjölkboskap" "'1411'";3;"Byggnader för köttboskap" "'1412'";3;"Svinhus" "'1413'";3;"Fårhus och getstall" "'1414'";3;"Häststall" "'1415'";3;"Byggnader för fjäderfä" "'1416'";3;"Byggnader för pälsdjur" "'1419'";3;"Övriga djurstall" "'149'";2;"Övriga lantbruksbyggnader" "'1490'";3;"Växthus" "'1491'";3;"Spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål" "'1492'";3;"Lagerbyggnader för lantbruket" "'1493'";3;"Gödselstäder" "'1499'";3;"Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske" "'19'";1;"Övriga byggnader" "'191'";2;"Övriga byggnader" "'1910'";3;"Bastubyggnader" "'1911'";3;"Ekonomibyggnader" "'1912'";3;"Hyddor och kojor" "'1919'";3;"Byggnader som inte klassificerats någon annanstans"